Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng

Vào ngày 31 tháng 01 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022. Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu nội dung của Quyết định này thông qua bài viết dưới đây.
Quyết định 1991/QĐ-KTNN 2021 Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước
Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thhành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguy
n Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trư
ng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội
VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Vi
n Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2023 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bn

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Đã được thay thế bi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 01/3/2022

2.

Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Đã được thay thế bởi Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 15/8/2022

3.

Nghị định 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Đã được thay thế bởi Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 08/8/2022

4.

Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Đã được thay thế bởi Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022

5.

Nghị định 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

6.

Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 12/12/2022

7.

Quyết định 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ 15/4/2022
II. Văn bản QPPL do B trưng Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng Đã được thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 05/02/2022

2.

Thông tư 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 Ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng Đã được thay thế bởi Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 20/6/2022

3.

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng Đã được thay thế bởi Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương 11/11/2022

4.

Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hướng dẫn về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Thông tư số 27/2016/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ; đồng thời, không giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị đnh này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 27/2016/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 117/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. 15/8/2022

5.

Thông tư 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Thông tư số 07/2017/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, đã bãi bỏ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ngày 10/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, tại Điều 31 Thông tư này đã quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với nhà đu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 07/2017/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 38/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. 10/01/2022

6.

Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022) thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP , đồng thời, không giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị định này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 03/2018/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 139/2017/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. 28/01/2022

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật Nhà ở s 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 01/3/2022
Trên đây là bài viết về Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo