messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng minh bạch, công khai, ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc “Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy  thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an”. Đây là bộ thủ tục đầy đủ, toàn diện, chi tiết về các quy trình, hồ sơ, nội dung, thời gian, liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Trong bài viết này, Luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 

giấy phép kinh doanh vận tải.
Thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy

1. Thủ tục hành chính là gì ? 

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Trong đó:

– Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Hồ sơ là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Yêu cầu, điều kiện là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể.

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, những thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính mới ban hành

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương gồm 7 thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh gồm 10 thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện gồm 8 thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã gồm 1 thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương gồm 11 thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

– Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

– Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp trung ương: Bổ sung Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

– Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình ; Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3. Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 

Stt Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện GHI CHÚ
A Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương
1 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
2 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
3 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
4 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
5 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
6 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
7 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
B Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
1 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
2 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
3 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
4 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
5 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
6 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
7 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
8 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
9 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
10 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
C Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện
1 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
2 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
3 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
4 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
5 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
6 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
7 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
8 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp huyện Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
D Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã
1 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp xã Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

4. Thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung. 

Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Cơ quan thực hiện Ghi chú
A Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương
1 1.001288 Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương
2 1.001281 Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương
3 1.001287 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương
4 1.003024 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
5 1.003007 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
6 1.002985 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
7 1.000858 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
8 1.003098 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ – Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

– Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
9 1.004319 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
10 1.003043 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
11 1.001405 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
B Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
1 2.001773 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
2 3.000023 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
3 1.003470 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
4 1.001425 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
5 1.003217 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện
6 2.001776 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh
7 1.001416 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
8 1.001412 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện
9 1.009435 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện

5. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Ghi chú
A Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương
1 1.001270 Bổ sung Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương
2 1.000901 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
3 1.001013 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
4 1.002990 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
B Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
1 2.001775 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
2 1.003426 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh
3 2.001458 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh
4 1.003175 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp tỉnh
5 1.004322 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

Trên đây là nội dung bài viết của Luật ACC về “Thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy”. Bài viết trên là những thông tin cần thiết mà quý độc giả có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trong thời gian tham khảo nếu có những vướng mắc hay thông tin nào cần chia sẻ hãy chủ động liên hệ và trao đổi cùng luật sư để được hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết cho những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang mắc phải. 

 

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.646

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.714

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.192

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Thủ tục hành chính là gì ? 2. Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 3. Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 4. Thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung. 5. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 1. Tại sao doanh nghiệp nên [...]

  Lượt xem: 1.657

  Thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 

  Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng minh bạch, công khai, ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc “Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy  thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an”. Đây [...]

  Lượt xem: 2.209

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Thủ tục hành chính là gì ? 2. Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 3. Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 4. Thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung. 5. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 1. Dịch vụ kiểm toán là [...]

  Lượt xem: 2.047

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.807

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *