messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hợp tác xã có thẩm quyền cho thuê đất không?

Người sử dụng đất có thể được nhận quyền sử dụng đất hợp pháp bằng cách thuê đất từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đất được thuê có thể là đất công ích, đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp…Nhiều người có nhu cầu thuê đất không hiểu rõ các loại đất cách thức thuê đất hợp pháp. VậyHợp tác xã có thẩm quyền cho thuê đất không? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Cơ quan nào có thẩm quyền cho thuê đất công ích?

Hợp tác xã có thẩm quyền cho thuê đất không?

1. Quy định về Hợp tác xã

Hợp tác xã được quy định tại Luật Hợp tác xã 2012 như sau:

Hợp tác xã là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về Hợp tác xã như sau:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Quyền của hợp tác xã

– Theo Điều 8 Luật hợp tác xã thì hợp tác xã có các quyền sau:

+ Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.

+ Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

+ Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.

+ Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên.

+ Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên

+ Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

+ Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã

+ Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã

+ Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã

+ Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã

+ Tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã

+ Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã; xử lý thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Nghĩa vụ của hợp tác xã

Nghĩa vụ của Hợp tác xã được quy định tại Điều 9 Luật hợp tác xã như sau:

+ Thực hiện các quy định của điều lệ.

+ Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của Luật hợp tác xã

+ Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký.

+ Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên

+ Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê.

+ Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật.

+ Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

+ Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên

+ Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Chính phủ.

+ Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật.

2. Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?

Cơ quan có thẩm quyền giao đất

Theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
 • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
 • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
 • Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
 • Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
 • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?

<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?
Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?

Căn cứ theo quy định trên thì Hợp tác xã không có thẩm quyền giao đất cho cá nhân khác. Hợp tác xã chỉ là một tổ chức kinh tế mà không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất. Tuy nhiên do hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tương tự như các doanh nghiệp; nên hợp tác xã vẫn có thể cho chủ thể khác thuê đất trong một số trường hợp. Do đó nếu muốn; hợp tác xã cũng có thể cho thuê; cho thuê lại; chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nhà nước giao; cho thuê; hoặc với quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình.

3. Khi nào Hợp tác xã được cho chủ thể khác thuê đất

Đất hợp tác xã là gì?

Căn cứ Điều 177 Luật đất đai 2013; ta có thể thấy:

Hợp tác xã có thể được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hoặc thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Theo quy định của pháp luật thì nhà nước cũng cho thuê đất; thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hợp tác xã là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

Bên cạnh đó đất hợp tác xã cũng có thể do các thành viên của hợp tác xã góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Vì vậy đất hợp tác xã có thể đến từ đất do nhà nước giao; cho thuê; hoặc từ thành viên góp vốn.

Hợp tác xã có được cho thuê đất?

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đấtcho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;”

Hợp tác xã cũng là một tổ chức kinh tế. Căn cứ quy định nêu trên; trường hợp hợp tác xã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê thì có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất đó.

Và dĩ nhiên đối với quyền sử dụng đất do các thành viên góp vốn là tài sản của hợp tác xã; Hợp tác xã hoàn toàn có quyền cho người khác thuê.

Khi thực hiện quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất; Hợp tác xã phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

– Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai; và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Trên đây là các thông tin về Hợp tác xã có thẩm quyền cho thuê đất không? mà ACC cung cấp tới quý bạn đọc Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ về vấn đề trên vui lòng liên hệ với Công ty Luật ACC của chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn cam kết sẽ đưa ra nhưng hỗ trợ tư vấn về pháp lý nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.829

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 3.215

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.975

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Quy định về Hợp tác xãHợp tác xã là gì?Quyền của hợp tác xãNghĩa vụ của hợp tác xã2. Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?Cơ quan có thẩm quyền giao đấtHợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?3. Khi nào Hợp tác xã được cho chủ thể [...]

  Lượt xem: 2.840

  Hợp tác xã có thẩm quyền cho thuê đất không?

  Người sử dụng đất có thể được nhận quyền sử dụng đất hợp pháp bằng cách thuê đất từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đất được thuê có thể là đất công ích, đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp…Nhiều người có nhu cầu thuê đất không hiểu rõ các loại đất [...]

  Lượt xem: 2.536

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Quy định về Hợp tác xãHợp tác xã là gì?Quyền của hợp tác xãNghĩa vụ của hợp tác xã2. Hợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?Cơ quan có thẩm quyền giao đấtHợp tác xã có thẩm quyền giao đất không?3. Khi nào Hợp tác xã được cho chủ thể [...]

  Lượt xem: 2.091

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.502

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *