messenger whatsapp viber zalo phone mail

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐI MUA, THUÊ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 37/2022/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐI MUA, THUÊ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 290/TTr-STC ngày 30 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường hợp đi mua, thuê tài sản của nhà nước được quy định tại Điều 44, Luật Giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp mua sắm tài sản thuộc dự án đầu tư.

3. Các quy định khác về thẩm định giá không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước.

2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thẩm định giá nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm trong thẩm định giá tài sản

1. Sở Tài chính thực hiện thẩm định giá:

a) Tài sản được mua, đi thuê để phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định mua, đi thuê của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Mua tài sản thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về danh mục bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

c) Không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh được giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền để mua, đi thuê tài sản nhà nước đã đăng công khai thông tin sau 15 (mười lăm) ngày mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá nhưng không có doanh nghiệp thẩm định giá tham gia, trừ trường hợp đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đu thu.

d) Mua tài sản nhà nước từ ngân sách nhà nước được giao trong dự toán của cấp có thẩm quyền có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên/(01) một đơn vị tài sản mà sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá, UBND tỉnh thy cn thiết phải có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định giá:

a) Tài sản được mua, đi thuê để phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định mua, đi thuê của Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Tài sản mua, đi thuê do UBND cấp xã đề nghị.

c) Mua tài sản thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về danh mục bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

d) Không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND cấp huyện được giao dự toán hàng năm của cp có thẩm quyền để mua, đi thuê tài sản nhà nước đã đăng công khai thông tin sau 15 (mười lăm) ngày mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá nhưng không có doanh nghiệp thẩm định giá tham gia, trừ trường hợp đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

đ) Mua tài sản nhà nước từ ngân sách nhà nước được giao trong dự toán của cấp có thẩm quyền có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên/(01) một đơn vị tài sản mà sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá, UBND cấp huyện thấy cần thiết phải có ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính  Kế hoạch.

3. Cơ quan nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thẩm định giá đối với tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua, đi thuê.

4. Cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trannhân dân, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuê doanh nghiệp thẩm định giá đối với tài sản do cơ quan, đơn vị mua, đi thuê. Đối với tài sản mua, đi thuê từ ngân sách nhà nước được giao trong dự toán của cấp có thẩm quyền, trường hợp không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ thì gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp đề nghị thực hiện thẩm định giá theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua, đi thuê tài sản công.

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai, ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối với các hồ sơ thẩm định giá đã đủ điều kiện để thẩm định giá, được cơ quan thẩm định giá nhà nước tiếp nhận trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021. Đối với các hồ sơ thẩm định giá chưa đủ điều kiện để thẩm định giá, chưa được cơ quan thẩm định giá nhà nước tiếp nhận, cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư Pháp;
– TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– Như Điều 4 QĐ;
– Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc 
tỉnh;
– Công báo Lào Cai; 
Cổng TTĐT tỉnh;
– Lãnh đạo VP;
– Lưu: VT, các 
CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Trường

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.511

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.134

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.655

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.702

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.810

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 1.973

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *