Thay Đổi Thành Viên Góp Vốn Công Ty Tnhh (Quy Định 2021)

Một doanh nghiệp khi đã thành lập và hoạt động; do quá trình đầu tư phát triển sự thay đổi thành viên góp vốn công ty là không tránh khỏi. Thay đổi thành viên góp vốn là một nội dung cần thông báo. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là thay đổi thành viên công ty TNHH cho Sở kế hoạch và đầu tư. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH (Quy định 2020).

Thay Đổi Thành Viên Góp Vốn Công Ty Tnhh

1. Khái niệm

 • Thành viên công ty là người góp vốn vào công ty hoặc có quyền sở hữu đối với một phần vốn góp vào công ty thông qua các sự kiện pháp lý khác như nhận chuyển nhượng, đươc thừa kế, tặng cho,.. Như vậy thành viên công ty chính là chủ sở hữu của công ty.

2. Các trường hợp thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

 • Tiếp nhận thành viên mới;
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Thay đổi thành viên do thừa kế;
 • Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp.

3. Thay đổi thành viên góp vốn trong công ty TNHH

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới

Hồ sơ đăng ký

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu là cá nhân; quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trình tự thực hiện

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn; số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
 • Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;
 • Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu là cá nhân; quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trình tự thực hiện

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch; số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;
 • Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;
 • Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.

Trình tự thực hiện

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; quốc tịch; phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
 • Thời điểm thừa kế;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Hồ sơ đăng ký

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty.
 • Quyết định; biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên; số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; quốc tịc;, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn; của người mua phần vốn góp chưa góp được chào bán;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp hay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu là cá nhân; quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Tình tự thực hiện

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch; số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;
 • Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;
 • Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Cách thức thực hiện thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

5. Mẫu thay đổi thành viên công ty TNHH

mẫu thay đổi thành viên công ty tnhh

Mẫu thay đổi thành viên công ty tnhh

6. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng; còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến công ty TNHH sẽ được thành lập:
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với thành viên góp vốn là cá nhân); đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với thành viên góp vốn là tổ chức);
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ;
  • Chứng chỉ hành nghề, giấy phép khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

7. Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH của ACC có lợi ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (hồ sơ khó như giấy đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, điều lệ,…). ACC thay mặt quý khách soạn thảo.

8. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Chi phí đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiệc ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH MTV 2020

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận