whatsapp viber zalo phone zalo mail

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – Công ty Luật ACC

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay là một trong những xu thế phát triển mạnh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cục đầu tư nước ngoài ghi nhận, trong 4 tháng đầu năm 2021, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy triển vọng thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Song song với tình hình đó, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một trong những dịch vụ ngày càng được quan tâm. Để hiểu hơn về các nội dung của hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ACC group xin được cung cấp một số thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

xxxx

Tư vấn đầu tư nước ngoài

1. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là gì?

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là hình thức đầu tư của nhà đầu tư là người nước ngoài, đầu tư vốn vào Việt Nam để phát triển kinh doanh một ngành nghề nào đó mà pháp luật Việt Nam cho phép đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển dịch, cơ cấu lại nền kinh tế mà còn tạo thuận lợi cho Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, từng bước tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được quy định trong Luật đầu tư 2020, bao gồm những hình thức sau:

 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức thực hiện dự án đầu tư. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư theo hợp đồng BBC. Hợp đồng BBC hay còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh, là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

3. Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định được quy định trong Luật đầu tư 2020. Tương ứng với các hình thức đầu tư, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định khác nhau, cụ thể như sau:

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế bao gồm những điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

 • Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đầu tư 2020, cụ thể bao gồm ba điều kiện sau:
  Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật đầu tư.
 • Đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

5. Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2020. Theo đó, để một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, cần phải thực hiện các quy trình, thủ tục sau:

5.1. Thủ tục xin quyết định, chủ trương đầu tư

Trường  hợp các dự án phải xin chủ trương đầu tư, tùy thuộc vào loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định ở các cơ quan tương ứng bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh. 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tùy từng trường hợp mà nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh.  

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020.

5.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn sau đây:

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên. 

Thứ hai, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch 
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

6. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của ACC

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài được biết đến là một trong những hoạt động trọng tâm của ACC group. Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của ACC bao gồm những nội dung sau:

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: 

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư.
 • Tư vấn, giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020.

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản pháp lý theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân.
 • Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp. 

Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. 

2573d63035b4c0ea99a5

Tư vấn đầu tư nước ngoài

7. Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của ACC bằng cách nào?

Để đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của ACC, có thể tham khảo những cách sau:

 • Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài qua điện thoại: Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại được ACC cung cấp trên trang chính thức để được tư vấn miễn phí, online:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

 • Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài qua website và email.

Hiện nay, website chính thức của ACC là: https://accgroup.vn/ Tại đây, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài trực tiếp. Với hình thức tư vấn trực tiếp, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi. ACC sẽ tiếp nhận yêu cầu tư vấn và đưa ra hướng xử lý một cách nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng dựa trên các thông tin được cung cấp.
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.