Thành lập công ty kiểm toán thủ tục 2023

Công ty kiểm toán là doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Theo Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011:Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán”. Khoản 5 Điều này cũng quy định: “Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Thành Lập Công Ty Kiểm Toán Thủ Tục 2023

Theo Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14: Kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, để thành lập một công ty kiểm toán, cần phải đáp ứng các điều kiện theo sự điều chỉnh của Luật Kiểm toán độc lập 2011, Luật Đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung: Luật số 03/2016/QH14), Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty kiểm toán là doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Theo Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011:Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán”. Khoản 5 Điều này cũng quy định: “Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14: Kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, để thành lập một công ty kiểm toán, cần phải đáp ứng các điều kiện theo sự điều chỉnh của Luật Kiểm toán độc lập 2011, Luật Đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung: Luật số 03/2016/QH14), Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

>>>>>>>>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

Thành lập công ty kiểm toán

1. Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Loại hình doanh nghiệp

Theo Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011: Khi thành lập công ty kiểm toán, chỉ được lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân

  ACC chuyên dịch vụ thành lập công ty kiểm toán

  Liên hệ 19003330 hoặc 0846967979 (zalo) để được tư vấn, báo phí ngay! 

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
 • Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ: Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn từ ngày 01/01/2015 là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam (Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập);
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. “Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên”. (Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập);
 • Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề và không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty;
 • Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Công ty hợp danh

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Doanh nghiệp tư nhân

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

2. Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Tuy được điều chỉnh thêm bởi Luật Kiểm toán độc lập, song việc Thành lập công ty kiểm toán vẫn tuân thủ các thủ tục cơ bản của một doanh nghiệp thông thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, thủ tục thành lập được thực hiện theo các bước như sau:

Quy Trinh Thu Tuc Thanh Lap Cong Ty Kiem Toan

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Nơi có thẩm quyền:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh);
 • Danh sách thành viên (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thanh viên là cá nhân.
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

(Lưu ý thời hạn bản sao không quá 06 tháng).

 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

 • 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nơi có thẩm quyền:

 • Bộ Tài chính

Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao Điều lệ công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận:

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty Luật ACC, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà công ty mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1019 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo