messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì? [Chi tiết 2023]

Thông tin của bản thân, của mọi người và thông tin về bí mật kinh doanh cần phải được bảo mật một cách chặt chẽ. Đây là một điều bắt buộc đối với những thông tin quan trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn thì sẽ có một thỏa thuận bảo mật thông tin được lập ra giữa các bên để ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ pháp lý với nhau. Đây là một bản thỏa thuận quy định tùng điều khoản, và nếu có sự vi phạm thì sẽ bồi thường và bị phạt như thế nào. Bản thỏa thuận này cugnx giống như một bản hợp đồng trong dân sự, thương mại. Vậy sau đây chúng ta hãy cùng Luật ACC  đi tìm hiểu “Thỏa thuận bảo mật thông tin” để biết những quy định cụ thể về bảo mật thông tin và mức xử phạt khi tiết lộ thông tin như thế nào nhé!

1. Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì?

Thỏa thuận bảo mật thông tin là thỏa thuận đạt được giữa các bên dân sự, lao động và thương mại về các vấn đề như bảo vệ thông tin quan trọng và bí mật thương mại và không được tiết lộ cho các bên khác.

Theo quy định tại Điều 387 Bộ luật Dân sự 2015, thông tin để giao kết hợp đồng được quy định như sau:

Nếu một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.
Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì phải có trách nhiệm bảo mật thông tin đó, không sử dụng vào mục đích riêng hoặc mục đích trái pháp luật khác.
Bên nào vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Nội dung của hợp đồng thường bao gồm:

chủ thể của hợp đồng;
chất lượng số lượng;
giá cả, phương thức thanh toán;
Thời hạn, địa điểm và cách thức thực hiện hợp đồng;
quyền và nghĩa vụ của các bên;
trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
Các tham số đã được giải quyết.

Cơ chế của thỏa thuận bảo mật thông tin là đặt niềm tin và trách nhiệm của các bên vào thỏa thuận. Nghĩa vụ sẽ do các bên tự đặt ra và cùng nhau thỏa thuận. Thỏa thuận không tiết lộ có thể áp dụng cho người sử dụng lao động là nhân viên, nhà thầu hoặc bên thứ ba của thỏa thuận.

2. Người sử dụng lao động có bắt buộc phải giữ bí mật thông tin không?

Theo quy định tại Điều 16 Luật Lao động 2019, nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động như sau:

Người sử dụng lao động phải cung cấp trung thực cho người lao động thông tin về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, phương thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, v.v. liên quan trực tiếp đến hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu, chẳng hạn như bảo vệ bí mật kỹ thuật.
Người lao động phải cung cấp trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Vì vậy, khi người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động thì đã thông báo và cung cấp cho người lao động những điều khoản về bảo vệ bí mật thương mại, bí mật kỹ thuật. Người sử dụng lao động đồng ý với các điều khoản và sau đó ký kết hợp đồng lao động.

Theo Khoản 2 Điều 21 Luật Lao động 2019, hình thức xử lý đối với người lao động vi phạm an toàn thông tin như sau: trao đổi với người lao động bằng văn bản về nội dung và thời hạn bảo vệ bí mật thương mại, bảo vệ bí mật kỹ thuật, quyền và lợi ích của nhân viên, bồi thường do vi phạm hợp đồng, v.v. giao tiếp bằng văn bản.

Ngoài ra, theo Điều 4 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Khi công việc của người lao động có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật mà pháp luật quy định thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với người lao động về việc bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật trong hợp đồng lao động hoặc hợp đồng. Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Thỏa thuận bảo vệ bí mật thương mại và kỹ thuật có thể bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Danh mục bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật;
Phạm vi sử dụng bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật;
Thời hạn bảo hộ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật;
Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật;
Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật;
Xử lý vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật.
Thỏa thuận bảo mật thông tin

Các yếu tố phổ biến của một thỏa thuận không tiết lộ bao gồm:

Tiêu đề và khẩu hiệu của đất nước, tiêu đề của tài liệu là “Thỏa thuận không tiết lộ”.
Thông tin về các bên tham gia thỏa thuận. Nó có thể bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, chức danh, số điện thoại, tư cách công dân, v.v.
Nêu cơ sở: Cơ sở cho các điều khoản được nêu trong thỏa thuận là gì. Thường dựa trên thỏa thuận giữa các bên và các điều khoản của công ty.
Lời giải thích.
Danh mục bí mật thương mại.
Chủ sở hữu thông tin bí mật.
Phạm vi sử dụng và thời gian an toàn.
Quyền và trách nhiệm của bên được yêu cầu giữ bí mật thông tin.
hư hại.
bất thường.
các điều kiện khác.

Nếu người sử dụng lao động phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật thương mại và kỹ thuật thì có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận giữa hai bên. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường như sau:

Nếu người lao động bị phát hiện vi phạm hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động thì sẽ bị xử lý theo trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều 130 của “Luật lao động”;
Nếu người lao động bị phát hiện vi phạm pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Khi tiết lộ thông tin bảo mật thì bị xử lý như thế nào?

 • Điều khoản này do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu bên bảo mật thông tin không thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận thì bên kia có quyền áp dụng các biện pháp bắt buộc buộc bên vi phạm phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận. Bên có nhu cầu giữ bí mật cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chấp nhận bồi thường mọi thiệt hại vật chất do vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, nó sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến vụ kiện tụng, bao gồm cả phí luật sư.Như đã đề cập ở trên, nếu người lao động vi phạm hợp đồng trong thời hạn hợp đồng lao động thì sẽ bị xử lý theo trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại. Trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

  Khi phát hiện người lao động làm hư hỏng, thất lạc dụng cụ, thiết bị, mất tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ chuyển giao hoặc có hành vi khác gây hư hỏng, tiêu hao tài sản, vật tư của NSDLĐ vượt quá mức cho phép. giới hạn, nhân viên sẽ được yêu cầu đưa ra tuyên bố về vụ việc.

  Trong thời hiệu yêu cầu xử lý thiệt hại quy định tại Điều 72 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động triệu tập phiên họp để giải quyết bồi thường như sau:

  Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành phiên họp giải quyết thiệt hại, người sử dụng lao động phải thông báo cho các bên phải tham gia phiên họp, gồm: các thành viên quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Mục 122 của Bộ luật Lao động, Người định giá (nếu có); đảm bảo rằng các bên này được thông báo trước cuộc họp. Thông báo phải ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành hội nghị bồi thường thiệt hại, họ, tên của người được bồi thường và người bị xâm phạm;
  Sau khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, những thành viên phải tham dự cuộc họp quy định tại điểm a điều này phải xác nhận việc tham dự với người sử dụng lao động. Nếu một bên không đến dự họp theo thời gian và địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thương lượng để thay đổi thời gian và địa điểm họp; nếu hai bên không thương lượng được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian và địa điểm họp;
  Người sử dụng lao động phải triệu tập phiên họp vào thời gian và địa điểm đã thông báo tại các điểm a và b Điều này để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại. Trường hợp một trong các thành viên được yêu cầu dự họp quy định tại điểm a khoản này không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tổ chức họp để giải quyết thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4. Câu hỏi thường gặp

Người sử dụng lao động tiết lộ thông tin được nêu trong thỏa thuận bảo mật thông tin có bị sa thải không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 125 Bộ luật lao động 2019 thì Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

Thỏa thuận bảo mật thông tin có được yêu cầu bồi thường thiệt hại không?

Có. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật lao động 2019: Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

Những điều cần lưu ý khi lập thỏa thuận bảo mật thông tin là gì?

– Nội dung: bao gồm đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tên bản cam kết, căn cứ và đưa ra những điều khoản cam kết khác nhau; tên và chức vụ của nhân viên cam kết.
– Hình thức: như một bản cam kết thông thường và cuối bản cam kết là chữ ký của người cam kết.

Trên đây là nội dung về Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì? Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.963

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.836

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.859

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.668

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.164

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.554

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *