Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án

xác minh điều kiện thi hành án

xác minh điều kiện thi hành án

 

1. Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án 

 Thừa phát lại có quyền xác minh trong điều kiện thi hành án  vụ việc  thuộc thẩm quyền thi hành của  cơ quan thi hành án dân sự  cấp tỉnh nơi đặt văn phòng của Thừa phát lại. 

 (Khoản 1 điều 43 nghị định 08/2020/NĐ-CP) 

 

 2. Phạm vi xác minh điều kiện thi hành án 

 Theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, khi  xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn  tỉnh nơi đặt văn phòng Thừa phát lại. . 

 3. Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án 

 - Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án kể cả trong trường hợp vụ việc đó đang do cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành.  

 - Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

 

 Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh thông tin về tài sản, thu nhập hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; 

 

 Thời gian thực hiện xác minh; 

 

 Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

 

 Chi phí xác minh; 

 

 Các thỏa thuận khác (nếu có). 

  - Khi thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án, đương sự phải cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác có liên quan (nếu có); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án phải cung cấp tài liệu chứng minh có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.  

 (Điều 44 Nghị định 08/2020/NĐ-CP) 

 

 4. Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án 

 Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án được quy định tại Điều 45 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau: 

 

 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải ra quyết định xác minh điều kiện thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.  Quyết định xác minh phải ghi rõ lý do, nội dung xác minh và được ghi vào sổ xác minh điều kiện thi hành án  theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.  

 Quyết định xác minh điều kiện thi hành án 

 Quyết định xác minh phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại  và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự.  

 - Việc xác minh điều kiện thi hành án do cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng văn bản thực hiện. 

 - Khi trực tiếp xác minh, Thừa phát lại xuất trình Giấy giới thiệu học công chứng, Thẻ Thừa phát lại và các giấy tờ liên quan quy định tại điểm a khoản 4 Điều 45 Nghị định 08/2020/NĐ - CP và  công bố văn bản. quyết định xác minh hoặc việc thi hành án trong trường hợp Văn phòng Chưởng lý tổ chức thi hành án; lưu xác minh.  

 Biên bản phải có chữ ký của Thừa phát lại, người cung cấp thông tin và xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc người cung cấp thông tin. Trường hợp không thể cung cấp thông tin ngay thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.  

 Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ  nội dung cần kiểm tra. 

 - Trường hợp xác minh bằng văn bản, văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có các nội dung sau: 

 

 Căn cứ để yêu cầu cung cấp thông tin  gồm: tên bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; Quyết định xác minh, bản sao văn bản thỏa thuận về việc xác minh  điều kiện thi hành án; Quyết định thi hành án trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại tổ chức cưỡng chế thi hành án; 

 

 Thông tin về người phải thi hành án bao gồm: tên, địa chỉ trụ sở  của người phải thi hành án là tổ chức; họ, tên, địa chỉ  cư trú của cá nhân người phải thi hành án  và các thông tin cần thiết khác; 

 

 Các thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi, thẩm quyền của Thừa phát lại được quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP; 

 

 Thời gian và thời hạn cung cấp thông tin; 

 

 Thông tin thích hợp khác. 

 Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu có liên quan phải được gửi cho cơ quan, tổ chức hoặc người cung cấp thông tin,  đồng thời gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở của Viện kiểm sát. . Trường hợp việc xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì Thừa phát lại phải gửi đồng thời cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi tiến hành xác minh.  

 - Các quy định khác của pháp luật về thi hành án dân sự được áp dụng để xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (609 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo