Thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2021

logo accACC
Công Ty Luật ACC
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Việt Nam ngày càng có xu hướng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình kinh tế tư nhân, có yếu tố đặc biệt và được thành lập, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và một số công ước, luật pháp quốc tế. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện riêng quy định trong luật doanh nghiệp 2020 và luật đầu tư 2020. Sau đây là một số quy định pháp luật hiện hành về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như dịch vụ mà ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

1. Thành lập công ty vốn nước ngoài là gì?

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam là một trong những hình thức đầu tư vào Việt Nam được quy định trong Luật đầu tư 2020. Có thể hiểu, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là việc thành lập một tổ chức kinh tế mới, mà trong đó có một phần hoặc toàn bộ vốn góp là của Nhà đầu tư nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài

Pháp luật quy định điều kiện, đối tượng áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Vốn góp của doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài góp. Chiếm từ 1% đến 100% số vốn điều lệ hoặc vốn pháp định;
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Có quyền thành lập thêm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Hoặc góp vốn đầu tư, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Các trường hợp đầu tư theo hợp đồng BBC phải xin Giấy chứng nhận đầu tư gồm thành lập mới. Hoặc góp từ 1% – 100% vốn điều lệ.
 • Không phải xin cấp Giấy những đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải xin Giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề, lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu.
 • Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015. Sẽ không cần thành lập lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mới khi thực hiện các dự án đầu tư mới.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được một số quy định, cụ thể trong Luật đầu tư 2020. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trình tự thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam gồm:

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 • Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thủ tục cấp Giấy phép khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

3.1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để tiến hành thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2021 và cụ thể trong nghị định 31/2021/NĐ-CP.

3.1.1 Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

a. Trình tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những nội dung sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

 • Đối với cá nhân: Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ tương đương xác nhận tư cách pháp lý.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư,
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ,
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty tài chính,
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư,
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư:

 • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch 
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
b. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Điều 28, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với những DAĐT ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế (gọi tắt là khu công nghiệp). DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và DAĐT trong khu công nghiệp tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý.
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng; DAĐT thực hiện trong khu công nghiệp.
so ke hoạch va dau tu 1
Sở kế hoạch và Đầu tư
c. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có đủ điều kiện sau:

– Mục tiêu DAĐT không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– DAĐT đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư,
 • Phạm vi hoạt động đầu tư,
 • Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư
 • Và các điều kiện khác theo luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư.

3.1.2 Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trước hết nhà đầu tư phải xin quyết định, chủ trương đầu tư. Tùy thuộc vào loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định ở các cơ quan tương ứng bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:

 • Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý theo luật định.
 • Thời hạn giải quyết: được quy định cụ thể tại Điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP tối đa không quá 37 ngày đối với hồ sơ hợp lệ. Thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

 • Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ theo luật định.
 • Thời hạn giải quyết: quy định tại Điều 31, Nghị định 118/2015/NĐ-CP tối đa không quá 70 ngày đối với hồ sơ hợp lệ. Thì cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

thu tuc ACC

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, các bước trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng giống với thành lập doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp cơ bản gồm các bước sau:

 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
 • Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Thông báo mẫu dấu
 • Đăng ký mã thuế, chữ ký số.

Luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

3.3. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh 

Sau khi thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, tùy từng hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiến hành thêm bước xin giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu mỡ bôi trơn hoặc máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành.
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo.
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Hồ sơ giấy tờ xin Giấy phép kinh doanh gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Giải trình đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, xác nhận kinh nghiệm;
 • Bản thuyết minh năng lực tài chính có xác nhận chứng thực của ngân hàng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết: từ 25-30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của ACC

dich vu acc

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài được biết đến là một trong những dịch vụ trọng tâm của ACC group. Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của ACC bao gồm những nội dung sau:

–  Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: 

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư.
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài, soạn thảo các văn bản pháp ly theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh.
 • Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp. 
 • Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. 

5. Đăng ký dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của ACC bằng cách nào?

Để đăng ký dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của ACC, có thể tham khảo những cách sau:

– Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài qua điện thoại: Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại được ACC cung cấp trên trang chính thức để được tư vấn miễn phí:

 • Hotline: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979

– Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, thành lập công ty tnhh 100 vốn nước ngoài qua website và email:

Tại đây, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí một số vấn đề, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn trực tiếp về thành lập công ty vốn nước ngoài:

 • Hồ Chí Minh: Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng 8, p.11, Quận 3, TP. HCM
 • Hà Nội: Tầng 8, 18 Khúc Thừa Dụ, p.Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, p.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một
 • Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, p.Thanh Bình, Quận Hải Châu
 • Đồng Nai: 42/8 Đặng Đức Thuật, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Với hình thức tư vấn trực tiếp, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của chúng tôi. ACC sẽ tiếp nhận yêu cầu tư vấn và đưa ra hướng xử lý một cách nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng dựa trên các thông tin được cung cấp.

6. Tại sao Công ty Luật ACC nên là lựa chọn dành cho bạn ?

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài là một trong những thủ tục phức tạp tại Việt Nam. Việc lựa chọn cho riêng mình một đơn vị chuyên nghiệp và uy tín là một điều hết sức cần thiết trong quá trình hợp pháp hoá doanh nghiệp. Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc sử lý các hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài uy tín – chất lượng lại Việt Nam

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giáo dục sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo ra kết quả
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ
 • ACC cung cấp dịch vụ mọi lúc

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn , lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

7. Những câu hỏi thường gặp đối với việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;

Cùng góp vốn thành lập công ty cùng nhà đầu tư Việt Nam;

Mua phần vốn góp của công ty Việt Nam;

Thực hiện đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được ưu đãi đầu tư không?

Có. Tuy nhiên, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ được hưởng các ưu đãi đầu tư như các doanh nghiệp Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Luật đầu tư năm 2014 quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ trường hợp tổ chức kinh tế là: công ty niêm yết; công ty đại chúng; tổ chức kinh doanh chứng khoán; các quỹ đầu tư chứng khoán; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng các loại thuế nào?

Cũng như doanh nghiệp vốn Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải đóng một số loại thuế cơ bản sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu),…

Trên đây là những quy định của pháp luật hiện hành về cách thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam và Dịch vụ của ACC. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tư vấn, hỗ trợ về hồ sơ Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, Quy định về doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC chúng tôi để được giải đáp.

Mời bạn tham khảo thêm dịch vụ:

4.9/5 - (100 bình chọn)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận