Thủ Tục Thành Lập Công Ty 2020 (Trọn Gói, Chuyên Nghiệp)

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thủ Tục Thành Lập Công Ty

Thủ tục thành lập công ty là thủ tục cần thiết và quan trọng nhất để hợp pháp hóa công việc kinh doanh. Việc thành lập công ty khá đơn giản. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức, doanh nhân nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty của ACC.

Thủ tục thành lập công ty

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói, chi phí hợp lý. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm Công ty là gì?

Công ty là thuật ngữ thông thường để chỉ doanh nghiệp, được định nghĩa là tổ chức kinh tế:

 • Có tên riêng;
 • Có tài sản;
 • Có trụ sở giao dịch ổn định;
 • Được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Thành lập công ty đang là mô hình đầu tư rất phổ biến và là hướng lựa chọn của rất nhiều nhà đầu tư khi muốn thực hiện công việc kinh doanh.

2. Các loại hình Công ty:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty gồm các loại hình như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty TNHH một thành viên;
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty cổ phần.

Tham khảo thêm bài viết: Nên Thành Lập loại công ty nào?

3. Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty:

 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Chi phí thành lập công ty:

100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (theo quy định của Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

5. Thực hiện thủ tục thành lập công ty ở đâu?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Hồ sơ thành lập công ty:

6.1. Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

 1. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân);
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 3. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6.2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);
 3. Danh sách thành viên (Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 5. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân);
 6. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 7. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6.3. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
  • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) (Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân);
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6.4. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh);
 3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 5. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân);
 6. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 7. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6.5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân);
 3. Kết quả thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho chủ thể nộp hồ sơ thành lập công ty.

7. Các lưu ý điều kiện khi thành lập công ty

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty:

 • Có CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân;
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc đối tượng không được thành lập công ty (Công chức, viên chức…).
 • Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có các giấy tờ chứng thực cá nhân như sau:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Điều kiện về tên công ty:

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014, tên của công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình công ty và Tên riêng, cụ thể như sau:

 1. Loại hình công ty.
  • Tên loại hình công ty được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;
  • Được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh;
  • Được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
 2. Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Bên cạnh đó, tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Để tránh trùng tên, theo xu hướng các công ty mới thành lập thường đặt tên công ty dài hơn (tên có 3-4 chữ). Hoặc tên công ty bằng các chữ cái ghép bằng tiếng Anh.

Điều kiện về địa chỉ trụ sở công ty:

Căn cứ theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2014, địa chỉ trụ sở là điểm liên lạc, giao dịch của công ty có địa chỉ được xác định bao gồm:

Số nhà + tên đường + tên phường/ xã/ thị trấn + tên quận/ huyện/ thị xã/TP thuộc tỉnh + TP trung ương/ tỉnh.

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Nếu địa chỉ dự định thuê làm trụ sở văn phòng trong tòa nhà chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh cần kiểm tra xem giấy tờ của bất động sản đó có chức năng thương mại/ làm văn phòng hay không trước khi tiến hành ký hợp đồng thuê.

Công ty không được đặt trụ sở ở nhà tập thể, nhà chung cư. Ngoài ra, để đảm bảo công ty có thể phát hành được hóa đơn, khi thuê, mượn nhà làm trụ sở, Khách hàng nên ký kết hợp đồng thuê, mượn nhà.

Đồng thời, yêu cầu chủ nhà cung cấp 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương.

Điều kiện về chọn người đại diện theo pháp luật:

Khi lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì cần phải có người đại diện theo pháp luật với chức danh như Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch…

Đây là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Là người đại diện cho công ty làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Theo quy định, công ty có quyền kinh doanh bất cứ ngành nghề nào pháp luật không cấm.

Tuy nhiên, cần đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh trước khi hoạt động.

Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh chỉ cần liệt kê tất cả những lĩnh vực dự định sẽ kinh doanh (càng chi tiết, cụ thể càng tốt).

Điều kiện về vốn điều lệ của công ty:

Là tổng số tài sản, tiền mà các thành viên/cổ đông, chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp trong vòng 90 ngày để công ty hoạt động. Vốn điều lệ do chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh tự đăng ký và không cần phải chứng minh.

Số vốn này thể điều chỉnh tăng lên bất cứ khi nào công ty muốn và thủ tục cũng rất đơn giản.

8. Các vấn đề cần thực hiện sau khi đăng ký công ty

 1. Thực hiện một số thủ tục về thuế:
  • Thủ tục tạo và phát hành hóa đơn;
  • Thủ tục mua, cấp hóa đơn;
  • Thủ tục kê khai nộp thuế,…
 2. Thực hiện khắc dấu và đăng ký mẫu dấu.
 3. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.
 4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đồng thời, trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

9. Các nghĩa vụ chính của Doanh nghiệp

9.1 Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận chưa chính xác so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính cho phù hợp.
 • Việc tự ý thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
 • Treo biển tại trụ sở của doanh nghiệp.
 • Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi kịp thời và chính xác trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

9.2 Kế toán, thuế, báo cáo tài chính

 • Đăng kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động.
 • Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động.
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê.
  • Định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp;
  • Khi phát hiện các thông tin thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

9.3 Tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

9.4 Đối với công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán (Kế toán thuế) và pháp luật có liên quan.
 • Lập sổ và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cuối cùng các cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-CP phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải thông báo kết quả góp vốn cổ phần đã đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

10. Mức phạt cụ thể khi không đăng ký công ty

Căn cứ theo Khoản 4, khoản 5 Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 1. Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;
 2. Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty;
 3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức công ty mà không đăng ký thành lập công ty.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 1. Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình công ty phù hợp;
 2. Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể;
 3. Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp;
 4. Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn;
 5. Buộc đăng ký thành lập công ty.

11. Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty của ACC có lợi ích gì?

11. Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty của ACC:

12. Câu hỏi bạn thường vướng mắc về thủ tục thành lập công ty

Khách hàng cần cung cấp gì khi thành lập công ty?

Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu cho ACC. ACC sẽ hoàn thiện tất cả các hồ sơ còn lại.

Chi phí thành lập công ty là bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty trọn gói của ACC là 5.000.000 đồng.

Chi phí đó bao gồm những gì?

Chi phí này bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký con dấu, hóa đơn điện tử, chữ ký số, tài khoản ngân hàng, khai thuế ban đầu, đăng ký lao động nếu có.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

Tự hào là đơn vị đồng hành pháp lý với doanh nghiệp, ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con và các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

8 bình luận về “Thủ Tục Thành Lập Công Ty 2020 (Trọn Gói, Chuyên Nghiệp)”

 1. Tôi cần tư vấn thủ tục thành lập công ty một thành viên do tôi đứng tên, tôi cần chuẩn bị gì và bao lâu thì có giấy. 0935778992 liên hệ tư vấn giúp tôi. Cảm ơn

  Trả lời
  • Để thành lập công ty thì Anh Minh chỉ cần chuẩn bị CMND hoặc căn cước photo công chứng giúp e. Mọi hồ sơ liên quan khác do ACC soạn thảo và đại diện Anh làm việc với cơ quan nhà nước. Cảm ơn Anh đã quan tâm đến dịch vụ của ACC ạ!

   Trả lời
 2. Chào ad, hiện tại tôi đang sinh sống tại Đồng Nai nhưng đang có ý định thành lập công ty tại TP.HCM, vậy tôi cần phải chuẩn bị những thủ tục nào và gửi hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh đến đâu? Cảm ơn ad

  Trả lời
  • Dạ chào chị Trinh. Chị gửi CMND công chứng giúp e đến 151 Hồ Bá Kiện, P15, Q10 là được nha Chị. Bên cty sẽ đại diện chị soạn tất cả các hồ sơ liên quan đến công ty mình nha Chị. Cảm ơn Chị đã quan tâm đến dịch vụ của ACC ạ!

   Trả lời
 3. Mình hiện ở Đà nẵng, muốn thành lập công ty du lịch, không biết công ty có thể tư vấn thành lập tại địa điểm kinh doanh của tôi không vì tôi không có thời gian đi lại. Rất cảm ơn. Nếu được xin liên hệ số đt 0968879900 Hà

  Trả lời
 4. Xin Chào ! Mình đang cần dịch vụ thành lập doanh nghiệp về vận tải. Gọi tư vấn giúp mình nhé Mr. Hiếu 093 7901 830.

  Trả lời

Viết một bình luận

Language »
Gọi ngay Chat Zalo