Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần năm 2024

Một trong những cách để công ty cổ phần mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh chính là thành lập thêm chi nhánh. Đặt biệt, với quy mô lớn của công ty cổ phần, việc thành lập chi nhánh luôn được các cổ đông ưu tiên thành lập. Bài viết cung cấp đầy đủ thủ tục, điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần.Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phầnThủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần1. Thành lập chi nhánh công ty cổ phần là gì?

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần là việc công ty cổ phần thành lập một đơn vị phụ thuộc của mình, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

2. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Bước 2: Chọn tên và địa chỉ cho chi nhánh

Bước 3: Đăng ký thành lập chi nhánh

Bước 4: Thanh toán lệ phí và chi phí

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cách thành lập chi nhánh công ty cổ phần, bạn cần thực hiện các bước chi tiết sau đây:

Chuẩn bị tài liệu

  • Bản sao công chứng các văn bản liên quan đến công ty mẹ, bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động.
  • Bản sao công chứng quyết định thành lập chi nhánh từ công ty mẹ.
  • Đơn đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần theo mẫu do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định.
  • Bản sao công chứng đăng ký thành lập công ty cổ phần.
  • Các giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật của chi nhánh (giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu).

Chọn tên và địa chỉ cho chi nhánh

  • Tên chi nhánh nên phù hợp với quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Địa chỉ chi nhánh cần được đăng ký và phải là địa chỉ thực tế, có thể được sử dụng để liên lạc và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Đăng ký thành lập chi nhánh

  • Gửi đơn đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần kèm theo các tài liệu đã chuẩn bị đến cơ quan đăng ký kinh doanh (thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý kinh tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
  • Đơn đăng ký cần được điền đầy đủ thông tin như tên công ty mẹ, địa chỉ, tên và thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật, tên và địa chỉ chi nhánh, mục đích hoạt động, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, v.v.
  • Sau khi nhận đơn đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ.

Thanh toán lệ phí và chi phí

  • Sau khi hồ sơ đăng ký được chấp thuận, bạn sẽ phải thanh toán lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh và các chi phí liên quan khác theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  • Khi đã hoàn thành các bước trên và thanh toán đầy đủ lệ phí, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chi nhánh công ty cổ phần.
  • Giấy chứng nhận này xác nhận rằng chi nhánh đã được thành lập và có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sau khi thành lập chi nhánh công ty cổ phần, bạn cần tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và các nghĩa vụ thuế khác theo quy định. Đồng thời, lưu ý rằng quy trình thành lập chi nhánh có thể có sự khác biệt nhất định tùy theo quy định của từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, trước khi thực hiện quy trình, nên tìm hiểu kỹ các quy định cụ thể và liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết theo phạm vi thực tế của bạn.

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Để thành lập chi nhánh công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chi tiết. Dưới đây là các tài liệu và thông tin cần thiết cho hồ sơ:
 
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ:
   - Bản sao công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần mẹ. Đây là giấy tờ chứng minh rằng công ty mẹ đã được thành lập và hoạt động hợp pháp.
 
2. Giấy phép hoạt động của công ty mẹ:
   - Bản sao công chứng của Giấy phép hoạt động của công ty mẹ. Đây là giấy tờ chứng minh rằng công ty mẹ đã được cấp phép và có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 
3. Quyết định thành lập chi nhánh:
   - Bản sao công chứng của quyết định thành lập chi nhánh từ công ty mẹ. Đây là quyết định chính thức của công ty mẹ về việc thành lập chi nhánh.
 
4. Đơn đăng ký thành lập chi nhánh:
   - Đơn đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Đơn này phải được điền đầy đủ và chính xác theo mẫu do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định. Trong đơn này, bạn cần cung cấp các thông tin sau:
     - Tên công ty mẹ.
     - Địa chỉ công ty mẹ.
     - Tên và thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật của chi nhánh.
     - Tên và địa chỉ chi nhánh.
     - Mục đích hoạt động của chi nhánh.
     - Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.
     - Vốn điều lệ của chi nhánh (nếu có).
 
5. Bản sao công chứng đăng ký thành lập công ty cổ phần:
   - Bản sao công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần. Đây là giấy tờ chứng minh rằng công ty cổ phần đã được thành lập và đăng ký kinh doanh.
 
6. Giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật của chi nhánh:
   - Bản sao công chứng của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật của chi nhánh. Đây là giấy tờ chứng minh danh tính của người được ủy quyền đại diện cho
 
 chi nhánh trong các vấn đề pháp lý.
 
7. Địa chỉ và tên chi nhánh:
   - Địa chỉ chi nhánh cần được xác định rõ ràng và cụ thể. Đây là địa chỉ mà chi nhánh sẽ hoạt động và có thể được sử dụng để liên lạc và thực hiện các hoạt động kinh doanh.
   - Tên chi nhánh cũng cần được chọn sao cho phù hợp với quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp đơn đăng ký thành lập chi nhánh kèm theo các tài liệu tương ứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh (thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý kinh tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ của bạn. Sau khi hồ sơ được chấp thuận và bạn đã thanh toán đầy đủ lệ phí và chi phí liên quan, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chi nhánh công ty cổ phần.

4. Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

 • Có giấy phép kinh doanh hợp lệ;
 • Người đứng đầu chi nhánh không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014;
 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Tên chi nhánh được đặt đúng theo quy định của pháp luật;
 • Có trụ sở chi nhánh theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

>>>Khi nào nên thành lập chi nhánh? Mời bạn xem qua bài viết: Khi nào phải thành lập chi nhánh? - Luật ACC để được giải đáp.

5. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-ABC

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần ABC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ABC;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập chi nhánh

 1. Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần ABC tại địa chỉ: Số 100, đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần ABC tại thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Người đứng đầu chi nhánh: Ông/Bà [Tên người đứng đầu chi nhánh], sinh ngày [Ngày, tháng, năm sinh], Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số [Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân], cấp ngày [Ngày, tháng, năm cấp], tại [Nơi cấp].

Điều 2. Hoạt động của chi nhánh

Chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ABC và quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc

[Tên giám đốc]

6. Trường hợp thành lập chi nhánh công ty cổ phần ở nước ngoài

 • Thực hiện theo quy định của nước mà công ty thành lập chi nhánh;
 • Sau khi chính thức mở chi nhánh, kể từ 30 ngày làm việc, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Hồ sơ kèm theo thông báo để bổ sung thông tin về chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương;
 • Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục II-12, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

7. Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần của ACC có lợi ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về hổ trợ đăng ký thành lập công ty cổ phần; vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (hồ sơ khó như bản vẽ, bản thuyết minh quy trình sản xuất kinh doanh…). ACC thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

8. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Khách hàng chỉ cung cấp những thông tin cơ bản sau:
  • Thông tin cá nhân của khách hàng hoặc tổ chức.
  • Thông tin của các thành viên góp vốn hoặc của tổ chức góp vốn.
  • Các điều kiện cam kết đủ điều kiện kinh doanh.
 • Sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khách hàng chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ để đăng ký thành lập công ty cổ phần cho quý khách.

>>Tìm hiểu thêm về Thủ tục cấp giấy chứng nhận xác xuất hàng hóa (C/O) Form X qua bài viết: Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form X

9. Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu; đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế cơ sở kinh doanh thực tế và tư vấn để set up theo đúng quy định; quy trình một chiều về đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, giấy khám sức khỏe.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

>>>Mời bạn đọc qua bài viết: Tìm Hiểu Về Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Khác Tỉnh (Chi tiết 2023)

10. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có phải di chuyển để ký hồ sơ hay không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên chuyện nghiệp, thành thạo các hồ sơ, thủ tục. ACC sẽ hoàn tất các hồ sơ cần thiết và gửi về cho quý khách hàng; hướng dẫn ký hồ sơ. Khách hàng không cần đi đến công ty, ACC sẽ gửi trực tiếp hồ sơ về cho khách hàng

Công ty cổ phần có hạn chế số người tham gia góp vốn không?

Công ty cổ phần chỉ yêu cầu tối thiểu có 3 cổ đông mà không hạn chế tối đa số cổ đông góp vốn.

Trên Giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần có tên cổ đông không?

Khác với công ty hợp danh và công ty TNHH, cổ đông của công ty cổ phần kể cả cổ đông sáng lập công ty cổ phần cũng không hiển thị thông tin (tên) trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

✅ Dịch vụ: ⭕Thành lập chi nhánh công ty cổ phần
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (978 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo