CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2022

Nguyen Vi

Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2022

Nguyen Vi

16/08/2021

Cơ quan thuế là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý và thu thuế vào Ngân sách nhà nước. Theo đó, cơ quan thuế bao gồm: Tổng cục thuế (cơ quan thuế cấp trung ương), Cục thuế (cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), Chi cục thuế (cơ quan thuế huyện, thành phố trực thuộc tỉnh). Khi thay đổi người đại diện, thì cũng phải thực hiện với cơ quan thuế theo hướng dẫn được Luật ACC đưa ra sau đây:

1. Những người đại diện nào thì cần phải thông báo với cơ quan thuế khi thay đổi?

Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Khoản 1, Điều 12 quy định: Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hiểu một cách khái quát hơn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người do pháp luật quy định hoặc do Tòa án chỉ định, có quyền nhân danh vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện các giao dịch, công việc trong phạm vi đại diện. Chủ thể đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân, và các nhân phải có đầy đủ các thông tin về nhân thân như họ và tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, hộ khẩu và địa chỉ hiện tại.

Đại diện theo pháp luật thường giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy hoạt động như:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị

– Tổng giám đốc, giám đốc

– Chủ doanh nghiệp tư nhân

– Chủ hộ kinh doanh

– Người được cá thành viên của hộ kinh doanh bầu, chọn lựa.

Đây là những người phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh mà họ thực hiện trên thực tế và có thể là được các thành viên trong ban lãnh đạo tin tưởng.

2. Khi thay đổi người đại diện theo có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải có tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký thuế là một trong các quy định của Luật quản lý thuế. Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế hoặc bổ sung thông tin về tài khoản của người nộp thuế, cụ thể là có sự thay đổi về:

– Tên của doanh nghiệp, hộ kinh doanh

– Địa chỉ trụ sở chính hoạt động

– Địa chỉ nhận thông báo thuế đã đăng ký

– Quyết định thành lập doanh nghiệp

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

– Thay đổi vốn điều lệ

– Các vấn đề về loại hình kinh tế

– Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

– Thay đổi về tài chính

– Thay đổi thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

– Thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật

– Các loại thuế phải nộp

– Thông tin về các đơn vị có liên quan

– Thông tin khác về họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Như vậy, khi thay đổi người đại diện theo thì phải thông báo với cơ quan thuế với các thủ tục như mục sau:

3. Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2022

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi thông tin, bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Chi cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

– Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Chi cục thuế xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

  •       Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
  •       Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

– Trường hợp hồ sơ nộp qua mạng điện tử:

  •       Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 4: Nhận kết quả là thông tin đăng ký thuế được cập nhật và bổ sung

– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì thời hạn giải quyết hồ sơ là trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì thời hạn giải quyết hồ sơ là trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì thời hạn giải quyết hồ sơ là không quá 10 ngày làm việc.

4. Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cập nhật năm 2022

Được áp dụng theo mẫu 08-MST, Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.


Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,

hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

  1. Tên người nộp thuế:
  2. Mã số thuế:
                           
  1. Địa chỉ trụ sở chính:
  2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

                           

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc …

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng….. năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

5. Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế

5.1 Mẫu 08-MST về thay đổi thông tin đăng ký thuế hiện này còn hiệu lực không?

Nếu như là mẫu 08-MST thuộc Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế thì vẫn còn hiệu lực và trường hợp mẫu 08-MST quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC thì không còn hiệu lực sử dụng.

5.2 Trước khi thực hiện thay đổi người đại diện với cơ quan thuế thì cần lưu ý gì?

Để được cơ quan thuế chấp nhận thủ tục này, doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh, được chấp thuận mới thực hiện tiếp thủ tục này.

5.3 Thời gian thay đổi người đại diện với cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh là bao lâu?

– Nếu hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu thì thời gian thực hiện, giải quyết hồ sơ sẽ trong khoảng thời gian từ 05 – 07 ngày.

– Nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thì thời gian thực hiện thủ tục sẽ chậm hơn và bị kéo dài.

5.4 Luật ACC có thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện với cơ quan thuế không?

Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn là một trong những nơi có kinh nghiệm trong hoạt động của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và giá cả thực hiện dịch vụ trọn gói, chung tôi cam kết hoàn thành thủ tục và đưa lại kết quả nhanh nhất cho quý khách hàng.

✅ Thủ tục: ⭕ Thay đổi người đại diện
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ