Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Hóa

1. Thừa kế quyền sử dụng đất là gì?

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Ngoài ra, tài sản thừa kế (hay di sản thừa kế) bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. (theo Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015).

Thừa kế quyền sử dụng đất được hiểu là việc chuyển quyền sử dụng đất của người đã chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

dat-1

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

2. Xác định quyền sử dụng đất là di sản thừa kế tại huyện Mộc Hóa

Căn cứ vào Điều 1 Mục II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành thì xác định quyền sử dụng đất là di sản như sau:

– Đối với đất do người chết để lại (không phân biệt có tài sản hay không có tài sản gắn liền với đất) mà người đó đã có Giấy chứng nhận thì quyền sử dụng đất đó là di sản.

– Đối với trường hợp đất do người chết để lại mà người đó có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất đó cũng là di sản, không phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế.

3. Những ai được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Hóa

– Cá nhân sở hữu đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

– Trường hợp thành viên thuộc gia đình được nhà nước giao đất:

+ Khi thành viên còn sống thì quyền sử dụng đất được giao là tài sản chung của cả hộ gia đình.

+ Khi thành viên đó chết, thì một phần quyền sử dụng đất trong trong tài sản của họ được chuyển vào phần tài sản thuộc di sản thừa kế và sẽ chuyển qua cho người được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

+ Người nhận phần di sản thừa kế này có thể nhập chung vào khối tài sản chung của gia đình hoặc giữ phần thừa kế đó cho riêng mình.

4. Thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc tại huyện Mộc Hóa

Người để lại di sản thừa kế có thể lập di chúc để lại tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất có cá nhân khác. Để lập di chúc thì người để lại di sản cần lưu ý một số nội dung như sau:

Người lập di chúc lập di chúc bằng văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Tuy nhiên người lập di chúc cũng cần chú ý phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật để tránh trường hợp di chúc bị vô hiệu.

5. Hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Hóa

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân muốn thực hiện thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ. Trong hồ sơ cần đảm bảo các loại giấy tờ sau đây:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

+ Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ sau: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

+ Trong trường hợp sử dụng đất do nhận thừa kế trước ngày 01/7/2014 khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người thừa kế nộp văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật như di chúc, văn bản khai nhận di sản.

Trên đây là những chứng thư, tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Chỉ khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ, người dân mới có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Các chứng thư, tài liệu này sẽ là căn cứ, cơ sở để cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, và đưa ra quyết định xem đất đó có đảm bảo điều kiện để làm thừa kế hay không.

6. Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Hóa

Bước 1: Nộp hồ sơ nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Cá nhân, hộ gia gia đình sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các chứng thư, tài liệu như đã phân tích ở phần mục trên

Chủ thể có nhu cầu làm thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất sẽ thực hiện việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các cách sau:

+ Cách 1: Cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

+ Cách 2: Nếu địa phương có bộ phận một cửa, thì cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu nhận thừa kế quyền sử dụng đất sẽ nộp hồ sơ tại đây.

Trong trường hợp địa phương chưa có bộ phận một cửa, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thụ lý và tiến hành giải quyết việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hoặc không hợp lệ, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành trả về cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, cán bộ chức năng phải trả lời rõ bằng văn bản về lý do trả lại hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu.

Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu của cá nhân, hộ gia đình. Lúc này, cơ quan Nhà nước sẽ hợp thức hóa việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Khi yêu cầu nhận thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện, cá nhân, hộ gia đình phải có nghĩa vụ đóng thuế theo thông báo của chi cục thuế thì hộ gia đình, cá nhân. Thuế mà các chủ thể phải đóng ở đây là lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ đóng thuế, cá nhân, hộ gia đình sẽ giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 4. Trả kết quả.

Thời gian trả kết quả nhận thừa kế quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời hạn trả kết quả là không quá 40 ngày. 

dat-2

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

7. Dịch vụ tư vấn thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Hóa của Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Qúy khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý

ACC cam kết:

- Tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của ACC;
- Hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng;
- Chúng tôi hiểu rằng chi phí luôn là vấn đề được quý vị quan tâm do đó tại ACC chi phí luôn bảo đảm ở mức hợp lý, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác ngoài chi phí đã báo từ đầu.
- Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối.

8. Mọi người cũng hỏi

1. Cách chia đất đai theo luật thừa kế đất đai không di chúc

Đối với đất không có di chúc, phần di sản người mất để lại sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất (gồm bố, mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi). Nếu một trong những người ở hàng thừa kế trên không còn nữa, thì phần di sản đó sẽ được chia cho con của họ như luật thừa kế thế vị.

Ngoài ra, người ở hàng thừa kế thứ nhất từ chối nhận di sản hoặc đã chết và họ cũng không có con cái thì phần tài sản đó sẽ được chia đều cho người ở hàng thừa kế thứ hai (ông bà nội, ông bà ngoại, cháu ruột…) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Một số giấy tờ cần có theo luật thừa kế đất đai không di chúc là gì?

Không giống như các loại tài sản như tiền, vàng, bạc… người thừa kế đất đai phải chuẩn bị một số giấy tờ và tiến hành thủ tục đăng ký biến động đất đai và công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Đầu tiên, người thừa kế phải công chứng văn bản khai nhận di sản tại văn phòng công chứng. Các hồ sơ, văn bản gồm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, tài sản của người mất (Sổ đỏ/ Sổ hồng) và Giấy chứng minh quan hệ của người được thừa kế với người đã để lại di sản (giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền nhận con nuôi, cha mẹ nuôi,…) có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã huyện theo như trong sổ hộ khẩu.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (396 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo