Việc cấp Giấy phép xây dựng công trình trên Cà Mau hiện nay?

Giấy phép xây dựng (GPXD) là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình…. theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch. Vậy Việc cấp Giấy phép xây dựng công trình trên Cà Mau hiện nay? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Pháp Luật
Việc cấp Giấy phép xây dựng công trình trên Cà Mau hiện nay?

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau được phân cấp như thế nào?

Căn cứ Điều 2 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, theo đó việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

- Sở Xây dựng

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều này.

- Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

 

2. Thời hạn tồn tại và quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, theo đó quy định:

- Thời hạn tồn tại công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Tùy theo tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng điều chỉnh, thời hạn tồn tại của công trình không quá 03 năm đối với công trình thuộc khu vực có đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không quá 05 năm đối với công trình thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan cấp giấy phép xây dựng quyết định thời hạn tồn tại của công trình ghi trên giấy phép xây dựng.

- Quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Quy định quy mô công trình được cấp giấy phép có thời hạn tối đa là 02 tầng, độ cao dưới 10 mét (mười); có giải pháp kết cấu dễ tháo dỡ phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng được phê duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, kiến trúc, cảnh quan và đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau?

Căn cứ Điều 94 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), theo đó điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định như sau:

- Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

- Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

- Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

- Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

- Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo