messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thỏa thuận cho vay tiền là gì? [Chi tiết 2023]

 

1. Thỏa thuận cho vay là gì?

Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và quy định về thỏa thuận cho vay trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng như sau:

1. Thỏa thuận vay phải được giao kết bằng văn bản, tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, mã số tổ chức tín dụng; tên, địa chỉ, mã số khách hàng hoặc số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp;

b) Số tiền vay; Hạn mức vay trong trường hợp vay hạn chế; Mức cho vay tạm cấp theo số tiền vay tạm tính; Hạn mức thấu chi của khoản vay được tính theo hạn mức thấu chi của tài khoản thanh toán;

c) mục đích sử dụng vốn vay;

d) Đồng tiền vay, đồng tiền trả nợ;

đ) Phương thức cho vay;

e) Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức đối với hạn mức cho vay, thời hạn duy trì hạn mức cho vay tạm thời đối với hạn mức cho vay dự kiến ​​hoặc thời hạn duy trì hạn mức thấu chi đối với khoản cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản vãng lai;

g) Lãi suất cho vay thỏa thuận quy định tại khoản 3 Điều 13 của thông báo này và lãi suất quy đổi hàng năm trên dư nợ thực vay và thời gian duy trì dư nợ thực vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất áp dụng đối với thời điểm được điều chỉnh lãi suất khoản vay; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; các loại phí và lãi suất áp dụng liên quan đến khoản vay;

h) giải ngân vốn vay và sử dụng phương tiện thanh toán để thanh toán vốn vay;

i) Việc trả gốc, lãi tiền vay và trình tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay;

k) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển quyền chủ nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc do khách hàng không trả nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hình thức, nội dung của khoản nợ quá hạn chuyển thông báo theo quy định tại Điều 20 của thông báo này;

l) Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để tổ chức tín dụng thẩm định, quyết định việc cho vay và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, cho vay và trả nợ của khách hàng;

m) Các tình huống chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn; gán nợ quá hạn mà khách hàng không trả được dư nợ gốc khi đến hạn khi tổ chức tín dụng chấm dứt cho vay và thu nợ trước hạn; Căn cứ Điều 21 Thông báo này Hình thức, nội dung của thông báo chấm dứt cho vay, thu nợ trước hạn quy định tại Điều này;

n) xử lý khoản vay; tiền phạt và thiệt hại do không tuân thủ; quyền và trách nhiệm của các bên;

o) Hiệu lực của Hợp đồng vay.

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 điều này, hai bên còn có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại thông báo này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thỏa thuận vay quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được ký kết dưới hình thức thỏa thuận vay đặc biệt hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận vay đặc biệt.

4. Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện mua bán chung khi giao kết hợp đồng vay, tổ chức tín dụng phải:

a) Niêm yết công khai mẫu hợp đồng vay, điều kiện giao dịch chung tại trụ sở chính và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng;

b) Trước khi ký thỏa thuận cho vay, phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về mẫu hợp đồng, điều kiện giao dịch chung và yêu cầu khách hàng xác nhận đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin.
Hợp đồng vay mua bất động sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015

2. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về hợp đồng vay mua bất động sản

“Mục 4 Hợp đồng cho mượn tài sản

Điều 463. hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay đúng số lượng, chất lượng và chỉ khi được sự đồng ý hoặc theo yêu cầu. theo luật.Trả lãi.

Điều 464. quyền sở hữu tài sản mượn

Bên vay trở thành chủ sở hữu của tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản.

Điều 465. Nghĩa vụ của bên cho vay

1. Giao đầy đủ tài sản cho bên vay đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận, bảo đảm về số lượng, chất lượng.

2. Để bồi thường thiệt hại cho Bên vay, nếu Bên cho vay biết chất lượng tài sản không tốt mà không thông báo cho Bên vay, trừ trường hợp Bên vay biết mà vẫn nhận tài sản.

3. Bên mượn không phải trả tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Luật này và luật khác có liên quan.

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên mượn tài sản tiền tệ phải trả đủ khi đến hạn, nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, đúng chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không có khả năng trả đối tượng thì được sự đồng ý của bên cho mượn, giá trị đối tượng mượn có thể được trả bằng tiền tùy theo địa điểm và thời hạn trả.

3. Địa điểm trả nợ là nơi ở hoặc trụ sở chính của bên vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Đến hạn trả nợ mà bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Luật này. .Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

5. Trường hợp cho vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Trả số tiền lãi trên số nợ gốc chưa trả theo mức đã thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn của khoản vay, trường hợp quá hạn còn phải trả tiền lãi theo mức quy định tại khoản 2 Điều 468 của Luật này;

b) Tính lãi trên số nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tiền vay quy định trong hợp đồng tương ứng với thời gian quá hạn trả nợ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

“Điều 467. Sử dụng tài sản mượn

Các bên có thể thỏa thuận tài sản mượn phải được sử dụng đúng mục đích vay. Bên cho mượn có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản, bên mượn có quyền lấy lại tài sản mượn trước hạn nếu sau khi nhắc nhở vẫn vi phạm mục đích.

“Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất của khoản vay được xác định thông qua thương lượng giữa hai bên.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì mức lãi suất đã thỏa thuận không quá 20%/năm tính trên số tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc điều chỉnh mức lãi suất trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp mức lãi suất thỏa thuận vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại Điều này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Các bên có thoả thuận về việc trả lãi nhưng không quy định rõ lãi suất, nếu có tranh chấp về lãi suất thì được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này. những biện pháp này. Bài viết này là về trả hết nợ.

Điều 469. Thực hiện hợp đồng vay hiện tại

1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn, không tính lãi thì bên cho vay có quyền lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, bên vay cũng có quyền trả nợ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên kia biết. trong một thời hạn hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với hợp đồng vay có kèm theo quyền đòi và tiền lãi thì bên cho vay có quyền lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và phải trả tiền lãi cho đến khi lấy lại được tài sản. Ngoài ra được quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, chỉ tính lãi cho đến khi trả xong, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một khoảng thời gian hợp lý.

Điều 470. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn, không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý cho bên cho vay và bên cho vay chỉ được nhận lại tài sản khi chưa hết thời hạn. , nếu được bên vay đồng ý.

2. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả tài sản trước hạn nhưng phải trả đủ tiền lãi theo thỏa thuận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. ”

“Điều 471. Họ, họ, dân tộc Hui, dân tộc khác, phường”

1. Họ, Hui, Bie, Fang (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, do một nhóm người tập hợp lại để xác định số người, thời gian, số tiền hoặc các tài sản khác, cách thức góp và thu và Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên.

2. Các tổ chức mang tên họ với mục đích tương trợ phi chính phủ phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Nếu tổ chức của họ có lãi thì tỷ lệ phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

4. Nghiêm cấm tổ chức cho vay nặng lãi. ”

Từ những quy định trên của Bộ luật dân sự 2015, chúng ta có thể tóm tắt các điều khoản chưa hoàn thành của hợp đồng vay mua bất động sản như sau:

– Hình thức hợp đồng:

Hiện nay, pháp luật không quy định hợp đồng vay tài sản phải được giao kết theo một hình thức nhất định nên hình thức của hợp đồng vay tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, hình thức của hợp đồng phải tuân theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự và việc thỏa thuận có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Hình thức miệng chủ yếu được sử dụng khi số tiền vay không lớn hoặc các bên có quan hệ mật thiết với nhau. Trong trường hợp cho vay bằng miệng, trong trường hợp có tranh chấp về hợp đồng, bên cho vay phải chứng minh được mình đã cho vay một số tiền hoặc tài sản nhất định.

Trên thực tế, nếu xảy ra tranh chấp đối với hình thức hợp đồng miệng thì sẽ khó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Để làm cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, các bên cần ký kết hợp đồng bằng văn bản. Các bên có thể tự xuất trình giấy tờ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực giấy tờ

Thời hạn hợp đồng vay:

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian từ khi khách hàng nhận tiền vay đến khi trả hết nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hiện tại, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định thời hạn của khoản vay. Tuy nhiên, vấn đề này cũng được đề cập trong một số văn bản hướng dẫn về hợp đồng tín dụng. “Thời hạn cho vay là khoảng thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, kể từ thời điểm khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đến khi trả nợ gốc và lãi tiền vay”.

Theo định nghĩa này, thời hạn cho vay giữa tổ chức tín dụng và người cho vay là căn cứ để xác định thời hạn trả nợ, tránh phát sinh tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, thời hạn cho vay là khoảng thời gian kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hợp đồng hết hạn, khi hết thời hạn cho vay, bên vay có nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc và lãi cho bên cho vay. Căn cứ vào thời hạn vay có thể xác định được lãi suất, thời hạn càng dài lãi suất càng cao. Nếu hết thời hạn cho vay mà bên vay không trả được hoặc không trả được nợ đúng hạn thì khoản nợ đó được coi là quá hạn và bên vay phải trả lãi quá hạn theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản:

+ Giao đủ tài sản cho bên vay đúng số lượng, chất lượng tại thời điểm và địa điểm do các bên thỏa thuận.

+ Để bồi thường thiệt hại cho bên mượn, nếu bên cho mượn biết tài sản kém chất lượng mà không báo cho bên mượn, trừ trường hợp bên mượn biết mà vẫn nhận tài sản.

+ Bên mượn không phải trả tài sản khi đến hạn, trừ trường hợp bên mượn đồng ý trả trước.

Nghĩa vụ của Bên vay:

+ Trả nợ đầy đủ, đúng hạn thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu tài sản mượn là hiện vật, thì tài sản đó phải được trả lại đúng số lượng, chất lượng, nếu không có thỏa thuận khác, nếu không có thỏa thuận khác. Nếu bên vay không có khả năng trả nợ thì được sự đồng ý của bên cho vay, giá trị của vật đã mượn có thể được trả bằng tiền tùy theo địa điểm và thời gian trả nợ.

– Việc trả nợ phải được thực hiện tại nơi cư trú hoặc trụ sở chính của bên cho vay, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận địa điểm trả nợ ở nơi khác. Trước khi đến hạn trả nợ, nếu bên cho vay đã chuyển nơi cư trú hoặc trụ sở đi nơi khác và đã báo trước cho bên vay thì bên vay phải đến nơi cư trú mới của bên cho vay để trả nợ. Tất cả các chi phí cần thiết để hoàn trả khoản vay tại địa điểm mới do người cho vay chịu.

+ Nếu là khoản cho vay không tính lãi mà khi đến hạn bên vay không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi suất đối với khoản nợ quá hạn theo mức lãi suất cơ bản do Nhà nước công bố. Ngân hàng tương ứng tiền lãi khi trả nợ Thời hạn trả quá hạn nếu hai bên có thỏa thuận.

+ Nếu là cho vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả nợ gốc và lãi của khoản nợ quá hạn theo mức lãi suất cơ bản trong thời hạn tương ứng do cơ quan nhà nước công bố. ngân hàng quốc gia. Thời hạn của khoản vay khi trả nợ được thực hiện.

 

Trên đây là nội dung về Thỏa thuận cho vay tiền là gì?   Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.434

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.756

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.539

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Thỏa thuận cho vay là gì?2. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về hợp đồng vay mua bất động sản1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán tại nhà giúp bạn Tiết kiệm chi phí thuê nhân [...]

  Lượt xem: 2.899

  Thỏa thuận cho vay tiền là gì? [Chi tiết 2023]

    Nội dung bài viết:1. Thỏa thuận cho vay là gì?2. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về hợp đồng vay mua bất động sản1. Thỏa thuận cho vay là gì? Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về hoạt động cho [...]

  Lượt xem: 1.534

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Thỏa thuận cho vay là gì?2. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về hợp đồng vay mua bất động sản1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá [...]

  Lượt xem: 1.779

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.078

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *