Tìm hiểu Trung tâm Thông tin của Bộ Xây dựng [2024]

Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu về Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng thông qua bài viết dưới đây.

Lbo Xay Dung Tham Dinh (13)
Tìm hiểu Trung tâm Thông tin của Bộ Xây dựng

1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin và an ninh mạng của Bộ Xây dựng; tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất các hoạt động về chuyển đổi số, an toàn thông tin và an ninh mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin khoa học trong ngành Xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

2. Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Information Center of Ministry of Construction.

Tên viết tắt: IC-MOC.

3.  Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại 37 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng và ngành Xây dựng; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, đảm bảo phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin, Kiến trúc Chính phủ điện tử đã được Bộ phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ ban hành các quy chế, quy định về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thống nhất trong ngành Xây dựng.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách, thường trực về chuyển đổi số để tham mưu, thực thi, dẫn dắt chuyển đổi số trong ngành Xây dựng, bao gồm:

5.1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

5.2. Duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

5.3.  Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng; làm đầu mối kết nối liên thông Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin chuyên ngành khác có liên quan.

5.4. Xây dựng, triển khai, quản trị vận hành và hỗ trợ kỹ thuật đối với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan Bộ Xây dựng; Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu của Bộ Xây dựng.

5.5. Xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong ngành Xây dựng.

5.6. Xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

5.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin và quản lý các cơ sở dữ liệu, kho thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

5.8. Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống hội nghị trực tuyến của Bộ Xây dựng.

6. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, an ninh mạng, bao gồm.

6.1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

6.2. Thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực thi đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng.

6.3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

6.4. Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tập trung của Bộ Xây dựng; kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát an toàn thông tin mạng Bộ Xây dựng với Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng quốc gia.

6.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ theo quy định của pháp luật.

6.6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Bộ Xây dựng về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

7. Tổ chức biên tập, biên dịch, xuất bản các ấn phẩm thông tin về cơ chế chính sách, khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học của Bộ Xây dựng và các đơn vị trong ngành Xây dựng.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng; giải đáp chính sách, trả lời tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

9. Theo dõi, tổng hợp thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và hoạt động của các đơn vị trong Ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.

10. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm của ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các mặt hoạt động của Bộ Xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thu thập, tổng hợp, quản lý, lưu trữ tài liệu, tư liệu, sách, báo, tạp chí khoa học công nghệ trong và ngoài nước có liên quan đến ngành Xây dựng; lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Xây dựng; quản lý thư viện của Bộ để phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây dựng.

12. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường trong lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Nhà nước, Bộ Xây dựng giao hoặc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặt hàng.

13. Hợp tác với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin.

14. Tham gia thẩm định các dự án công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của Bộ và theo sự phân công của Bộ trưởng.

15.  Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ Xây dựng về hoạt động chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

16. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ về thông tin và công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật, bao gồm:

16.1. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

16.2.  Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm thông tin và công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

16.3. Tư vấn, cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, hội chợ, triển lãm, quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin tư liệu theo quy định của pháp luật.

17.  Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Thông tin theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

18 Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn VỊ trực thuộc

1.1.   .Phòng Tổng hợp;

1.2.  .Phòng Chuyển đổi số và phát triển phần mềm;

1.3. .Phòng Hạ tầng số và an ninh mạng;

1.4.  .Phòng Thông tin khoa học;

1.5   .Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;

1 6. Thư viện Bộ Xây dựng.

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, người lao động chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Trung tâm

2.1. Trung tâm Thông tin có Giám đốc và các Phó giám đốc. Giám đốc Trung tâm đảm nhận chức danh Giám đốc công nghệ thông tin (CIO).

2.2.   Giám đốc và Phó giám đốc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật, trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

2.3.  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Giám đốc có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin trình Bộ trưởng phê duyệt.

2.4. Giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ. Riêng đối với chức danh Kế toán trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm theo quy định khi có đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2.5.  Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Tìm hiểu Trung tâm Thông tin của Bộ Xây dựng do Luật ACC cung cấp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo