Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Trong đó để tổ chức, điều hành và quản lý công ty thì nhất thiết phải có chức danh giám đốc công ty, qua bài viết dưới đây Luật ACC giải đáp về ví dụ quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH như sau:
Viết Lách Là Gì? Kỹ Năng Để Viết Tốt?

Trong bài viết dưới đây, Luật ACC chia sẻ 2 mẫu quyết định: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH một thành viên và Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mẫu quyết định hai ngày này quý khách hàng có thể tải về để sử dụng ở đầu bài viết.

1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ:...../QĐ-BN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày... Có thể .....

PHÁN QUYẾT

Bổ nhiệm GIÁM ĐỐC CÔNG TY- Theo Luật Doanh nghiệp 2020.
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Xã hội.

- Tùy theo nhu cầu kinh doanh của công ty


- Căn cứ năng lực, phẩm chất chuyên môn của bà Bùi Thị Ngọc Anh.


PHÁN QUYẾTĐiều 1: Bổ nhiệm Bà: Bùi Thị Ngọc Anh

- Tiếng Việt

- Ngày sinh: ....................... - Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu:...... do Công an cấp...... Cấp ngày: .........
- Hộ khẩu thường trú tại:…………………….
- Nơi ở hiện nay:……………………. - Đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ công tyĐiều 2: Quyền của Giám đốc.
Doanh nhân có các quyền sau đây:

Người quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X.

- Quản lý hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Ban hành quy chế quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty.

- Quyết định tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, chế độ đãi ngộ và các quyền lợi khác đối với toàn thể nhân viên công ty.
- Thay mặt công ty ký kết các hợp đồng (hợp đồng ủy quyền, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán,…).
- Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại công ty Quyết định các phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản của công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động (trường hợp giám đốc được thuê về ký với chủ sở hữu công ty). Điều 3: Nghĩa vụ của Giám đốc.
Giám đốc có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty và trả lời trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Thực hiện công việc và nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hết khả năng của mình, bảo vệ lợi ích của công ty.
- Trung thành với lợi ích của công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội thương mại của công ty.
- Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Điều 4: Bà Bùi Thị Ngọc Anh và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐÃ NHẬN
CHỦ CÔNG TY

- Như mục 1
- Ghi lại PV

2. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 2 THÀNH VIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ:...../QĐ-BN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội ngày tháng năm...

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC CÔNG TY

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020. - Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Y.
- Căn cứ vào yêu cầu kinh doanh của công ty - Căn cứ vào năng lực chuyên môn và phẩm chất Bà Bùi Thị Ngọc Anh.


PHÁN QUYẾT


Điều 1: Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Anh

- Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: ........

- Ngày sinh :...............
- Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu:....... do Công an ..... cấp ngày .........
- Hộ khẩu thường trú tại:…………………….
- Nơi ở hiện nay:…………………….
- Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ 2 thành viên Y. Điều 2: Quyền của Giám đốc.
Doanh nhân có các quyền sau đây:

Người quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Y 2.
- Quản lý hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty

- Ban hành quy chế quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. - Thay mặt công ty ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác theo quy định của Điều lệ công ty.
- Tham mưu và lên kế hoạch tuyển dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, đãi ngộ và các quyền lợi khác cho toàn thể nhân viên công ty.
- Tư vấn về cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại công ty Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động (trường hợp giám đốc được thuê về ký với chủ sở hữu công ty).Điều 3: Nghĩa vụ của Giám đốc. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện mọi nhiệm vụ và chức năng một cách trung thực, cẩn thận và tối ưu.
- Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội thương mại của công ty.
- Trung thành với lợi ích của công ty, khi công ty bị thiệt hại về tài sản, lợi ích bị xâm phạm phải kịp thời đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của công ty.
- Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Điều 4: Bà Bùi Thị Ngọc Anh và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
- Như Mục 1 CHỦ TỊCH CHỈ
- Lưu VP .............

3. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Giám đốc công ty đại chúng được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Giám đốc công ty như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 mục 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
Là chính thức, chính thức, chính thức.
Làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh tư lợi.
Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, sĩ quan thuộc các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị Công an nhân dân Việt Nam. Công chức chỉ đạo, quản lý công cụ nghiệp vụ trong công ty đại chúng.
Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tổ chức không có tư cách pháp nhân.
Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị tạm giữ, chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp quản lý hành chính tại cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, người bị Tòa án cấm đảm nhiệm, cấm làm nghề, công việc nhất định. Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong những lĩnh vực nhất định theo quy định của BLHS. - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc điều hành công việc của công ty và các điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (263 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo