Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phụ lục iii-1

logo accACC
Đàm Như

 

Khi đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và hợp pháp. Và một trong số những hồ sơ chúng ta cần chuẩn bị chính là giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được quy định tại phụ lục iii – 1 thông tư số 01/2021/ TT – BKHĐT. Vậy mẫu giấy này có nội dung gì khác với những mẫu giấy trước cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

giay de nghi dang ky ho kinh doanh. 1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là gì ?

Căn cứ  Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về hồ sơ đăng kí hộ kinh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

“2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.”

Vậy giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng trong hồ sơ đăng kí kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh

2. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại những văn bản pháp luật nào?

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại những văn bản pháp luật có thể kể đến như sau:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

3. Mẫu Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh mới nhất được quy định tại đâu

Để trả lời cho câu hỏi đang được quan tâm nhất là Mẫu Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh mới nhất được quy định tại đâu, chúng tôi xin trả lời như sau:

Mẫu Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh mới nhất được quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể tại Phụ lục III-1, Thông tư được ban hành bởi Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 16 tháng 3 năm 2021

4. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm những nội dung gì?

Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa, giới tính, thông tin cá nhân.

Chứng minh nhân dân o Căn cước công dân

Địa chỉ thường trú:

 1. Tên hộ kinh doanh 
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Email Website (nếu có):……………………….

 1. Ngành, nghề kinh doanh
 2. Vốn kinh doanh:
 3. Số lượng lao động 
 4. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh 
 5. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:
 6. Lời cam kết:
 7. Chữ ký của chủ hộ

5. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….., ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………… Giới tính: ……

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………… Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………………

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): …/ …/ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Email (nếu có): ………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ……………………………………

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ………………………………

 1. Ngành, nghề kinh doanh1: ……………………………………………………………………
 2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………………………..

 1. Số lượng lao động (dự kiến): …………………………………………………………………
 2. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân □ Các thành viên hộ gia đình

 1. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT Họ tên Ngày, tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân Chữ ký

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tôi xin cam kết:

– Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH (Ký và ghi họ tên)2

___________________

1 – Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

2 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

6. Lưu ý khi điền giấy đăng kí hộ kinh doanh?

Phải chắc chắn ghi đúng các thông tin trong giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:
 • Vốn kinh doanh
 • Số lượng lao động (dự kiến):
 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh: căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ để tránh bị trả lại mất thêm thời gian.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phụ lục III-1. Đăng ký kinh doanh là một trình tự thủ tục khá đơn giản, tuy nhiên để tránh mất thời gian làm cản trở việc kinh doanh của bạn, khi đăng ký kinh doanh bạn nên để ý mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh có phải là mẫu mới nhất và đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu các bạn không có câu hỏi gì về vấn đề trên, công ty chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tư vấn chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng.

 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận