Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn Cập Nhật 2024

 Thủ Tục Cấp Gcn Trạm Nạp Lpg Vào Xe Bồn Cập Nhật 2023

Trạm nạp LPG vào xe bồn là cơ sở kinh doanh khí và phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trước khi tiến hành kinh doanh. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2023.

 THIẾU HÌNH 

 1. Trạm nạp LPG vào xe bồn là gì?

LPG là gì?

LPG là cụm từ viết tắt của Liquefied Petroleum Gas - khí dầu mỏ hóa lỏng.

Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP).

Trạm nạp LPG vào xe bồn là gì?

Trạm nạp LPG vào xe bồn là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào xe bồn.

            Bồn chứa LPG là gì?

Bồn chứa LPG là bồn dùng để chứa LPG có dung tích bằng hoặc lớn hơn 0,15 m3.

Các loại bồn chứa LPG bao gồm:

 • Bồn chứa nổi là bồn chứa được đặt trên mặt đất và không lấp cát hoặc đất.
 • Bồn chứa chìm là bồn chứa được chôn dưới đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất.
 • Bồn chứa đắp đất là bồn chứa được đặt trên mặt đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất.
 1. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào xe bồn

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp, thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 11 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Điều 11. Điều kiện đối với, trạm nạp LPG vào xe bồn..

 1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 4. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Được tổ chức nạp LPG vào xe bồn theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
 • Chỉ nạp LPG vào xe bồn bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng.
 • Không được nạp LPG vào phương tiện vận tải.
 • Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.
 • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.
 • Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

Đối với trường hợp không tuân thủ theo những quy định về quyền và nghĩa vụ trên, thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kinh doanh khí.

 1. Thủ tục cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020
  • Hồ sơ cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020

Hồ sơ xin cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn được quy định tại Điều 40 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp:

Mẫu số 07

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/ LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

___________

 

Kính gửi: Sở Công Thương.…

 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ...........................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................. ......................................................

Điện thoại:  ..................................  Fax: ................................................ ......................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số... do ..........................            cấp ngày... tháng... năm……

Mã số thuế: .............................................. ....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNGvào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ........................................................ .......................................................

Địa chỉ trạm nạp: ....................................................... ..................................................

Điện thoại: ............................................  Fax: ............................. ................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …

…., ngày…. tháng…năm…

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 • Trình tự thủ tục cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020

Thương nhân thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn thực hiện thủ tục theo trình tự sau:

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định đối với trạm nạp LPG vào xe bồn gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn: Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục cấp GCN trạm nạp LPG vào xe bồn cập nhật 2020 do ACC cung cấp.

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (661 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo