messenger whatsapp viber zalo phone mail
Công văn

Công văn

Công văn là một loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là công cụ giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.Công văn được định nghĩa là hình thức văn bản hành chính thông dụng được sử dụng phổ biến trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và công dân. Trong doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng thường sử dụng công văn. Vai trò chủ yếu là để thực hiện hoạt động thông tin và giao dịch trong phạm vi thẩm quyền. Thẩm quyền ban hành Công văn không bắt buộc là đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cá nhân cũng có thể ban hành Công văn nếu trong các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ tổ chức, văn phòng doanh nghiệp có quy định về chức năng, nhiệm vụ của cá nhân đó. Công ty Luật ACC là đơn vị cập nhật nhanh nhất về Công văn theo quy định của pháp luật Việt Nam