Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan

I. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác.

cong-ty-cho-thue-tai-chinh-cap-tin-dung-trung-va-dai-han

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính 

II. Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan

1. Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

 • Khi đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu là 150 tỷ đồng;
 • Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;
 • Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do ngân hàng Nhà nước quy định.
 • Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017.
 • Có Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

2. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

 • Quy định tại các nội dung phía trên (tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc cty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam);
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;
 • Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

III. Hồ sơ  thành lập công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan

Hồ sơ thành lập công ty tài cho thuê tài chính tại Nho Quan bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty

 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông công ty đối với công ty cổ phần

 • Bản sao các giấy tờ:

 • Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

dac-diem-cong-ty-cho-thue-tai-chinh

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính 

IV. Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

- Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cho thuê tài chính

Ban trù bị nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

- Kết quả nộp hồ sơ mở công ty

Ngân hàng nhà nước gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty tài chính trong vòng 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận nếu không chấp thuận.

Bước 2: Tiến hành đăng ký kinh doanh

Sau khi được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động, công ty tài chính tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ  đăng ký kinh doanh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 3. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;
 4. bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông;
 5. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

- Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận kết quả.

- Kết quả đăng ký kinh doanh

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

V. Các hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan

Cụ thể các công ty cho thuê tài chính được thực hiện các hoạt động quy định từ Điều 112 đến Điều 116 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP:

1. Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính

- Nhận tiền gửi của tổ chức.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.

- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010.

- Cho thuê tài chính.

- Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính.

- Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính.

- Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;

- Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;

- Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

3. Hoạt động mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính

- Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

- Công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính không được góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty con, công ty liên kết dưới mọi hình thức.

5. Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính

- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

- Mua, bán trái phiếu Chính phủ.

- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.

- Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư cho bên thuê tài chính.

- Mua và cho thuê lại.

- Được bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

(Điều 16 Nghị định 39/2014/NĐ-CP)

VI. Việc cần làm sau khi có Giấy phép kinh doanh cho thuê tài chính

Công bố thông tin hoạt động trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương.

 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước khi kinh doanh.

VII. Dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính tại Nho Quan của ACC

Là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Công ty Luật ACC với kinh nghiệm gặp gỡ, làm việc với cá nhân, doanh nghiệp luôn là sự lựa chọn chính xác cho những khách hàng cần tư vấn pháp lý. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công việc khách hàng yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả, chi phí phải chăng, đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của khách hàng.

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết

VIII. Mọi người cũng hỏi

1. Yêu cầu vốn bắt buộc để thiết lập một công ty tài chính chính là bao nhiêu?

 Yêu cầu vốn ban đầu có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và loại hình kinh doanh. Thông thường, bạn phải cung cấp đủ vốn để đảm bảo hoạt động và cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính.

2. Có những quy định nào về công việc quản lý và giám sát công ty thuê tài chính chính?

Để đảm bảo hoạt động hợp pháp và minh bạch, các công ty tài chính thường phải bổ sung các quy định của cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng. Điều này có thể bao gồm việc nộp báo cáo định kỳ, giữ kỷ luật tài chính và đáp ứng các yêu cầu giám sát khác.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (468 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo