Thủ Tục Thông Báo Thay Đổi Người Quản Lý Doanh Nghiệp, Người Đại Diện Theo Uỷ Quyền

Khi có sự thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thủ tục ra sao, trong thời hạn như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật. Dịch vụ ACC cung cấp thủ tục thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo uỷ quyền gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác và đáng tin cậy nhất.

Thủ Tục Thông Báo Thay Đổi Người Quản Lý Doanh Nghiệp, Người Đại Diện Theo Uỷ Quyền.
Thủ Tục Thông Báo Thay Đổi Người Quản Lý Doanh Nghiệp, Người Đại Diện Theo Uỷ Quyền.

1. Thủ tục thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp

Khái niệm người quản lý doanh nghiệp

 • Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty (theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 • Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ; tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch; số Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư: mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đi nộp hồ sơ; nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật; bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 • Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp được doanh nghiệp nộp bằng một trong hai phương thức:
  • Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;
 • Ngoài ra, doanh nghiệp còn nộp phí, lệ phí (nếu có); nhận Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

Thời hạn giải quyết thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Phòng ĐKKD tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; bổ sung, thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và trả kết quả giải quyết.

Nhận kết quả giải quyết thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh; phải mang các giấy tờ sau:

 • Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đi nộp hồ sơ; nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật; bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

2. Thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp

Khái niệm người đại diện theo ủy quyền

 • Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ; quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền; là người nhân danh và vì lợi ích của  người được đại diện xác lập; thực hiện các giao dịch nhất định. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu; thành viên; cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện góp vốn vào công ty cổ phần cũng cần có người đại diện theo ủy quyền. Vì đây là những đối tượng mà khi đăng ký doanh nghiệp cần nộp giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nên khi có những thay đổi, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

 • Khi người đại diên theo ủy quyền có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin họ; tên, quốc tịch, số hộ chiếu; địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài; doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi (theo quy định tại khoản 3 Điều 171 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Hồ sơ thay đổi thông tin người người đại diện theo ủy quyền

 • Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, công ty cần nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ; nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục;
 • Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty TNHH MTV thì thủ tục thay đổi người đại diện sẽ bao gồm hồ sơ sau:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền sau khi đã thay đổi.
 • Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ; nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

Nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền

 • Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền được doanh nghiệp nộp bằng một trong hai phương thức:
  • Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;
 • Ngoài ra, doanh nghiệp còn nộp phí, lệ phí (nếu có); nhận Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

Thời hạn giải quyết thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Phòng ĐKKD tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; bổ sung, thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và trả kết quả giải quyết.

Nhận kết quả giải quyết thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền

Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh; phải mang các giấy tờ sau:

 • Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đi nộp hồ sơ; nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật; bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

3. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thông báo thay đổi người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

4. Những thắc mắc thường gặp khi thông báo thay đổi người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (389 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo