Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH [Cập nhật năm 2024]

Trong thời đại hội nhập, phát triển kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì cũng không khó để bắt gặp những tập đoàn,công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ được thành lập ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, song song với sự thành lập các công ty, doanh nghiệp đó thì vẫn tồn tại rất nhiều doanh nghiệp, công ty buộc phải chấm dứt hoạt động, phải đóng cửa, giải thể doanh nghiệp bởi vì không có đủ tài chính, nhân lực để duy trì hoạt động nữa. Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 để doanh nghiệp, công ty thực hiện việc rút khỏi thị trường kinh doanh. Chính vì vậy, ta có thể bắt gặp rất nhiều trường hợp doanh nghiệp, công ty bị giải thể, trong đó có sự giải thể công ty tnhh. Để có thể thực hiện việc giải thể công ty tnhh khá là khó vì theo luật doanh nghiệp, muốn giải thể công ty phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp, nếu không có kinh nghiệm bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, hồ sơ cần những gì, các bước tiến hành ra làm sao. Chính vì vậy, Luật ACC xin cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ làm thủ tục xin giải thể công ty tnhh.

Giai The Cong Ty Tnhh
Giải thể công ty TNHH

1. Thủ tục giải thể công ty TNHH là gì? 

Thủ tục giải thể công ty TNHH (Công ty Trách nhiệm hữu hạn) là quá trình hình thức pháp lý để chấm dứt hoạt động và tồn tại của một công ty TNHH. Quá trình này thường liên quan đến việc thanh lý tài sản, trả nợ, và chia sẻ phần còn lại của tài sản cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ.    

2.  Các trường hợp giải thể công ty TNHH

Các trường hợp giải thể công ty tnhh được Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau: 

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

 2. Điều kiện giải thể công ty tnhh

Điều kiện giải thể doanh nghiệp nói chung và Điều kiện giải thể công ty tnhh nói riêng được quy định tại Khoản 2, Điều 207, Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo quy định trên thì để có thể thực hiện được việc  giải thể công ty tnhh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan; doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 3. Trình tự, Thủ tục giải thể công ty tnhh

Các bước giải thể công ty tnhh bao gồm:

Để có thể thực hiện được việc giải thể công ty, doanh nghiệp thì phải tuân theo trình tự, thủ tục do luật định. Thủ tục giải thể công ty tnhh, được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty tnhh.

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 3: Nộp nghị quyết, quyết định và biên bản họp giải thể.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp giải thể công ty tnhh ( được soạn theo mẫu biên bản họp giải thể công ty tnhh) phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 4: Thông báo tình trạng doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể công ty tnhh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 6: Cập nhập tình hình pháp lý của doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

 Trình tự, Thủ tục giải thể công ty tnhh

Trình tự, Thủ tục giải thể công ty tnhh 

Tham khảo bài viết: Quy định về giải thể công ty TNHH của công ty Luật ACC

4. Hồ sơ giải thể công ty tnhh

Hồ sơ giải thể công ty tnhh bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp ( có thể tham khảo mẫu thông báo giải thể công ty tnhh của ACC )
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Quyết định giải thể công ty tnhh của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp; ( quyết định được soạn theo mẫu quyết định giải thể công ty tnhh mới nhất)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên; doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Số lượng bộ hồ sơ: Để chắc chắn và tránh trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát bạn nên chuẩn bị 02 (bộ).  

✅ Chủ đề:

⭕ Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH [Cập nhật năm 2023]

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

5. Thủ tục giải thể

5.1. Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên với cơ quan thuế

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên; được tiến hành theo thủ tục chung đối với thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

– Báo cáo tài chính năm; hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

– Một số giấy tờ khác: giấy tờ tuỳ thân, giấy uỷ quyền trong trường hợp nộp thuế hộ,…

Bước 2: Nộp hồ sơ vào cơ quan thuế có thẩm quyền:

Công ty TNHH 1 thành viên tiến hành nộp hồ sơ quyết toán thuế; cùng hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế có thẩm quyền.

Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể; và hợp đồng lao động đã ký kết

– Các khoản nợ thuế. Cơ quan thuế sẽ ra văn bản thông tin số tiền thuế phải tất toán cho cơ quan thuế trước khi giải thể.

– Và các khoản nợ khác;

– Sau khi thanh toán các khoản nợ, thuế thì phần còn lại là của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

Bước 4: Thực hiện giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Văn bản chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định;

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh / Đăng Ký Doanh Nghiệp

– Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đọc thêm thông tin tại: Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

5.2. Trình tự thực hiện nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (đã được liệt kê tại Mục 3);
 • Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên tại Phòng đăng ký kinh doanh (nộp trong giờ hành chính), lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự;
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành xử lý hồ sơ;
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết.
Trình tự thực hiện nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên

Trình tự thực hiện nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên 

Xem thêm thông tin chi tiết tại: Giải thể chi nhánh Công ty TNHH MTV đầy đủ, chi tiết - 2023

5.3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp/công ty (Cập nhật 11/8/2023)

Bước 1: Quyết định giải thể

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đại hội cổ đông (nếu có) phải tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này cần được ghi thành biên bản và công bố theo quy định.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều cổ đông, quyết định giải thể cần được thông qua với đa số cổ đông chấp thuận theo tỷ lệ quy định.

Bước 2: Lập hồ sơ giải thể

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giải thể đầy đủ. Hồ sơ này bao gồm:
  • Biên bản quyết định giải thể doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính cuối kỳ (báo cáo tài sản, nợ, thu, chi và lợi nhuận cuối kỳ).
  • Báo cáo thuế cuối kỳ, chứng từ liên quan đến thuế.
  • Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.
  • Danh sách tài sản và nợ của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ giải thể này sẽ được gửi tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Thuế.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

 • Doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ, thanh toán các khoản phải thu và trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Thanh lý tài sản có thể bao gồm việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trả lại tài sản cho các bên liên quan hoặc tiến hành các thủ tục khác để chấm dứt quyền sở hữu tài sản.

Bước 4: Thông báo giải thể

 • Doanh nghiệp phải thông báo giải thể đến các bên liên quan, bao gồm:
  • Cơ quan thuế: Cần thông báo giải thể để chấm dứt quyền và nghĩa vụ thuế.
  • Ngân hàng và các đối tác kinh doanh: Cần thông báo để thanh lý các khoản nợ, đảm bảo quyền lợi của các bên.
  • Công chức, viên chức, người lao động: Cần thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan đến lao động.
  • Các bên liên quan khác: Bao gồm các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, v.v.

Bước 5: Giai đoạn thanh lý

 • Sau khi hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp phải tiến hành giai đoạn thanh lý, bao gồm:
  • Hoàn thành các thủ tục thanh lý thuế, bảo hiểm xã hội và các vấn đề pháp lý khác theo quy định.
  • Đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh và hủy bỏ giấy phép kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  • Các thủ tục khác như báo cáo tình trạng giải thể doanh nghiệp, báo cáo tài chính kết thúc, v.v.

Bước 6: Công bố giải thể

 • Sau khi hoàn thành toàn bộ các thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải công bố thông tin về giải thể trên Công báo điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng.

Quá trình giải thể doanh nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và tình huống cụ thể của doanh nghiệp. Tham khảo thêm thủ tục phá sản của ACC tại bài viết của chúng tôi nhé.

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Xem thêm thông tin tại: Giải thể doanh nghiệp, công ty là gì? Thủ tục giải thể (Năm 2023)

5.4. Quy trình giải thể doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Bước 1: Thông báo giải thể doanh nghiệp

 Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thực hiện các công việc sau:

- Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

- Chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể

- Gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải:

- Triệu tập họp để quyết định giải thể. 

- Gửi nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp

- Niêm yết công khai nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. 

- Đăng báo nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải thể doanh nghiệp tương tự quy trình đối với doanh nghiệp thông thường. 

Đọc thêm tại: Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân [Năm 2023]

6. Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ giải thể công ty tnhh

5.1. Chi phí dịch vụ giải thể công ty tnhh là bao nhiêu?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết. 

5.2. ACC có cung cấp mẫu thông báo giải thể công ty tnhh không?

ACC đảm bảo cung cấp mẫu thông báo giải thể công ty tnhh; mẫu quyết định giải thể công ty tnhh mới nhất mới nhất gửi tới khách hàng.  

5.3. Cách nộp hồ sơ giải thể công ty tnhh qua mạng như thế nào?

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

7. Lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tnhh của ACC mang lại lợi ích gì?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm  thủ tục giải thể công ty tnhh. Khách hàng sử dụng dịch vụ của ACC sẽ được đảm bảo các lợi ích sau:

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu muốn thực hiện việc giải thể công ty tnhh của mình nhưng vẫn còn vướng mắc về trình tự, thủ tục giải thể công ty tnhh thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. 

Công ty Luật ACC - Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

- Tư vấn pháp lý: 1900.3330

- Zalo: 084.696.7979

- Văn phòng: (028) 777.00.888

- Mail: [email protected]

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1195 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo