messenger whatsapp viber zalo phone mail

văn phòng Quốc hội là gì? Chức năng và nhiệm vụ cụ thể

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Để thực hiện điều này được tốt nhất thì Quốc hội cần có những cơ quan chuyên trách phục vụ các hoạt động của mình. Trong số các cơ quan đó có Văn phòng Quốc hội. Vậy Văn phòng Quốc hội là gì và có chức năng, nhiệm vụ như thế nào? Cùng Luật ACC tham khảo bài viết này nhé.

1. Văn phòng Quốc hội là gì?

Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trong tiếng Anh là “Office of Congress”.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội

– Phục vụ công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, nghị định.

– Giúp Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản, ban hành các nghị quyết về kinh tế – xã hội, ngân sách quốc gia, công trình quan trọng quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quyết định thể chế, nhân sự của quốc hội thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

– Phục vụ Quốc hội thực hiện quyền tối cao giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội , việc thi hành nghị định, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao. Các cơ quan kiểm sát của Tòa án cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao; Phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội.

– Phối hợp, phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội, giám sát và hướng dẫn hoạt động của hội nghị nhân dân các cấp.

– Phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội; công bố việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

– Vụ Đối ngoại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ủy ban Thường trực Quốc hội.

– Phối hợp công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, phản ánh, bày tỏ nguyện vọng của công dân; phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân; tổng hợp ý kiến, kiến ​​nghị của cử tri và trình trước Quốc hội.

– Nghiên cứu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giúp Chủ tịch Quốc hội giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội; bảo đảm điều kiện hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội; trình các dự án luật/ dự án quy định và luật cho đại biểu Quốc hội / Đề xuất quy định tạo điều kiện tài chính và điều kiện vật chất cần thiết.

– Phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phục vụ Ban Thường vụ Quốc hội điều hành công việc chung của Đại hội và bảo đảm việc thực hiện Điều lệ Đại hội, Quy chế hoạt động của các cơ quan Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. phái đoàn.

– Nên hoàn thiện cơ chế làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách dưới sự lãnh đạo của Thường trực. Ủy ban.

– Phối hợp, phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế và hệ thống chính sách của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Văn phòng Quốc hội.

– Xây dựng đề xuất phương án và tổ chức các kỳ họp quốc hội, họp ban thường vụ quốc hội, các cuộc họp công tác khác của ban thường vụ quốc hội, họp ủy ban dân tộc, ủy ban của quốc hội, họp ban thường vụ các ủy ban của quốc hội và các cuộc họp công tác đại biểu quốc hội chuyên trách; lập kế hoạch và giúp tổ chức thực hiện các công việc của quốc hội thường trực Quốc hội Chương trình công tác của các Ủy ban, Ủy ban về dân tộc thiểu số, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

– Chuẩn bị các đề án, kế hoạch, báo cáo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phân công; chuẩn bị báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

– Giám sát quá trình chuẩn bị và bảo đảm việc trình dự án, phương án, tờ trình, tờ trình của cơ quan, tổ chức hữu quan trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

– Tổ chức và quản lý hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các hoạt động của Quốc hội, Quốc hội. đại diện hội đồng.

– Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giữ mối liên hệ với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hữu quan.

– Giúp Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện Ngân sách hoạt động của Quốc hội. Tổ chức, quản lý công tác bảo đảm cơ bản về vật chất, kỹ thuật của Đại hội, quản lý tài sản của Đại hội; tổ chức công tác hành chính, văn thư, in ấn, lưu trữ, bảo mật, lễ tân.

– Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền; Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hóa các quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; Tham mưu, giúp đại biểu Quốc hội chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, đưa vào quy phạm pháp luật các phương án theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. thành viên của Quốc hội.

– Chịu trách nhiệm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các nhân viên khác của Văn phòng Quốc hội; kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn thư, kiến ​​nghị theo quy định của pháp luật, xử lý các việc làm trái pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm. và chống lãng phí. hợp tác quốc tế.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do luật hoặc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giao.

3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

– Lãnh đạo văn phòng:

+ Chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Quốc hội: Nguyễn Hạnh phúc – Ủy viên Trung ương Đảng

+ Các Phó Chủ nhiệm: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thúy Chinh, Vũ Minh Tuấn

– Khối phục vụ Hội đồng dân tộc, các Ủy ban

+ Vụ Dân tộc

+ Vụ Pháp luật

+ Vụ Tư pháp

+ Vụ Kinh tế

+ Vụ Tài chính, ngân sách

+ Vụ Quốc phòng và An ninh

+ Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

+ Vụ Các vấn đề xã hội

+ Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường

+ Vụ Đối ngoại

+ Vụ Dân nguyện

+ Vụ Công tác đại biểu

+ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử

– Khối phục vụ chung

+ Vụ Tổng hợp

+ Vụ Phục vụ hoạt động giám sát

+ Vụ Hành chính

+ Vụ Tổ chức – Cán bộ

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính

+ Vụ Thông tin

+ Thư viện Quốc hội

+ Trung tâm Tin học

+ Vụ Lễ tân

+ Cục Quản trị

+ Vụ Công tác phía Nam

+ Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên

– Đơn vị sự nghiệp

+ Báo Đại biểu nhân dân toàn quốc

+ Truyền hình Quốc hội Việt Nam

+ Nhà khách Đại hội Hà Nội

+ Nhà khách Quốc hội Đà Nẵng

+ Nhà khách Quốc hội TP.HCM

– Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội: Là cơ quan tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho các đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội trong các hoạt động tại địa phương. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội được đặt tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Đoàn công tác của Quốc hội có các nhiệm vụ sau:

+ Tham mưu, tổ chức phục vụ các Đoàn đại biểu Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thảo luận về các nội dung luật, nghị định và các nội dung khác, dự kiến ​​chương trình kỳ họp Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu Quốc hội thực hiện các công việc thực hiện việc đệ trình các hạng mục luật/quy định và quyền được tư vấn về luật và quy định;

+ Tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, điều tra của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện vai trò lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, phục vụ hoạt động giám sát, điều tra của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội nghị toàn quốc và các Ủy ban của Quốc hội. . các ủy ban thường vụ quốc hội địa phương;

+ Góp ý và phục vụ tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

+ Đề xuất, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, kiến ​​nghị của công dân gửi đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; những khiếu nại, phản ánh, kiến ​​nghị của công dân do đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết Kiểm tra đôn đốc việc xử lý các việc khác;

+ Phối hợp, phục vụ các hoạt động của đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp của Đại hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Thường trực Quốc hội. Ủy ban của Đại hội.

Về công tác hành chính, tổ chức và điều hành, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội như sau:

+ Giúp Đoàn đại biểu quốc hội về kinh phí hoạt động hàng năm, quản lý kinh phí, tài sản của Đoàn đại biểu quốc hội, bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu quốc hội và Đoàn đại biểu quốc hội;

+ Xây dựng quy hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện quản lý công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luật;

+ Tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu hồ sơ, lễ tân, bảo vệ.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có các nhiệm vụ sau:

+ Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội giữ quan hệ công tác với các cơ quan ở trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương;

+ Xây dựng, sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của Văn phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn Đại hội, Phó Trưởng đoàn, Chánh Văn phòng Đại hội phân công.

Trên đây là nội dung về văn phòng Quốc hội là gì? Chức năng và nhiệm vụ cụ thể Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.033

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.090

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.996

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.016

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.047

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.946

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *