Vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán

1. Đạo đức  kế toán là gì? 

 Cũng giống như các  chuẩn mực đạo đức  xã hội, nghề kế toán cũng có những  chuẩn mực đạo đức riêng mà người làm nghề phải tuân theo. Quả thật, đạo đức nghề nghiệp  rất quan trọng đối với người làm kế toán bởi công việc của họ không chỉ liên quan đến các con số mà còn liên quan đến sự tồn tại và phát triển an toàn của công ty trước pháp luật. Do đó, chỉ cần là một kế toán  là không đủ. Đạo đức nghề nghiệp của kế toán quản trị mà họ tích lũy được trong công việc  là điều kiện thiết yếu cho sự thành công thực sự của họ. 

 

 2. 7 trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán:

Z

 Đối tượng được kiểm tra thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được xem là có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng: 

 

 Một là, Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở áp dụng sai chế độ kế toán; 

 

 Hai là, Báo cáo tài chính trình bày không trung thực, khách quan, đầy đủ để người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá đúng được thực trạng tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; 

 

 Ba là, có sai sót về số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính trong đó tổng giá trị các chỉ tiêu có sai sót chiếm từ 10% trở lên trên tổng giá trị tất cả các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; 

 

 Bốn là, có ít nhất 10% số lượng các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính có sự mâu thuẫn về số liệu giữa các báo cáo; 

 

 Năm là, kết quả xác định doanh thu, chi phí bị sai lệch từ 10% trở lên hoặc có sai sót kế toán khi xác định doanh thu, chi phí làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại; 

 

 Sáu là, có ít nhất 2 nội dung được quy định bị vi phạm về các thủ tục đối với dịch vụ lập và trình bày báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tài chính có được lập, trình bày đầy đủ nội dung hoặc số lượng các báo cáo hoặc theo biểu mẫu quy định hay không? Số liệu trên báo cáo tài chính có đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán hay không? Báo cáo tài chính có được lập và trình bày theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hay không? 

  Bẩy là, các sai sót trọng yếu khác.  

 Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán theo nội dung kiểm tra được quy định tại Thông tư này. Hàng năm, căn cứ vào thời hạn trực tiếp kiểm tra  định kỳ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra và công bố công khai danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính chỉ đạo. hàng năm trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và thông báo cho từng đối tượng được kiểm tra. 

  Đồng thời ra quyết định thanh tra và tổ chức thực hiện việc  trực tiếp thanh tra đối với đối tượng thanh tra; Xử lý các vi phạm  qua kiểm tra phát hiện theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

  Bộ Tài chính  lập và công bố báo cáo  kết quả thanh tra công ty dịch vụ kế toán trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc  các cuộc  trực tiếp thanh tra theo kế hoạch thanh tra hàng năm. Tổ chức trao đổi, phổ biến, học tập kinh nghiệm qua công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán hàng năm đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng  kiểm tra;   Báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo chức năng quản lý để xử lý  các hành vi vi phạm của thành viên Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo