Mẫu quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học (2023)

1 Quyết định bổ nhiệm là gì?

 Quyết định bổ nhiệm là văn bản  ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ  giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức vụ trong cơ quan nhà nước đối với người đã đạt được thành tích cao và nhiệm vụ  trong công việc nhằm đảm bảo an toàn cho họ ở một vị trí cấp cao khác. Thông thường, việc bổ nhiệm sẽ do người có thẩm quyền quyết định và căn cứ vào nhiệm vụ,  quyền hạn, nhu cầu công việc và  năng lực của người được bổ nhiệm, người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm. Các cuộc hẹn thường được thực hiện ở nhiều cơ quan, đơn vị, không chỉ ở cơ quan nhà nước mà còn ở các công ty. Đối với một số đơn vị thuộc tổ chức công như công chức, viên chức, công chức thì người có đủ các điều kiện theo quy định như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,... là cá nhân hoặc tổ chức. nội dung, nhiệm vụ công tác thì bổ nhiệm người này giữ  chức vụ nhất định bằng quyết định bổ nhiệm.  Cụ thể như đối với những người được bổ nhiệm viên chức quản lý thì phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng các tiêu chuẩn như đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; có bản kê khai tài sản theo quy định, trong độ tuổi được bổ nhiệm theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao,… 

 Ngoài ra việc bổ nhiệm cũng được tiến hành trong các công ty, doanh nghiệp đối với các chức danh như là bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc,…đối với những cá nhân đạt được thành tích cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt những công việc và nhiệm vụ được giao và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của chức danh được bổ nhiệm. 

 Từ đó có thể thấy rằng việc bổ nhiệm không chỉ được thực hiện ở trong các cơ quan nhà nước mà còn được thực hiện ở các công ty, doanh nghiệp,… 

 Trường hợp nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?  Đối với các doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như: 

 – Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty; 

 – Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; 

 – Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên; 

 – Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

 – Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;… 

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học

2 Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm 

 Tùy thuộc vào các chức danh được bổ nhiệm cũng như cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm thì nội dung của quyết định bổ nhiệm sẽ khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có những nội dung cơ bản như sau: 

 – Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm 

 – Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,… 

 – Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm; 

 – Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định; 

 – Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.  Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,.. 

 Ngoài ra, quyết định phải  có ba phần cơ bản  là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc có đủ các yếu tố  quốc hiệu, tiêu ngữ, tên  cơ quan  ban hành, số và ký hiệu bản sao, địa danh. , ngày  ban hành văn bản.  Như vậy, trong quá trình soạn thảo và ban hành quyết định này không chỉ  đáp ứng  yêu cầu về  hình thức mà còn  phải đáp ứng  yêu cầu về  nội dung theo nội dung của quyết định. Quyết định bổ nhiệm là  văn bản  bắt buộc phải có, tùy theo tính chất, nội dung của văn bản mà nó sẽ phản ánh và thể hiện ở các mức độ khác nhau, bảo đảm  cơ sở pháp lý để người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình cho đối tượng phải thi hành quyết định này. 

3 Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức 

 Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức nói chung được lập  để quyết định  bổ nhiệm  cán bộ, công chức giữ một chức vụ nhất định khi đáp ứng  đủ các điều kiện  quy định trong mẫu này. nắm rõ  họ và tên  người được bổ nhiệm, thời gian bắt đầu nhận nhiệm vụ chính thức và các đơn vị, cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện quyết định này.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

      Số: 10/QĐ- BN

                      Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

– Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 138/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đội Cấn, thời hạn giữ chức vụ là  05 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.
Ông Nguyễn Đức Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số 1,5.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông Nguyễn Đức Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Thưởng trực quận ủy;

– UBND quận;

– Lưu VP;

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng

 

4 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Người muốn được bổ nhiệm  trưởng phòng  phải có trình độ chuyên môn, kiến ​​thức, chuyên môn, đây là điều kiện cần thiết nhất để  bổ nhiệm trưởng phòng. 

 Ngoài ra, người này còn  phải có năng lực tham mưu, tổ chức  thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách. 

 Có  năng lực đảm nhận vị trí trưởng bộ phận và kinh nghiệm  quản lý, tổ chức, sử dụng  hiệu quả các nguồn lực phục vụ  công việc.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA

Số: 12/2022/QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC


CÔNG TY  CỔ PHẦN HOÀNG GIA

(Về việc bổ nhiệm trưởng phòng)

————————–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp

– Căn cứ quyền hạn của Giám đốc công ty ghi nhận trong Điều lệ Công ty;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

– Xét trình độ khả năng của Ông Trương Ngọc Hùng.;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trương Ngọc Hùng, mang CMND số 987654788912 do công an Hà Nội cấp ngày13/10/2008 giữ chức vụ Trưởng phòng nhân sự, phụ trách hoạt động: nhân sự của công ty.

Điều 2: Ông Trương Ngọc Hùng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông Trương Ngọc Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hoàng

 

5 Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong  hoạt động kinh doanh của tập đoàn, doanh nghiệp, nếu giám đốc, tổng giám đốc là người được doanh nghiệp  thuê thì chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên sẽ là người  quyết định việc bổ nhiệm. để điều hành  doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH AN BÌNH

—————–Số: 15 – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày 9 tháng 10  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
__________________

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH AN BÌNH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà NGUYỄN NGỌC ANH

CMND số 378769005678

Nơi cấp: Công  An Hà Nội, Ngày cấp: 10/9/2010

Địa chỉ thường trú: số 8, ngõ 890, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC ANH có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như như trên;
– Lưu VP

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hoàng

 

6 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm một người có đầy đủ các yếu tố về kiến ​​thức, trình độ đáp ứng  yêu cầu của công việc kế toán trong doanh nghiệp, công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA AN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5/2022/QĐ-…

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……..o0o……..

Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA AN
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: TRẦN TUẤN HUY Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/01/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: 678954256568

Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp:01/02/2005

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chỗ ở hiện tại: 245, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa An

Điều 2: Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY có các nghĩa vụ:

Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3
– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Nam

 

7 Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm một người có đầy đủ các yếu tố về kiến ​​thức, trình độ đáp ứng  yêu cầu của công việc kế toán trong doanh nghiệp, công ty.

CÔNG TY  CỔ PHẦN AN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Số: 01/2022 /QĐ-

Hà Nội, ngày 5 tháng 6  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổ trưởng tổ sản xuất

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông NGUYỄN CÔNG MINH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông  NGUYỄN CÔNG MINH  Làm Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty  cổ phần An Hòa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông NGUYỄN CÔNG MINH có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông NGUYỄN CÔNG MINH và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

GĐ CÔNG TY

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (275 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo