Quyết Định 19/2021/QĐ-UBND Sửa Đổi Quyết Định 08/2017/QĐ-UBND Quy Định Về Phân Cấp Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Do Thành Phố Cần Thơ Ban Hành

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn do thành phố Cần Thơ ban hành. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung bài viết bên dưới để tìm hiểu thêm những nội dung chi tiết đến vấn đề này.

Quyết Định 19 2021 QĐ Ubnd Sửa Đổi Quyết Định 08 2017 QĐ Ubnd Quy Định Về Phân Cấp Cấp Giấy Phép Xây Dựng Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Do Thành Phố Cần Thơ Ban Hành

Quyết Định 19/2021/QĐ-UBND Sửa Đổi Quyết Định 08/2017/QĐ-UBND Quy Định Về Phân Cấp Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Do Thành Phố Cần Thơ Ban Hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2021/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2017/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3945/TTr-SXD ngày 09 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Sở Xây dựng:

Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình và nhà ở nằm trên địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên trên địa bàn thành phố (trừ các công trình quy định tại khoản 2 Điều này).”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:

“b) Đối với khu vực đã có quy hoạch, nhưng chưa xác định được thời điểm thực hiện quy hoạch thì thời gian tồn tại của công trình là ba năm (03 năm) tính từ ngày cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Thay thế cụm từ “quy mô công trình” bằng cụm từ “quy mô xây dựng” tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thực Hiện

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo