Kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

logo accACC
Danh Phạm

Thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp được kê khai và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền về thuế. Nhưng hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều vướng phải các thủ tục về thuế. Doanh nghiệp thường sẽ mắc lỗi trong việc kê khai, sau khi cơ quan thuế kiểm tra thì doanh nghiệp buộc phải làm lại, đây gọi là kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng. Việc xử lý không đúng thủ tục này có thể sẽ dẫn đến hậu quả là doanh nghiệp bị kiểm tra và nặng hơn nữa là xử phạt. Nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết được khó khăn ấy, ACC GROUP xin giới thiệu các thủ tục và hồ sơ trong việc kê khai bổ sung thuế GTGT trong bài viết sau đây.

1. Hồ sơ kê khai thuế là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Khoản 9 Luật quản lý thuế 2019, hồ sơ thuế là hồ sơ để đăng ký, kê khai, hoàn thuế, miễn thuế, miễn cả tiền chậm nộp thuế, gia hạn nộp thuế, trả từ từ tiền thuế bị nợ, không thu thuế, hồ sơ hải quan, hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt.

2. Thời điểm kê khai bổ sung thuế GTGT

Doanh nghiệp nộp thuế được nộp hồ sơ kê khai bổ sung sung thuế GTGT cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ kê khai thuế GTGT ban đầu đã nộp có sai sót nhưng vẫn chưa kết thúc thời hạn nộp hồ sơ kê khai của kỳ tính thuế có sai sót đó.

3. Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT

Căn cứ theo điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì doanh nghiệp nộp thuế phát hiện hồ sơ kê khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế nếu có sai sót thì vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT trong vòng 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ kê khai của kỳ tính thuế đó nhưng phải là trước khi cơ quan có thẩm quyền về thuế quyết định đi kiểm tra.

Khi cơ quan thuế đã có quyết định thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp nộp thuế thì doanh nghiệp vẫn được quyền kê khai bổ sung thuế GTGT vào hồ sơ kê khai thuế.

Sau khi cơ quan thuế đã thanh tra và đưa ra kết luận thì việc kê khai bổ sung thuế GTGT vào hồ sơ kê khai thuế được quyết định như sau:

–        Doanh nghiệp nộp thuế được kê khai bổ sung thuế GTGT đối với các trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hay được miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điều 142 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

–        Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế phát hiện hồ sơ kê khai thuế GTGT bị sai sót nếu như kê khai bổ sung thuế GTGT sẽ làm giảm số thuế phải nộp hoặc bị tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng thuế GTGT được miễn giảm hoặc được hoàn lại thì thực hiện theo đúng quy định về giải quyết khiếu nại.

4. Các trường hợp cần kê khai bổ sung thuế GTGT

Luật quản lý thuế và các thông tư quy định về luật thuế cho phép bổ sung các giấy tờ chứng từ kê khai bổ sung thuế GTGT nếu doanh nghiệp kê khai bị sót. Các trường hợp phải kê khai bổ sung thuế GTGT và các hồ sơ đi kèm khi kê khai bổ sung thuế GTGT bao gồm:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế mà không làm thay đổi số thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, được hoàn lại thì:

–        Lập Tờ khai thuế mới của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh sau đó;

–        Đính kèm các tài liệu và hình ảnh minh hoạ để chứng minh.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT kê khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp thì:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Xác định số tiền chậm nộp.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp kê khai hồ sơ làm giảm tiền thuế phải nộp thì:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước thì được chuyển tiếp cho số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế.

Trường hợp 4: Doanh nghiệp nộp thuế kê khai hồ sơ thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế trước có sai sót thì:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Điều chỉnh tăng số thuế GTGT mà kỳ trước bị sai sót chưa khấu trừ hết vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT hiện tại.

Trường hợp 5: Doanh nghiệp nộp thuế kê khai hồ sơ thuế làm giảm số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của kỳ tính thuế trước bị sai sót thì:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Nếu doanh nghiệp chưa dừng việc khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ kê khai bổ sung vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT hiện tại.

–        Nếu doanh nghiệp nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì phải nộp số thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả cùng với bù trừ thu NSNN đến ngày doanh nghiệp kê khai bổ sung thuế GTGT.

Trường hợp 6: Doang nghiệp nộp thuế kê khai làm giảm số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết và còn làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế bị sai sót thì lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Điều chỉnh giảm số tiền thuế còn được khấu trừ của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT hiện tại;

–        Doanh nghiệp tự xác định tiền chậm nộp căn cứ theo số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về thuế.

Trường hợp 7: Doanh nghiệp nộp thuế kê khai hồ sơ bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước đồng thời làm giảm thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế bị sai sót:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Điều chỉnh tăng số tiền thuế còn lại được khấu trừ của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT hiện tại;

–         Số tiền thuế phải nộp giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp cho NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế sau hoặc được hoàn lại.

Trường hợp 8: Doanh nghiệp nộp thuế được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT với chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế GTGT khấu trừ trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn lại trên tờ khai khi chưa đảm bảo được hoàn và chưa làm hồ sơ hoàn thuế thì:

–        Doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung thuế GTGT (số liệu trên tờ kê khai bổ sung thuế GTGT đã được điều chỉnh đúng);

–        Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS;

–        Đính kèm tài liệu và hình ảnh minh hoạ chứng minh;

–        Điều chỉnh giảm số tiền đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai bổ sung thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ hiện tại.

5. Các câu hỏi ACC GROUP thường gặp khi kê khai bổ sung thuế GTGT cho doanh nghiệp

Câu 1: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT, doanh nghiệp phát hiện hồ sơ đó có sai sót thì có được kê khai bổ sung thuế GTGT hay không?

Trả lời: Nếu là kỳ quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tạm nộp của tháng , của quý có sai sót, đồng thời có thêm bổ sung tài liệu vào hồ sơ kê khai quyết toán năm. Trường hợp hồ sơ kê khai quyết toán năm làm giảm số thuế GTGT phải nộp thì kê khai bổ sung thuế GTGT tháng, quý và số tiền chậm nộp.

Câu 2: Trình tự thủ tục xin hoàn thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc gồm những bước nào?

Trả lời: gồm 3 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT cho một bộ phận cơ quan có thẩm quyền về thuế hoặc thẩm quyền hoàn thuế, người gửi là đại diện doanh nghiệp, có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT và xem xét có đầy đủ hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì sẽ hẹn người đại diện doanh nghiệp chờ kết quả.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT, ra quyết định và hoàn lại tiền thuế cho người nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.

Câu 3: Thời hạn giải quyết hoàn thuế đối với hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT là bao lâu?

Trả lời: Căn cứ vào thông tư 99/2016/TT-BTC thời hạn cho việc giải quyết yêu cầu hoàn thuế GTGT được chia thành hai trường hợp như sau:

–        Nếu hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

–        Nếu hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT không thuộc trường hợp trên hoặc không đủ các thông tin để xác nhận thì cơ quan thuế phải gửi giấy thông báo cho đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT đó trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.

–        Nếu hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế quyết định hoàn thuế không quá sáu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT.

–        Nếu hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT hoàn thuế  thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì cơ quan tiến hành kiểm tra ngay tại trụ sở doanh nghiệp của người làm hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT và đưa ra quyết định hoàn thuế không quá bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT hoàn thuế.

Câu 4: Doanh nghiệp có được kê khai bổ sung thuế GTGT qua mạng hay không?

Trả lời: Vẫn được. Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót nhưng vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai thì sẽ khai lại trên tờ khai điện tử của phần mềm Hệ thống kê khai.

Nói tóm lại, việc doanh nghiệp khó tránh khỏi những sai sót trong lúc kê khai về thuế GTGT là điều bình thường. Hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải kê khai bổ sung thuế GTGT và đằng sau đó sẽ có rất nhiều thắc mắc đi kèm. Để tránh không bị xử phạt hành chính cũng như không làm thiệt hại về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải luôn nắm bắt các khoản, điều luật luôn thay đổi hằng ngày để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế, đội ngũ nhân viên của Công ty ACC GROUP chúng tối luôn cố gắng cập nhật những thông tin về luật mới nhất và sớm nhất thành những bài viết ngắn gọn và dễ đọc. Mời các bạn cùng cập nhật và đón đọc những bài viết tiếp theo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận