Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Trong quá trình xây dựng, có những trường hợp trên thực tế làm việc xây dựng không thực hiện đúng như các quy định đã xin tại giấy phép xây dựng trước đó cho nên cần phải thực hiện nghĩa vụ là thực hiện hồ sơ trong đó có đơn điều chỉnh giấy phép xây dựng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như vậy, đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là một trong các giấy tờ ở hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng, khi việc xây dựng trên thực tế có sự chênh lệch so với giấy phép xây dựng được cấp ban đầu

2. Khi nào thì cần đơn xin điều chỉnh bổ sung giấy phép xây dựng

Hiện nay, căn cứ vào Khoản 1, Điều 98 thì việc Điều chỉnh giấy phép xây dựng được thực hiện trong 03 trường hợp cụ thể. Có thể nói, ở quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

– Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc

– Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính

– Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường

Trường hợp không thuộc một trong các trường hợp trên thì không cần làm đơn xin điều chỉnh bổ sung giấy phép xây dựng

3. Quy định pháp luật về nội dung của mẫu điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 03/03/2021 và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các nội dung của mẫu điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm:

– Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở xây dựng

– Thông tin về người làm đơn

– Lý do đề nghị điều chỉnh

– Hồ sơ gửi kèm đơn đề nghị điều chỉnh

– Cam kết của chủ đầu tư, người có nhu cầu

4. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng năm 2021

4.1 Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

Mẫu số 08

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Văn bản số:………………, ngày ……tháng…… năm ……

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng)

(Hoặc Sở Xây dựng…………… )

Tôi: ………(Họ tên) ………Chức vụ: ……………………………………..

Được ủy quyền của ông (bà):…… theo giấy ủy quyền:…(kèm theo đơn này)

Đại diện cho: ……………………………………..…………………………

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: …………………………………………..

Số điện thoại:……………….. Fax:………….. E.mail: ………………….

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: ……………………………….

Số điện thoại: ………………..Fax:……………E.mail: …………………….

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số……………., ngày……… để thực hiện gói thầu thuộc dự án ………….Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ………………………………………………………….

Lý do đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ….) xét điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

 1. Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp
 2. Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh
 3. Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) có địa chỉ tại Việt Nam………….. số điện thoại…………. Fax………… E.mail ………………

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

THAY MẶT (HOẶC THỪA ỦY QUYỀN)…

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

4.2 Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Trường hợp này được quy định tại Luật đất đai năm 2013 cùng các Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó, mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ, đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) …………………………………………………………………………

 Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2…………………………………………………………………………

– Tại: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ………………………………….. ……………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………. ………………………………………

 1. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số ngày cơ quan cấp): ……………………………………………… ………………..

Nội dung giấy phép:

– ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

 1. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh:

– …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): …………………………………………… ………………

– Chứng chỉ hành nghề số: …………… do ……………. Cấp ngày: ………………………………………… ……………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………. …………………………………

– Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày …………………………………. …………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ……………. tháng……………………………
 2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo đơn này các tài liệu:

1 – …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..

2 – …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………

 

…………., ngày…tháng….năm…

 

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

5. Một số câu hỏi thường gặp về đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

5.1 Hồ sơ xin đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm những gì?

Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm:

 1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02.
 2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
 3. Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
 4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Đối với công trình xây dựng mới:

Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

– Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

– Đối với công trình là nhà ở riêng lẻ:

Bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.

Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

– Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình: Phụ thuộc vào công trình xây dựng mới hoặc nhà ở riêng lẻ mà cần chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng loại công trình.

5.2 Nộp đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ được quy định cụ thể là:

– Bộ phận một cửa cấp huyện đối với công trình, nhà ở riêng lẻ mà giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp.

– Bộ phận một cửa cấp tỉnh (trung tâm hành chính công) đối với công trình mà giấy phép xây dựng do UBND cấp tỉnh cấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ thì nộp trực tiếp tại cơ quan trước đây đã cấp giấy phép xây dựng.

5.3 Thời hạn giải quyết đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là bao lâu?

Khi nộp hồ sơ, thì thời gian hồ sơ sẽ được giải quyết là trong thời gian 20 ngày đối với công trình, trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận