Ðiều kiện hoàn thuế dự án đầu tư theo quy định [Chi tiết 2023]

Trong thực tế nhiều doanh nghiệp có hoạt động thực hiện dự án đầu tư. Theo quy định của Luật thuế GTGT, phần thuế GTGT mua vào trong giai đoạn đầu tư này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế với khoản thuế GTGT này. Vậy điều kiện, thủ tục, hồ sơ và kinh nghiệm để được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư là gì? Trường hợp dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế hay không? Với kinh nghiệm hoàn thuế cho dự án đầu tư, chúng tôi sẽ nêu ra các điều kiện chung để hoàn thuế dự án đầu tư giúp cho doanh nghiệp xác định trường hợp cụ thể cho đơn vị của mình.

Hoàn thuế dự án đầu tư 2020 (kinh nghiệm, thủ tục, hồ sơ)
Hoàn thuế dự án đầu tư 2022 (kinh nghiệm, thủ tục, hồ sơ)

1. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư; thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt; (Theo khoản 12, Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC)
 • Sau khi bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT
 • Giấy chứng nhận đầu tư
 • Các tài liệu liên quan đến xây dựng dự án
 • Hóa đơn chứng từ đầu vào của dự án đầu tư
 • Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có)

3. Các trường hợp hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Trường hợp 1

Nội dung

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư: mẫu 02/GTGT
 • Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng. Thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
 • Trường hợp trong kỳ kê khai; cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết. Và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1. Và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Ví dụ 1:

Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 3/2014. Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. Mà Công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng). Vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 4/2014 là 400 triệu đồng.

Trường hợp 2

Nội dung

 • Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính;
 • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư;
 • Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư; để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện;
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư;
 • Trường hợp trong kỳ kê khai; cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết; và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới; thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC;
 • Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp 3

Nội dung

 • Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;
 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế
 • Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ 2:

Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 3/2014, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty B thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2014 Công ty B có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

4. Các câu hỏi thường gặp.

Dự án đầu tư là gì?

 • Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Các đặc điểm của dự án đầu tư như thế nào?

 • Thứ nhất, thời gian của một dự án đầu tư có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn nhưng đều hữu hạn.
 • Thứ hai, dự án đầu tư luôn có mục tiêu rõ ràng.

 • Thứ ba, dự án đầu tư hoàn toàn có thể được chuyển nhượng.

Dự án đầu tư hiện nay bao gồm những loại nào?

 • Phân loại theo thời điểm thực hiện
 • Phân loại theo nguồn vốn đầu tư
 • Phân loại theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án
 • Phân loại theo tính chất đầu tư

 • Phân loại theo lĩnh vực đầu tư

 • Phân loại theo vùng lãnh thổ

Kinh nghiệm hoàn thuế dự án đầu tư là gì?

 • Theo quy định hiện hành, đối với các dự án đầu tư, phần thuế GTGT mua vào khi đáp ứng được các điều kiện luật định thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế.

✅ Điều kiện: Hoàn thuế dự án đầu tư
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (786 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo