Hủy giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh (Thủ tục 2021)

Thủ Tục Hủy Giấy Phép Kinh Doanh Đúng Quy Định 2019
Thủ Tục Hủy Giấy Phép Kinh Doanh Đúng Quy Định 2021

Vì nhiều lý do khác nhau, việc hoạt động kinh doanh không còn đạt hiệu quả như mong muốn, các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có mong muốn ngừng kinh doanh và hủy giấy phép kinh doanh.

Để hủy giấy phép kinh doanh cần thực hiện nhiều thủ tục với các cơ quan khác nhau. Vậy trình tự thực hiện như thế nào?

Khi hủy giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh (giải thể).

Thủ tục giải thể được tiến hành theo các bước như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP;/
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016;
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

 • Đối với các doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý; Tổng cục Hải quan
 • Đối với hộ kinh doanh: Ủy ban nhân cấp huyện nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

3. Trình tự thủ tục:

3.1. Chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp

Thủ tục tại Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế xuất nhập khẩu, thì phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thủ tục tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định;
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương;
 • Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có: Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Thời hạn giải quyết: 180 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố về việc giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.2. Chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh

Thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn nếu hộ gia đình có sử dụng hoá đơn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

Tham khảo hồ sơ huỷ hoặc đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại đây.

2.2. Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

 


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận