Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên chi tiết

thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên

thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên

 

1. Thẩm quyền xử lý đảng viên vi phạm 

 Thẩm quyền xử phạt đảng viên vi phạm  Điều 11 Quy định 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 như sau: 

 

 * Năng lực của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp: 

 

 - Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo Đảng viên trong chi bộ (bao gồm cấp ủy viên các cấp và đảng viên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên) vi phạm về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. , “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ  cấp trên giao).  

 Sau khi chi bộ quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cấp ủy viên các cấp và cán bộ thuộc diện lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, phải báo cáo  cấp ủy Đảng nơi đảng viên đó là cấp ủy viên và cấp ủy chi bộ. cấp ủy ban  quản lý cấp cao. 

 Việc cách chức hoặc khai trừ đảng viên  chi bộ cơ sở do chi bộ cơ sở đề nghị và ban thường vụ huyện ủy  hoặc tương đương quyết định.  

 Đối với cấp ủy viên các cấp sinh hoạt trong chi bộ (từ cấp ủy viên cấp ủy  trở lên) và cán bộ thuộc diện lãnh đạo của cấp ủy cấp trên  nếu có vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao thì phải : Nếu áp dụng các hình thức kỷ luật, chi nhánh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

- Đảng ủy chi bộ  có trách nhiệm kiểm tra việc đề nghị thi hành kỷ luật của chi bộ để đề nghị ban thường vụ đảng ủy cơ sở và đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

  - Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với Đảng viên trong Đảng bộ (kể cả Đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp lãnh đạo nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ quản lý cấp dưới cùng cấp). of management.ban quản lý).  

 - Đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên của chi bộ, cách chức cấp ủy viên cấp dưới (kể cả bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, đảng ủy bộ phận trực thuộc nhưng chỉ được là đảng viên cấp ủy). cùng cấp hoặc cán bộ dưới sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên). 

 

 Đối với cấp ủy viên cấp trên trực tiếp trở lên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt trong Đảng bộ, nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 Nếu tất cả đảng viên trong chi bộ, đảng bộ cơ sở đảng bị  kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì báo cáo  tổ chức đảng có liên quan cấp trên quyết định. Cấp ủy cơ sở được trao quyền quyết định kết nạp đảng viên thì có quyền khai trừ đảng viên không phải là cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện lãnh đạo của cấp ủy cấp trên. 

 - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy, huyện ủy và tương đương quyết định: 

 

 Hình thức kỷ luật đối với đảng viên (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp và cán bộ lãnh đạo cùng cấp  nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp); 

 

 Khiển trách, cảnh cáo Đảng viên cùng cấp, Đảng viên dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên  vi phạm về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; cán bộ dưới sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên  vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 

 Trường hợp bị thu hồi hoặc khai trừ phải báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

  - Các đảng bộ tỉnh, thành phố, quận, huyện và tương đương quyết định  hình thức xử phạt đảng viên; quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên cùng cấp, đảng viên dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên  vi phạm về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và vi phạm nhiệm vụ được cấp trên giao. Sau khi hội đồng biểu quyết theo đa số phiếu theo quy định thì phải ra quyết định kỷ luật.  

- Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đối với Đảng viên, kể cả Đảng viên là cán bộ dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị; 

 

 Khiển trách, cảnh cáo Ủy viên  Trung ương (kể cả Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị) nếu có vi phạm về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng và thực hiện chức năng đảng viên. Trường hợp cách chức hoặc khai trừ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. 

  - Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan quyết định kỷ luật cao nhất; quyết định các hình thức kỷ luật đối với Đảng viên, kể cả Ủy viên  Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.  

 * Thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp: 

 

 - Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên trong đảng bộ (gồm chi ủy viên, đảng ủy viên  bộ phận, cán bộ thuộc đảng bộ cơ sở). cấp uỷ cùng cấp). quản lý nhưng không phải là thành viên cùng cấp).  

 - Ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện  ủy và tương đương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên (kể cả bí thư, phó bí thư,  chi bộ, đảng bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc cán bộ do đảng ủy trực thuộc lãnh đạo). của đảng bộ cơ sở nhưng không phải là đảng viên đảng bộ cơ sở hoặc cán bộ  do cấp  huyện, quận và  tương đương cùng cấp quản lý ). Quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện lãnh đạo cùng cấp  nhưng không phải  cấp ủy viên cùng cấp.  

 - Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với cấp ủy viên cấp huyện và tương đương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy cùng cấp). ), đảng viên là cán bộ thuộc  cấp uỷ cùng cấp lãnh đạo nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp. 

 

 Quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên kể cả Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên từ cấp ủy trở xuống nhưng không phải  cấp huyện, quận và tương đương hoặc cán bộ do tỉnh ủy bổ nhiệm, đảng ủy trực thuộc Trung ương quản lý . 

 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (gồm bí thư, phó bí thư,  thường vụ cấp ủy), đảng viên là cán bộ, cán bộ. Các bộ chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  nhưng không phải là Ủy viên  Trung ương. 

 

 Quyết định  hình thức kỷ luật đối với các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Đảng.  

2. Thẩm quyền xử phạt tổ chức đảng vi phạm 

 Thẩm quyền xử lý tổ chức đảng vi phạm theo Điều 12 Quy định 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 như sau: 

 

 * Thẩm quyền của Tổ chức Đảng: 

 

 - Tổ chức đảng có quyền quyết định thi hành kỷ luật theo quy định; nếu không thuộc thẩm quyền thì đề nghị tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới.  

 - Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy  cơ sở trở lên có quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới theo quy định. 

  - Tổ chức đảng bị  cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp ra quyết định xử phạt, khiển trách, cảnh cáo. 

- Tổ chức  kỷ luật đảng giải thể theo đề nghị của cấp uỷ cấp trên trực tiếp hoặc thường trực cấp uỷ và do cấp uỷ hoặc  thường trực cấp uỷ cấp trên  quyết định. Quyết định này phải được báo cáo  cấp uỷ cấp trên trực tiếp và uỷ ban kiểm tra trung ương.  

 * Thẩm quyền của  ban kiểm tra: 

 

 Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, kết luận và đề nghị cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp; quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (598 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo