messenger whatsapp viber zalo phone mail

Sử dụng tài khoản DICA trong đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hiện nay, đối với các chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực tư vấn đầu tư có lẽ không còn xa lạ với Tài khoản DICA. Tuy nhiên, từ góc độ của doanh nghiệp hoặc những người tư vấn chưa thực sự có vụ việc phát sinh trên thực tế, có thể khó nắm bắt cách áp dụng cũng như vận hành loại tài khoản này trong giao dịch. Bài viết dưới đây, góp phần cụ thể hóa các quy định liên quan đến Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp DICA cũng như cách áp dụng được rút ra từ các vụ việc thực tế.

Co Duoc Gop Von Thanh Lap Cong Ty Bang Co Phan Phan Von Gop Trong Doanh Nghiep Khac

Mở và sử dụng Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp DICA

1. Tài khoản DICA là gì?

DICA (Direct Investment Capital Account) là cách gọi tắt của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Đây là một loại tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Có thể hiểu tài khoản DICA là cầu nối cho nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam, để thực hiện hoạt động đầu tư theo sự chấp thuận của cơ quan cấp phép đầu tư.

2. Đối tượng bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản DICA

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định các đối tượng mở và sử dụng tài khoản DICA là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN gồm có:

– Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP). Theo đó, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nêu trên cần lưu ý quy định theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN như sau:

a) Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

b) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép.

c) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

d) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

3. Lợi ích của Tài khoản DICA

Việc mở tài khoản DICA của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư, kinh doanh trực tiếp vào thị trường Việt Nam có những lợi ích sau đây:

– Mọi hoạt động và giao dịch như thu, chi bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là hoàn toàn hợp pháp.

– Được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến việc chuyển vốn qua tài khoản DICA hoặc các giao dịch của nhà đầu tư để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

– Giao dịch dễ dàng và thuận tiện hơn.

– An toàn, bảo mật các giao dịch và nguồn vốn từ nước ngoài gửi về.

4. Quy định về việc mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp DICA

Các đối tượng phải mở tài khoản DICA nêu tại mục 1 ở trên, phải mở tài khoản DICA bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép tại Việt Nam, không nhất thiết phải mở tại ngân hàng mà Doanh nghiệp có tài khoản thanh toán. Tuy nhiên, tương ứng với loại ngoại tệ góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản DICA bằng loại ngoại tệ đó (sau đây gọi là “DICA ngoại tệ”) tại 01 (một) ngân hàng được phép.

Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản DICA bằng đồng Việt Nam (sau đây gọi là “DICA VNĐ”) tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài DICA ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản DICA riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

5. Thời điểm mở tài khoản DICA

Đối với doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) Thời điểm mở tài khoản DICA cho trường này, là kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến không quá 90 ngày. Vì mục đích của tài khoản DICA là để nhận tiền góp vốn đầu tư để thực hiện dự án, tránh trường hợp trễ hạn góp vốn 90 ngày theo Luật doanh nghiệp thì lưu ý không mở tài khoản DICA trễ hơn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền như thế nào để thanh toán cho các khoản chi phí phát sinh trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đầu tư? Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ Thời điểm mở tài khoản DICA cho trường hợp này, là kể từ ngày có Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đến trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên/cổ đông). Lưu ý: Nhiều trường hợp trên thực tế, doanh nghiệp thực hiện mở DICA sau bước thay đổi thành viên/cổ đông trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sẽ gặp nhiều vấn đề ở khâu chuyển tiền, có nhiều ngân hàng không chấp thuận.

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC Thời điểm mở tài khoản DICA cho trường hợp này, là kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến trước ngày cam kết góp vốn theo hợp đồng BCC đối với trường hợp góp tiền để thực hiện dự án.

6. Những lưu ý khi mở và sử dụng tài khoản DICA

Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch; cung cấp các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép khi mở tài khoản.

Thứ hai, khi thực hiện các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản DICA, thì doanh nghiệp được phép mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép – nơi đã mở tài khoản DICA để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài (Khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN).

Thứ ba, Theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài muốn thay đổi ngân hàng được phép – nơi đã mở tài khoản DICA thì phải thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Mở tài khoản DICA tại ngân hàng được phép khác.

– Bước 2: Chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản DICA đã mở trước đây sang tài khoản DICA mới, sau đó đóng tài khoản DICA đã mở trước đây lại.

– Bước 3: Tài khoản DICA tại ngân hàng được phép khác (tài khoản mới) chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN sau khi hoàn tất các bước nêu trên.

Thứ năm, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp có thể mở bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam cần tuân thủ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN.

Trên đây là toàn bộ các quy định, diễn giải liên quan đến Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp DICA và cách sử dụng tài khoản DICA trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, được tổng hợp và rút ra từ quy định pháp luật và áp dụng trên thực tế. Các quy định này nhìn chung không còn quá mới tuy nhiên hoạt động giao dịch trên thực tế còn diễn ra nhiều. Hi vọng bài viết sẽ có giá trị sử dụng cho các bạn đang trên đường hành nghề luật sư tư vấn nói chung và mảng tư vấn đầu tư nói riêng.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.647

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.162

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 2.270

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.315

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tài khoản DICA là gì?2. Đối tượng bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản DICA3. Lợi ích của Tài khoản DICA4. Quy định về việc mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp DICA5. Thời điểm mở tài khoản DICA6. Những lưu ý khi mở và sử dụng tài [...]

  Lượt xem: 2.628

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 2.762

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tài khoản DICA là gì?2. Đối tượng bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản DICA3. Lợi ích của Tài khoản DICA4. Quy định về việc mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp DICA5. Thời điểm mở tài khoản DICA6. Những lưu ý khi mở và sử dụng tài [...]

  Lượt xem: 1.780

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.902

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *