Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2021

logo accACC
Danh Phạm

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định. Thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2020, chính vì vậy các chủ doanh nghiệp phải nắm rõ những thay đổi mới của pháp luật khi thực hiện các thủ tục này. Thủ tục thực tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp rất đơn giản, chỉ cần thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh tới cơ quan có thẩm quyền. Thông báo này phải được soạn theo đúng mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 đã được ban hành. Thông qua bài viết, ACC sẽ cung cấp cho quý khách mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 theo quy định hiện hành như sau:

1. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì: “Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.” Như vậy, doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục này, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị văn bản pháp lý quan trọng là văn bản Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 được quy định tại Phụ lục II-19 (Ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHDT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 sau:

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………. Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………..

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanH:[1]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đến hết ngày…. tháng…. năm……

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)  

…………………………………………………………………………………………………………….

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:………………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):……………………. Ngày cấp…/…/……… Nơi cấp:………………………..

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:[2]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh:………………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:…………………….

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………… Ngày cấp:……………………….. /…… /…… Nơi cấp:……………………..

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):….. Ngày cấp:….. /…. /…. Nơi cấp:………………

Lý do tiếp tục kinh doanh:………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH(Ký và ghi họ tên)[3

Một số lưu ý: 

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Người thay mặt ký tên vào thông báo theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh trên được thực hiện như sau:

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

2. ACC tư vấn về mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021.

ACC là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có hoạt động tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong vấn đề soạn thảo thông báo theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 hoặc những vấn đề khác liên quan, hoàn toàn có thể tìm đến sự hỗ trợ pháp lý của chúng tôi.

Với dịch vụ tư vấn trọn gói về thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp, ACC sẽ giúp khách hàng hoàn thành toàn bộ các bước trong quá trình thực hiện thủ tục. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết và nhận kết quả khi chúng tôi hoàn thành.

Dịch vụ tư vấn trọn gói của ACC về thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo trình tự sau:

  • Tư vấn quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
  •  Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, soạn thảo thông báo theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021, chuyển hồ sơ cho khách hàng ký và đóng dấu.
  • Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và chuyển giao cho khách hàng.

Ngoài ra, ACC tư vấn cho khách hàng các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp bao gồm: báo cáo thuế, quyết toán thuế, nộp thuế môn bài, xử lý hóa đơn, đóng bảo hiểm xã hội,… trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Trên đây là những giải đáp của ACC về mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 và thông tin về dịch vụ tư vấn mà ACC cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC để được giải đáp.

Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số liên lạc:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

hoặc tham khảo website chính thức của công ty: https://accgroup.vn để được hỗ trợ miễn phí. 

Viết một bình luận