Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng 2020

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng 2020
Giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng
Giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng

Ngày nay việc kinh doanh khí hóa lỏng phải có giấy phép đăng ký kinh doanh. Bài viết cung cấp thủ tục xin giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng đúng quy định.

Giấy phép kinh doanh là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh (Công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể) mong muốn kinh doanh khí hóa lỏng. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng là gì?

Là chứng nhận bắt buộc, chứng minh rằng cơ sở đủ điều kiện về tiêu chuẩn an toàn để tiến hành sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khí hóa lỏng theo các điều kiện được quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.

2. Phân Loại khí hóa lỏng

Nhóm 1: Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (sau đây gọi tắt là LPG).

Nhóm 2: Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (sau đây gọi tắt là LNG); 

Nhóm 3: Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (sau đây gọi tắt là CNG).

3. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng

Điều kiện được quy định đối với từng hoạt động kinh doanh khác nhau: 

a) Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.
 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

b) Thương nhân sản xuất, chế biến khí:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
 • Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định;
 • Có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Nếu sản xuất, chế biến LNG ngoài các điều kiện trên cần phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng.
 • Nếu sản xuất, chế biến CNG ngoài các điều kiện trên cần phải có trạm nén khí CNG.

c) Thương nhân kinh doanh mua bán khí

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

d) Pha chế khí:

 • Thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí được thực hiện pha chế khí tại cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kho chứa khí của thương nhân.
 • Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Thương nhân thực hiện pha chế khí phải đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Cửa hàng bán lẻ LPG chai:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

g) Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

 • Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

h) Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

 • Trạm cấp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

i) Điều kiện đối với trạm nén CNG

 • Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm nén phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

k) Điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai LPG

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, sửa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, gồm: Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa; Hệ thống kiểm tra độ kín khí; Thiết bị kiểm tra không phá hủy; Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật liệu chế tạo chai; Thiết bị đo khối lượng; Thiết bị đo mô men xiết; Thiết bị thử nổ; Thiết bị kiểm tra độ giãn nở thể tích.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

l) Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

m) Điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường

Điều kiện đối với chai LPG:

 • Chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật;
 • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định;
 • Có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

Điều kiện đối với LPG chai, LPG chai mini:

 • Khối lượng, chất lượng LPG trong chai phù hợp với nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố, được niêm phong đúng quy cách.

n) Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí

 • Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

o) Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

p) Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có phương tiện vận chuyển khí được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật

5. Mẫu các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng theo từng loại hình

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

6. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng:

7. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định trên cần phải bổ sung các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực; Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.
 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định trên cần phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định trên cần phải bổ sung các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực; Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định trên cần phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định trên cần phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG phải bổ sung: Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực; Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG.
 • Danh mục quy trình về an toàn chế tạo chai LPG, quy trình sửa chữa chai LPG.
 • Quy trình chế tạo một chai LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).
 • Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo, sau sửa chữa.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn sau chế tạo và sửa chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG mini.
 • Quy trình sản xuất chai LPG mini.
 • Quy trình về an toàn chế tạo chai LPG mini.
 • Quy trình kiểm tra chất lượng chai LPG mini.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất chai LPG mini.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

7. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

8. Thời gian có giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

9. Thời hạn của giấy chứng nhận là bao lâu?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

10. Chi phí xin giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng trọn Gói

Giá trọn gói loại hình Công Ty : 11.000.000 VNĐ

Loại hình Hộ Kinh Doanh Cá Thể: 10.000.000 VNĐ

11. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng

Các cơ quan sau chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận:

 • Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 4, 5 Điều 36 của Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.
 • Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 2, 6, 7, 8 Điều 36 của Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 36 của Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí

12. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng của ACC có Lợi Ích gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu về giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng, vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.

Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (hồ sơ khó như bản vẽ, bản thuyết minh quy trình sản xuất kinh doanh…). ACC thay mặt quý khách soạn thảo.

Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

13. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC?

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh photo công chứng.
 • Giấy khám sức khỏe (theo thông tư 14) của vài thành viên.

14. Quy trình xin giấy phép đăng ký kinh doanh của ACC

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.

Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe.

Thông báo cho cơ sở thông tin thẩm định của đoàn thẩm định trước 1-2 ngày để doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đoàn.

Tiếp đoàn thẩm định. Bên ACC sẽ cử người cùng tiếp đoàn với doanh nghiệp.

Nhận giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »