Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm

Về lý thuyết, bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở là một bảng kê khai của chủ cơ sở khi tiến hành xin giấy chứng nhận cơ sở đạt đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây là một trong những giấy tờ bắt buộc trong bộ hồ sơ và là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đối chiếu trong quá trình thẩm định cơ sở.

 Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở

Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở

1. Mẫu bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm

Mẫu bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm có tên đầy đủ quy định là Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Được quy định tại TT 58/2014/TT-BCT Quy định cấp, thu hồ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Mẫu 01: BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

  1. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở: ……………………………………………………………….………

– Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………

– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………..

– Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………..

– Địa chỉ kho: ………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………. Fax …………………………………

– Giấy phép kinh doanh số: ……….. Ngày cấp ……… Nơi cấp ………….

– Mặt hàng sản xuất: ………………………………………………………..

– Công suất thiết kế: ……………………………………….………………

– Tổng số công nhân viên: …………………………….………………….

– Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………….……………….

– Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ….

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: ………….…

  1. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
  2. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất …….m2.

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: …………………………………………………

– Kết cấu nhà xưởng: ………………………………….……………………………

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ………………….…………………..

– Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: ……………………………..

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ……………………………………………………

– Hệ thống xử lý môi trường: ………………………….…………………………

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ………………………………….……………

  1. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

TT

Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

 

I

Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

 

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

 

 

 

 

 

 

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

7

Thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

 

 

 

 

 

 

9

Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu

 

 

 

 

 

 

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống cung cấp khí nén

 

 

 

 

 

 

13

Hệ thống, cung cấp hơi nước

 

 

 

 

 

 

14

Hệ thống thông gió

 

 

 

 

 

 

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

  1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.
  2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu 02: BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM

  1. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở: …………………………………………………………………………

– Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………….

– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………

– Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ……………………………….……………………

– Điện thoại: ……….………………. Fax ……………………….……………

– Giấy phép kinh doanh số: ….….. Ngày cấp ………..…… Nơi cấp …………..

– Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………….………………………

– Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ……………………..….…

– Tổng số công nhân viên: ……………………………………………………

– Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: ………………………………

– Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: …………………………………..………………………………………

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………

  1. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
  2. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2, trong đó diện tích kho hàng…………. m2.

– Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………

– Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: …………………………..………

– Nguồn điện cung cấp: ………………………………..…………………………

– Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: ………………………….……………..

– Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: ……………………………..

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ……………………..……………………….

  1. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh

TT

Tên trang, thiết bị

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

 

I

Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm

 

 

 

 

 

 

2

Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Dụng cụ rửa và sát trùng tay

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

6

Trang bị bảo hộ

 

 

 

 

 

 

7

Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

8

Dụng cụ, thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

II

Trang, thiết bị dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

  1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.
  2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

2. Những nội dung quy định về bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cần có xác nhận của cơ sở với những nội dung cơ bản bao gồm:

– Thông tin chung của cơ sở: Tên cơ sở kinh doanh, mã số thuế (nếu có), loại hình kinh doanh,…

– Thông tin về sản phẩm kinh doanh: Tên, xuất xứ, cách thức đóng gói

– Tóm tắt hiện trạng điều kiện cơ sở kinh doanh: Gồm thông tin về nhà xưởng, trang thiết bị chính, hệ thống phụ trợ, xử lý nước thải,…

– Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh

– Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở

3. Dịch vụ tư vấn bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của ACC

ACC là đơn vị có kinh nghiệm xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên thực tế, trong đó, việc tư vấn bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề pháp lý được chúng tôi quan tâm và có kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, ACC tự hào và cam kết sẽ tư vấn hiệu quả, đầy đủ, chi phí hợp lý cho cơ sở kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn cả nước

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận