Thế chấp giấy tờ đất được không?

1. Cơ sở pháp lý: 

 Luật đất đai 2013 

 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT 

 2. Nội dung tư vấn: 

thế chấp giấy tờ nhà

thế chấp giấy tờ đất

 Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: 

 "1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

 đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; 

 g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ." 

 Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất: 

 Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai bao gồm: 

 – Bằng khoán điền thổ. 

 – Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. - Giấy tờ mua bán nhà ở, tặng cho, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở  gắn liền với đất ở có xác nhận của cơ quan dưới chế độ cũ. 

 - Di chúc hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản có xác nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. 

 –  Giấy phép  xây dựng nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến ​​trúc do các cơ quan thuộc chế độ cũ cấp. 

 - Bản án của toà án  chế độ cũ đã có hiệu lực. 

 - Các  giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở hiện đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.  Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai.  Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm: 

 – Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. 

 – Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm: 

 Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp; 

 Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; 

 Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

 – Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

 – Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có). 

 – Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. 

 – Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. 

 – Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

 – Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.  Như bạn nói, giấy tờ nhà là giấy tờ phân chia nhà, khi nào có? Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, giấy tờ phân chia nhà ở là một loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất, là căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không có giá trị. trong giao dịch  thế chấp. Việc sử dụng giấy chứng nhận cổ phần nhà để thế chấp là bất hợp pháp  và giao dịch này sẽ vô hiệu. Như vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn  khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi  cư trú của bên vay để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu, hậu quả của giao dịch vô hiệu do hai bên chịu trách nhiệm. , bạn thu tiền, trả lại giấy tờ sở hữu căn nhà cho bên vay. Về hành vi lừa đảo của A, rất khó truy tố A về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đối tượng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là  tài sản của người khác, trong trường hợp của bạn thì nhà đất vẫn thuộc quyền sở hữu của A, không phải là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và A cũng chưa thể hiện ý định  chiếm đoạt số tiền này của bạn.
Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (874 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo