Dịch vụ kiểm toán trọn gói, uy tín giá rẻ cho doanh nghiệp 2021

logo accACC
Hoài Thắm

Ở thế kỷ 21, vai trò của kiểm toán ngày càng lên do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng gian lận trên báo cáo tài chính của hàng loạt các tập đoàn và sự sụp đổ của Arthur Andersen… đã dẫn đến những thách thức cho nghề nghiệp kiểm toán. Chính vì thế dịch vụ kiểm toán được thúc đẩy cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng trong những năm gần đây.

Bài viết sẽ giúp cho người đọc có được sự hiểu biết về lĩnh vực kiểm toán và lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp.

dichvukiemtoan.acc
Dịch vụ kiểm toán

1. Kiểm toán, dịch vụ kiểm toán được định nghĩa?

Kiểm toán là quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá bằng chứng nhằm xác định được tính phù hợp giữa các thông tin với những tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ được doanh nghiệp thuê các kiểm toán viên độc lập bên ngoài nhằm kiểm tra, xác minh các số liệu mà Ban giám đốc chịu trách nhiệm.

2. Sự khác biệt giữa kế toán và kiểm toán

Bởi vì công việc của kế toán và kiểm toán nghe qua khá tương đồng nhau, đó là xử lý các con số và dữ liệu từ các giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên một số người vẫn chưa phân biệt được. Dưới đây là sự khác biệt quan trọng về hai khái niệm này.

Sự khác biệt trong quy trình làm việc, trong khi kế toán viên đi từ các số liệu chi tiết trên chứng từ đến tổng hợp thông tin lên báo cáo tài chính thì kiểm toán viên lại bắt đầu với các thông tin tổng hợp trên báo cáo đi đến kiểm tra chi tiết độ tin cậy và trung thực do kế toán trình bày.

3. Phân loại dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Hiện nay, nhiều loại hình kiểm toán khác nhau được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sử dụng kết quả của kiểm toán viên đưa ra. Dưới đây là hai cách phân loại chủ yếu về các dịch vụ kiểm toán.

(a)        Phân loại theo mục đích kiểm toán.

 •       Kiểm toán hoạt động: là việc mà kiểm toán viên kiểm tra, đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp trao đổi với Ban Quản lý.
 •       Kiểm toán tuân thủ: là việc đánh giá mức độ chấp hành các quy định như văn bản pháp luật, Luật kế toán, các điều khoản hợp đồng,.. Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên Nhà nước.
 •       Kiểm toán bc tài chính: là việc kiểm tra để trả lời câu hỏi rằng liệu báo cáo tài chính có được trình bày trung thực và hợp lý hay không, có được lập theo khuôn khổ lập và trình bày trên cơ sở các chuẩn mực kế toán hiện hành hay không.

(b)        Phân loại theo chủ thể kiểm toán

 •           Nội bộ kiểm toán: là loại hình kiểm toán do chính nhân viên trong đơn vị thực hiện hoặc được thuê ngoài, giúp doanh nghiệp có các điều chỉnh nhằm hoàn thiện về các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và các quy trình quản lý.
 •           Kiểm toán của Nhà nước: là hoạt động kiểm toán do các công chức trong cơ quan chức năng kiểm tra tính tuân thủ các quy định của doanh nghiệp (kiểm toán tuân thủ). Ở Việt Nam, kiểm toán của Nhà nước có chức năng đánh giá,  kết luận và đề xuất về việc quản trị, sử dụng tài chính công, tài sản công.
 •           Kiểm toán độc lập: là công việc được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Họ thường cung cấp các dịch vụ kiểm toán bc tài chính, soát xét báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác theo nhu cầu của khách hàng.

4. Những đối tượng cần phải thuê kiểm toán viên độc lập

Độ tin cậy và tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm với các doanh nghiệp và người sử dụng báo cáo. Nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trên báo cáo, Luật kiểm toán đã đưa ra các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có phần vốn được đầu tư từ nước ngoài;
 • Những tổ chức tín dụng được lập và có hoạt động được đề cập theo Luật các tổ chức tín dụng, ngay cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, tái bảo hiểm hay các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

        Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch:

        Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

        Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

        Giai đoạn thực hiện

Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

        Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

–         Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

        Giai đoạn hoàn thành kiểm toán

Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

6. Mục đích của kiểm toán viên và công ty kiểm toán với doanh nghiệp

 Mục đích của kiểm toán viên và công ty kiểm toán với doanh nghiệp

Mục đích đầu tiên của cuộc kiểm toán bc tài chính được chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing – VSA) đề cập là việc đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính, có còn sai sót trọng yếu do gian lận và nhầm lẫn hay không, từ đó kiểm toán viên hình thành ý kiến liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán. Bên cạnh đó, việc thực hiện một cuộc kiểm toán sẽ hỗ trợ kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán và trao đổi thông tin theo quy định, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.

7. Cơ sở nào giúp ta có thể đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán?

Ở nước ta, nhu cầu sử dụng các dịch vụ kiểm toán càng ngày càng được phổ biến. Nhưng làm thế nào doanh nghiệp được kiểm toán hay người sử dụng thông tin báo cáo tài chính có thể đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán?

Có thể nói, chất lượng của hoạt động kiểm toán là sự hài lòng của các đối tượng sử dụng báo cáo mà kiểm toán viên lập một cách khách quan; đồng thời đáp ứng được các mong muốn của doanh nghiệp được kiểm toán, cụ thể là những trao đổi với kiểm toán viên giúp doanh nghiệp có thể phát hiện các điểm yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

8. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động kiểm toán

Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động kiểm toán

  Trên thế giới

Xuất hiện rất lâu từ trược, kiểm toán được xem là một hoạt động có mặt kể từ khi các thông tin được phê chuẩn bằng cách đọc lên trong các buổi họp, chính vì thế từ gốc của thuật ngữ này theo tiếng Latinh là “auditus” có nghĩa là “nghe”.

Từ thời Trung Cổ, công việc kiểm toán chủ yếu là thẩm tra các thông tin về tính chính xác và hoạt động chính là kiểm toán tuân thủ. Cùng với sự ra đời của thị trường chứng khoán và công ty cổ phần, nhu cầu kiểm tra của các nhà đầu tư (hay chủ sở hữu) để giám sát sự vận hành của ban quản lý cũng được tăng lên, vì vậy kiểm toán độc lập được ra đời vào thế kỷ 18 để đáp ứng các nhu cầu này.

Nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ ở đầu thế kỉ 20 cùng với sự xuất hiện của vô số nhà đầu tư chứng khoán đã làm cho mục đích của kiểm toán độc lập thay đổi từ phát hiện sai phạm sang nhận xét tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính. Đến thế kỷ 21, dịch vụ kiểm toán không ngừng duy trì và phát triển để phục vụ cho nền kinh tế toàn cầu.

  Tại Việt Nam

Tuy đã có lịch sử phát triển lâu dài nhưng đến khoảng thập niên 90 của thế kỳ 20 thì dịch vụ kiểm toán mới được phát triển và do Nhà nước tiến hành để kiểm tra công tác kế toán. Từ khi có Luật đầu tư nước ngoài vào cuối những năm 1980 cùng với việc Việt Nam bước sang nền kinh tế thị trường thì mới tạo nên sự cần thiết của kiểm toán độc lập.

Sự ra đời của Công ty Kiểm toán Việt nam (VACO) vào tháng 05/1991 đã giúp cho hoạt động kiểm toán độc lập bắt kịp xu hướng thị trường và hội nhập với thế giới. Sau đó, nhiều công ty kiểm toán Việt Nam cũng lần lượt được thành lập, cùng với nhiều công ty kiểm toán quốc tế và liên doanh.

9. Vai trò của kiểm toán viên độc lập trong nền kinh tế

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng báo cáo tài chính ngày càng tăng. Do đó, các vấn đề xung đột lợi ích giữa các bên về độ tin cậy của thông tin đã xảy ra. Rủi ro thông tin bị sai lệch gia tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự quá tải thông tin, sự khác biệt về lợi ích giữa các bên liên quan,…

Vì vậy, cần có người kiểm tra và cung cấp nhận xét về độ tin cậy của báo cáo tài chính để giải quyết vấn đề trên. Ở góc độ xã hội, dịch vụ kiểm toán được luật pháp quy định sẽ trở thành công cụ giúp bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, đặc biệt với các quốc gia có nền kinh tế mà chứng khoán giữ vai trò quan trọng. Ở góc độ doanh nghiệp, việc kiểm toán giúp gia tăng giá trị của các báo cáo và đưa ra các kiến nghị để doanh nghiệp hạn chế các sai phạm kế toán, cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

10. Giá dịch vụ kiểm toán của công ty ACC

Loại hình doanh nghiệpPhí dịch vụ (vnđ/năm)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 10.000.000
Sản xuất – Gia công15.000.000
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị20.000.000

Ghi chú:

 • Các khoản phí trên chưa bao gồm thuế VAT
 •  Phí dịch vụ còn phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm kinh doanh và các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng với doanh nghiệp.

11. Dịch vụ kiểm toán mà ACC mang lại cho khách hàng.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, ACC đưa ra phong phú các dịch vụ kiểm toán như kiểm toán của nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm toán bc tài chính,… dựa trên các nguyên tắc về tuân thủ pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kiểm toán.

Không những thế, các dịch vụ kiểm toán của ACC đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác.

Với đội ngũ kinh nghiệm về đa lĩnh vực và mạng lưới các văn phòng tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai, ACC đáp ứng sự hài lòng của khách hàng với mức phí hợp lý nhất.

4.2/5 - (30 bình chọn)

3 bình luận về “Dịch vụ kiểm toán trọn gói, uy tín giá rẻ cho doanh nghiệp 2021”

Viết một bình luận