Công văn 5132/BXD-QHKT 2020 của Bộ xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5132/BXD-QHKT
V/v hình thức tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3974/UBND-KTTH ngày 13/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn việc tài trợ và nhận tài trợ kinh phí cho các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 “Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và t chc thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dng công trình theo hình thức kinh doanh và Khoản 1 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 “Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây dựng”, UBND tỉnh Ninh Thuận cần lập danh mục các dự án quy hoạch trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm. Trong trường hợp khả năng bố trí ngân sách địa phương cho công tác quy hoạch hạn chế, UBND tỉnh Ninh Thuận có thể căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 tiến hành kêu gọi các nhà tài trợ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên cơ sở danh mục lập quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải phù hợp với quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 22, Điều 24, Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. Việc lựa chọn Đơn vị tư vn lập quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Xây dựng năm 2014.

3. Trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Điều 32, Điều 33, Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về các hình thức ký kết hợp đồng tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn được chọn và nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch được lựa chọn các hình thức ký kết hợp đồng mà pháp luật không cấm. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Định mức kinh phí lập quy hoạch cần phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- S
ở Xây dựng Ninh Thuận;
- Lưu VT, Vụ QHKT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tường Văn

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo