Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh hoặc hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên phải thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền. Một trong những văn bản pháp lý quan trọng khi thông báo tạm ngừng kinh doanh là văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh. Khi chuẩn bị văn bản thông báo này, các chủ doanh nghiệp, chủ hộ cần phải tham khảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh mà pháp luật đã quy định. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

1. Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh (hay thông báo tạm ngừng kinh doanh) được quy định tại Phụ lục II-19 (Ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHDT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………. Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………..

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanH:[1]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đến hết ngày…. tháng…. năm……

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)  

…………………………………………………………………………………………………………….

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:………………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):……………………. Ngày cấp…/…/……… Nơi cấp:………………………..

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:[2]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh:………………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:…………………….

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………… Ngày cấp:……………………….. /…… /…… Nơi cấp:……………………..

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):….. Ngày cấp:….. /…. /…. Nơi cấp:………………

Lý do tiếp tục kinh doanh:………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH(Ký và ghi họ tên)[3

2. Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Cụ thể, mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ của hộ kinh doanh được trình bày như sau:

Phụ lục III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANHSố:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………………..

Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………………………………………

Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:…………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):……………………………………..

Email (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………………………..

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày…/… /… đến hết ngày…/… /….

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày………….. tháng………………. năm…………….

Lý do tiếp tục kinh doanh:…………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 CHỦ HỘ KINH DOANH(Ký và ghi họ tên)[1]

3. ACC tư vấn về mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, quý khách hàng cần tham khảo các mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh mà chúng tôi đã đề cập để phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu các chủ doanh nghiệp, chủ hộ gặp khó khăn khi tham khảo các mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh, có thể liên hệ với ACC để được hỗ trợ bởi dịch vụ của chúng tôi.

ACC là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập và hoạt động của doanh nghiệp – hộ kinh doanh, trong đó có hoạt động tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp. Quý khách hàng có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong vấn đề soạn thảo thông báo theo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hoặc những vấn đề khác liên quan, hoàn toàn có thể tìm đến sự hỗ trợ pháp lý của chúng tôi.

Với dịch vụ tư vấn trọn gói về thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp, ACC sẽ giúp khách hàng hoàn thành toàn bộ các bước trong quá trình thực hiện thủ tục. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết và nhận kết quả khi chúng tôi hoàn thành.

Dịch vụ tư vấn trọn gói của ACC về thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo trình tự sau:

  • Tư vấn quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
  •  Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, soạn thảo thông báo theo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh, chuyển hồ sơ cho khách hàng ký và đóng dấu.
  • Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và chuyển giao cho khách hàng.

Trên đây là những giải đáp của ACC về mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh và thông tin về dịch vụ tư vấn mà ACC cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC để được giải đáp.

Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số liên lạc:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

hoặc tham khảo website chính thức của công ty: https://accgroup.vn để được hỗ trợ miễn phí. 

Viết một bình luận