messenger whatsapp viber zalo phone mail

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? [Cập nhật 2023]

Hiện nay, kiểm toán đang là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhằm có thể cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng, Công ty Luật ACC luôn cân nhắc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định để gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng. Để có thêm thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ mà ACC đem đến, mời quý bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán BCTC) là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập tiến hành thu thập các bằng chứng kiểm toán để đánh giá về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo mức độ trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đang áp dụng.

2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba, là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau:

·         Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

·         Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

·         Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, thông qua kiểm toán, họ mong muốn có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

·         Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông, người góp vốn cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với báo cáo tài chính và cũng giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

2.2. Phạm vi công việc 

 • Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đạt được mục tiêu kiểm toán.
 • Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.
 • Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.
Kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng đang là vấn đề được quan tâm, chú ý tại hầu hết các công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Kiểm toán nội bộ của Luật ACC

3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

Tiếp cận theo các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định… Theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định. Tuy nhiên các chỉ tiêu trên BCTC không hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khai kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu quả cao.

3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ

Tiếp cận theo những chỉ tiêu có liên quan đến cùng loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ: Chu kỳ mua vào và thanh toán, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương… Nội dung kiểm toán trong mỗi giai đoạn của chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của các chỉ tiêu có liên quan.

4. Các phương pháp áp dụng khi kiểm toán báo cáo của đơn vị

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên thường dùng các phương pháp sau để thu thập bằng chứng kiểm toán:

4.1. Thử nghiệm kiểm soát

Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm phát hiện và sửa chữa những sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu.

4.2. Thử nghiệm cơ bản

Là thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại:

– Thủ tục phân tích cơ bản.

– Kiểm tra chi tiết.

5. Quy trình thực hiện kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán liên quan

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch

        – Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

        – Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện thực hiện

Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

        – Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

        – Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

Bước 3: Hoàn thành kiểm toán

Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định và tại nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

    Nơi nhận báo cáo  
CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
3. Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x

Dịch vụ kiểm toán là gì? Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán là gì? Mời Quý độc giả theo dõi bài viết Dịch vụ kiểm toán

6. Những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

·         Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

·         Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

·         Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

·         Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

·         Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

·         Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

·         Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

·         Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

7. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Luật ACC?

Là một công việc xác minh tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính nhằm phục vụ cho người sử dụng kết quả, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hiện nay đang càng phát triển đến đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Vì thế, hàng loạt công ty dịch vụ kiểm toán của ra đời.

Luật ACC cũng là một nơi mà dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định được khách hàng chọn là điểm đáng tin cậy. Với đội ngũ kinh nghiệm, không chỉ hiểu biết về kế toán, kiểm toán, thuế mà còn nắm rõ quy định trong Luật thuế, đầu tư, thương mại và lao động… Các khách hàng đã sử dụng Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định công ty ACC đa dạng khắp các lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ

Bên cạnh đó, với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Đọc bài viết Dịch vụ kiểm toán trọn gói 2022 để có thông tin về giá dịch vụ và các hoạt động kiểm toán mà ACC cung cấp.

8. Tại sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Luật ACC?

·         Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.

·         Công khai báo cáo tài chính.

·         Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.

·         Báo cáo ngân hàng.

·         Báo cáo đấu thầu.

·         Quyết toán thuế.

·         Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được khi kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC

·         Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm.

·         Hơn 10 năm kinh nghiệm kiểm toán.

·         Tư vấn nhanh chóng, chính xác.

·         Được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành.

·         Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hợp lý.

·         Tư vấn miễn phí về tài chính kế toán và thuế.

Câu hỏi thường gặp

Mức phạt nếu không nộp báo cáo kiểm toán tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Mức phạt từ 40 – 50 triệu đồng. (Tham khảo Điều 12 Nghị định 41/2018)

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Đối tượng của kiểm toán BCTC bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Bảng cân kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Luật ACC

Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.
Công khai báo cáo tài chính.
Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.
Báo cáo ngân hàng.
Báo cáo đấu thầu.
Quyết toán thuế.
Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

Mục đích cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.
Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.
Đối với doanh nghiệp được kiểm toán mong muốn, thông qua kiểm toán, có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.
Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

✅ Kiến thức: Kiểm toán báo cáo tài chính
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.329

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.559

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.585

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính2.2. Phạm vi công việc 3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp3.2. [...]

  Lượt xem: 1.964

  Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? [Cập nhật 2023]

  Hiện nay, kiểm toán đang là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhằm có thể cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng, Công ty Luật ACC luôn cân nhắc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định để gia tăng độ tín nhiệm [...]

  Lượt xem: 1.835

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính2.2. Phạm vi công việc 3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp3.2. [...]

  Lượt xem: 1.558

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.683

  Phản hồi (2)

   • Avatar of Phương Nguyễn
    Phương Nguyễn :

    Cảm ơn anh/chị đã liên hệ đến ACC.
    anh/chị kiểm tra thông tin mail ACC gửi về nhé ạ.
    Thanks.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *