Mục - Tiểu mục

Mục - Tiểu mục

tieu-muc-1049-la-gi

14 May

Tiểu mục 1049 là gì?

Tiểu mục 1049 quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 1049 là gì? Theo quy định tại Phụ lục III Danh mục mã ...
tieu-muc-2815-la-gi

14 May

Tiểu mục 2815 là gì?

Tiểu mục 2815 quy định về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 2815 là gì? Theo thông tin tại Phụ lục III ...
tieu-muc-4931-la-gi

14 May

Tiểu mục 4931 là gì?

Tiểu mục 4931 là tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại được quy định tại Phụ lục III của Thông tư 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 4931 là gì? Dựa ...
tieu-muc-4266-la-gi

14 May

Tiểu mục 4266 là gì?

Tiểu mục 4266 quy định về thu tiền phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện , tại Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 4266 là gì? Theo ...
ma-tieu-muc-1562-la-gi

13 May

Mã tiểu mục 1562 là gì?

Mã tiểu mục 1562 được sử dụng để hạch toán thuế đối với khí thiên nhiên (không bao gồm thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 324/2016/TT-BTC. 1. ...
tieu-muc-4252-la-gi

13 May

Tiểu mục 4252 là gì?

Tiểu mục 4252 quy định về thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại Phụ lục III của Thông tư 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 4252 là gì? Theo quy định tại Phụ lục III Danh mục mã ...
tieu-muc-6599-la-gi

13 May

Tiểu mục 6599 là gì?

  Tiểu mục 6599 thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về vật tư văn phòng khác. 1. Tiểu mục 6599 là gì? Tiểu mục 6599 được quy định ...
tieu-muc-2864-la-gi

13 May

Tiểu mục 2864 là gì?

Tiểu mục 2864 thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về lệ phí môn bài mức (bậc) 3 Mức (bậc) 3 là mức nộp lệ phí thấp nhất. 1. Tiểu mục ...
tieu-muc-6552-la-gi

13 May

Tiểu mục 6552 là gì?

  Tiểu mục 6552  thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng. 1. Tiểu mục 6552 là gì? Tiểu mục 6552 , ...
tieu-muc-2802-la-gi

13 May

Tiểu mục 2802 là gì?

Tiểu mục 2802  thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về lệ phí trước bạ ô tô. 1. Tiểu mục 2802 là gì? Tiểu mục 2802 mang tên gọi đầy đủ ...
tieu-muc-1555-la-gi

12 May

Tiểu mục 1555 là gì?

Tiểu mục 1555 thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về khoáng sản phi kim loại. 1. Tiểu mục 1555 là gì? Theo quy định hiện hành của Việt ...
tieu-muc-4949-la-gi

12 May

Tiểu mục 4949 là gì?

Tiểu mục 4949 thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC có vai trò phân loại về các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục ...
tieu-muc-7799-la-gi

12 May

Tiểu mục 7799 là gì?

Tiểu mục 7799  thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC về chi các khoản khác. 1. Tiểu mục 7799 là gì? Tiểu mục 7799 được sử dụng để phản ánh các khoản chi ngân ...
tieu-muc-6757-la-gi

12 May

Tiểu mục 6757 là gì?

Tiểu mục 6757 được quy định để hạch toán các khoản chi thuê lao động trong nước làm các công việc phục vụ công tác chuyên môn, thuộc Phụ lục III của Thông tư số 324/2016/TT-BTC. 1. Tiểu mục 6757 là ...
tieu-muc-7049-la-gi

12 May

Tiểu mục 7049 là gì?

Tiểu mục 7049 được quy định hạch toán các khoản “chi khác” thuộc chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành thuộc Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC . 1. Tiểu ...
084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo