Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên (cập nhật 2023)

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập khi có đủ tối thiểu 2 thành và tối đa không quá 50 thành viên. Các thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức, việc thành lập công ty TNHH 2TV từ việc chia doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp, khi thành lập công ty TNHH 2TV từ việc chia doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp. ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp luật trong thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp mới nhất 2023. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Đăng Ký Lập Công Ty TNHH 2TV Từ Việc Chia Doanh Nghiệp
Đăng Ký Lập Công Ty TNHH 2TV Từ Việc Chia Doanh Nghiệp

1. Khái niệm về công ty TNHH 2TV và chia doanh nghiệp thành lập công ty TNHH 2TV

 • Công ty TNHH Hai thành viên trở lên là:
  • Loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên (tối đa không quá 50 thành viên) là cá nhân hoặc pháp nhân tham gia góp vốn thành lập công ty.
  • Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp hoặc cam kết góp.
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Chia doanh nghiệp là: Hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn. Việc chia doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia thành một số công ty mới, chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh.

2. Quy định pháp luật về chia doanh nghiệp

 Đối tượng thực hiện chia doanh nghiệp

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần có thể chia các cổ đông; thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:
  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên; cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp; cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia; tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên; cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.
  • Thực hiện cả 2 quy định trên là chia một phần vốn góp và chia toàn bộ phần vốn góp.

Thủ tục thực hiện chia doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung: về tên; địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
 • Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ; thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần).
 • Nghị quyết chia công ty.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

Thời hạn giải quyết

 • 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hậu quả pháp lý

 • Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới.

3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Chuẩn bị thông tin cần thiết

 • Lựa chọn tên công ty
 • Lựa chọn trụ sở đặt công ty
 • Lựa chọn nghành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ công ty
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ giấy tờ tuỳ thân của các thành viên.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Ngoài các hồ sơ trên, việc thành lập công ty TNHH 2TV từ việc chia doanh nghiệp cần thêm:
  • Nghị quyết chia công ty theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD của Sở KH&ĐT của Tỉnh/Thành phố.
 • Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp.
 • Khắc con dấu pháp nhân
 • Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng.
 • Đăng ký mua chữ ký số (Token) để hỗ trợ kế toán kê khai và nộp thuế điện tử.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khắc biển hiệu và treo biển tại trụ sở công ty.

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website và trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

5. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Chi phí lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp là bao nhiêu?

 • ACC sẽ báo giá cho khách hàng qua điện thoại, giá đã trọn góiChi phí này bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký con dấu; hóa đơn điện tử, chữ ký số, tài khoản ngân hàng; khai thuế ban đầu, đăng ký lao động nếu có.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

Khi xin được giấy phép, ACC có hỗ trợ thuê văn phòng không?

 • ACC tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo cho những doanh nghiệp mới thành lập.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (660 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo