Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2023

Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải giải thể tăng lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn; đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty hợp danh. Giải thể công ty hợp danh là việc chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp; bao gồm giải thể doanh nghiệp tự nguyện và giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký giải thể công ty hợp danh (quy định cập nhật 2023).

Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2020
Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2023

1. Khái niệm

 • Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Giải thể công ty là việc chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp đó với các hành vi như: thanh lý tài sản của doanh nghiệp; thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp cho chủ nợ; thanh toán các khoản lương, bảo hiểm cho người lao động; thực hiện các hành vi hành chính để khóa mã số thuế và xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty hợp danh

 • Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của tất cả thành viên hợp danh;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác; doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan; doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tại sao cần thuê luật sư để làm thủ tục giải thể công ty? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Dịch vụ giải thể công ty

2. Trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh

Giải thể theo nguyện vọng của doanh nghiệp

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua; quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan thuế; người lao động trong doanh nghiệp; đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

 • Doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu để giải thể doanh nghiệp.
 • Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thì phải hoàn thiện hết trước khi giải thể.

Thủ tục tại cơ quan thuế

 • Công ty gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế.
 • Trước khi Cơ quan thuế ra quyết định đóng mã số thuế cho doanh nghiệp; doanh nghiệp phải hoàn thành xong các nghĩa vụ về thuế và quyết toán thuế.

Những điều cần lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh là gì? Mời quý độc giả theo dõi bài viết Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Người đại diện theo pháp luật gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý

 • Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp; phần còn lại chia cho thành viên theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, thanh lý tài sản cố định là gì cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết: Thanh lý tài sản cố định

Giải thể công ty hợp danh trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Thông báo giải thể

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính phải gửi kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ; người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
 • Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Những điều cần biết về sáp nhập doanh nghiệp là gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục và quy trình sáp nhập doanh nghiệp

3. Dịch vụ đăng ký giải thể công ty hợp danh của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

4. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký giải thể công ty hợp danh

Chi phí dịch vụ đã bao gồm trọn gói hay chưa?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty Hợp Danh

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Hợp Danh Năm 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty Hợp Danh 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Thành Viên Công Ty Hợp Danh

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tên Công Ty Hợp Danh Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Hợp Danh

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (751 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo