Theo quy định tư cách Đảng viên là gì?

Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên. Buổi tiệc. dân tộc, giai cấp công nhân và người lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết của đảng và pháp luật của nhà nước; có nhân viên, thực hiện nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; nhận thức và tự giác: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, sinh hoạt trong tổ chức cơ sở đảng; Qua thực tiễn đã chứng tỏ họ là những người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, có thể được xem xét kết nạp Đảng.
Theo quy định Đảng viên vi phạm những gì? Căn cứ Chỉ thị số 04-HD/UBKTTW ngày 22 tháng 3 năm 2018 thực hiện một số điều của Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 về xử lý đảng viên vi phạm; QĐ số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 về Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.
Đảng viên vi phạm (hay vi phạm tư cách Đảng viên): Là việc đảng viên không tuân theo hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội mà đảng viên là thành viên.

Các hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật của Đảng viên gồm những gì?

Theo quy định tại Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017, Đảng viên bị xử lý kỷ luật nếu có các hành vi vi phạm sau đây:

– Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

– Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

– Vi phạm các quy định về bầu cử

– Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn

– Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ

– Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

– Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm

– Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

– Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

– Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

– Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

– Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

– Vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện

– Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

– Vi phạm quy định về đất đai, nhà ở

– Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

– Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự

– Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

– Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

– Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

– Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

– Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế

– Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

– Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

– Vi phạm về tệ nạn xã hội

– Vi phạm về bạo lực gia đình

– Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh

– Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo

Theo quy định thì vi phạm tư cách Đảng viên là gì? Theo quy định thì vi phạm tư cách Đảng viên là gì? Các hình thức xử lý kỷ luật Đảng viên
Các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm

Theo Điều 35 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 và Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017 Đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật như sau:

– Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, luận tội, khai trừ.
Đảng viên chính thức vi phạm đến mức phải khai trừ thì xử lý bằng hình thức khai trừ, không áp dụng biện pháp kỷ luật và không chấp nhận yêu cầu ra khỏi Đảng. Đảng viên vi phạm đến mức cách chức thì cách chức chứ không cách chức.
- Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.
Nếu đảng viên dự bị có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hết thời gian thử thách, chi bộ vẫn xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn tư cách đảng viên thì bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Ghi chú:

Đảng viên vi phạm bị coi thường, bị kỷ luật và không bị kỷ luật nếu thuộc các trường hợp sau đây:

Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức, bị bệnh nặng, đang điều trị tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) không bị xem xét, xử lý kỷ luật.
Đảng viên vi phạm đã chết, tổ chức đảng xem xét, kết luận không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

1cncb-2

 

Quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng xử lý kỷ luật Đảng viên


Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017, đảng viên có thể xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng khi xử lý kỷ luật như sau:

Thứ nhất, vi phạm có một hoặc nhiều tình tiết sau đây thì được xem xét để hạ thấp mức kỷ luật

– Tích cực báo cáo các vi phạm của mình với tổ chức, sẵn sàng nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.
– Tích cực tố giác, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về cùng đối tượng phạm tội. – Chủ động khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia phòng ngừa vi phạm; tự nguyện sửa chữa hư hỏng, khắc phục hậu quả do mình gây ra.
Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do ép buộc nhưng đã chủ động báo cáo với tổ chức.
Vi phạm do phải thi hành sai chỉ thị, quyết định, mệnh lệnh của cấp trên.
Thứ hai, vi phạm có một trong các tình tiết sau đây trở lên thì bị xem xét tăng nặng mức độ kỷ luật

- Đã được tổ chức, người có thẩm quyền giáo dục, thu hồi mà không sửa chữa.
– Các lỗi hoặc vi phạm bị xoắn, ẩn hoặc vô tình nhận ra. - Bao che cho cùng một người phạm tội; trừng phạt và trả thù những người đấu tranh, tố giác vi phạm hoặc cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm.
- Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, lập biên bản, làm xáo trộn chứng cứ.
- Đối phó, cản trở, gây khó khăn trở ngại trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ về hành vi vi phạm.
- Vi phạm trong hoạt động trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, thực hiện chính sách xã hội, an ninh quốc phòng.
- Vi phạm gây thiệt hại về tài sản thì phải hoàn trả nhưng không hoàn trả, sửa chữa. - Vi phạm nhiều lần, có hệ thống, bị xử lý kỷ luật nhiều lần.
- Vi phạm có tổ chức; là người chủ mưu, khởi xướng hành vi vi phạm.
- Ép buộc, huy động, tổ chức, xúi giục người khác thực hiện hành vi vi phạm tương tự.
- Ép buộc, hướng dẫn hoặc tạo điều kiện cho việc làm giả tài liệu, hồ sơ, chứng cứ; che giấu, sửa chữa hoặc tiêu hủy bằng chứng, hồ sơ và tài liệu.

Mọi người cũng hỏi

Câu hỏi 1: Tư cách đảng viên là gì?

Trả lời: Tư cách đảng viên là tình trạng pháp lý và chính trị của một cá nhân khi tham gia vào một tổ chức đảng chính trị. Điều này có nghĩa là người đó đã đăng ký và được chấp nhận làm thành viên chính thức của đảng, cam kết tuân thủ các nguyên tắc, mục tiêu và quy tắc hoạt động của đảng.

Câu hỏi 2: Để có tư cách đảng viên, cần phải làm gì?

Trả lời: Để có tư cách đảng viên, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký tham gia vào đảng: Bạn cần nộp đơn đăng ký tham gia vào đảng chính trị mà bạn mong muốn gia nhập.
 2. Hoàn thành quá trình xét duyệt: Đảng sẽ tiến hành xét duyệt đơn đăng ký của bạn, kiểm tra tính phù hợp và đồng thuận với nguyên tắc, mục tiêu của đảng.
 3. Tham gia khóa học, bài tập: Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc, lịch sử và hoạt động của đảng, bạn có thể tham gia khóa học hoặc thực hiện các bài tập liên quan.
 4. Tiến hành lễ kết nạp: Sau khi hoàn thành các bước trên và được chấp thuận, bạn có thể tham gia vào lễ kết nạp, chính thức trở thành một thành viên của đảng.

Câu hỏi 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của tư cách đảng viên là gì?

Trả lời: Tư cách đảng viên mang theo quyền lợi và nghĩa vụ, bao gồm:

 • Quyền lợi: Được tham gia vào các quyết định của đảng, tham gia hoạt động chính trị, được hỗ trợ về kiến thức và thông tin chính trị.
 • Nghĩa vụ: Tuân thủ nguyên tắc, mục tiêu, chương trình và quy tắc hoạt động của đảng, tham gia các hoạt động của đảng, hỗ trợ và đóng góp vào phát triển của đảng.

Câu hỏi 4: Tư cách đảng viên có thể bị mất như thế nào?

Trả lời: Tư cách đảng viên có thể bị mất khi bạn vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc, quy tắc, hoặc không tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động của đảng. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đảng có thể quyết định kỷ luật hoặc loại bỏ bạn khỏi danh sách thành viên.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1043 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo