Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong công tác kê khai và quyết toán thuế của các công ty. Sau đây Luật ACC sẽ đưa ra một số ví dụ về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng thường được các công ty sử dụng trong thời gian gần đây. 
Viết Cùng Chủ Đề] Viết Để Làm Gì?

1. Kế toán trưởng là gì?

Theo điều 53 luật kế toán 2015 thì kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
- Kế toán trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài các nhiệm vụ trên còn có nhiệm vụ giúp việc cho người đại diện theo pháp luật. của đơn vị kế toán trong công tác giám sát tài chính tại đơn vị kế toán. - Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp là đơn vị kế toán cấp trên thì phải đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngoài ra, Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 54 Luật Kế toán, bao gồm:

- Có đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, có ý thức tôn trọng pháp luật;

- Có kiến ​​thức chuyên môn kế toán trình độ trung cấp trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

- Có thời gian thực tế làm công tác kế toán ít nhất 02 năm đối với người có chuyên môn kế toán trình độ đại học trở lên và thời gian làm công tác kế toán còn hiệu lực ít nhất 03 năm đối với người có chuyên môn kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
Thiết lập một dự án trường học

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 

TÊN CÔNG TY

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ACC

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : …/QĐ

          ……….., ngày … tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.

- Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành phố Hồ Chí Minh  số ………………… ngày ……………………….

- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Singh ngày: ……………….          Dân tộc:  ……………     Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty 

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

- Thiết lập hồ sơ và kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng phụ trách kế toán. 

- Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

 

Nơi nhận:                                                       

- Như điều 4 : để chấp hành;                    

- Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);

- Lưu văn phòng Công ty./.

         ….., ngày … tháng …. năm …..

                ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
3. Hướng dẫn soạn thảo quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên công ty, số quyết định

- Quốc hiệu, tiền tệ

- Thời gian, địa điểm ra quyết định

- Tên quyết định

- Nội dung quyết định:

Thông tin cá nhân và chức vụ (nếu có) của người được chỉ định

Nghĩa vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm

Danh sách chủ thể dữ liệu chịu trách nhiệm ra quyết định

- Nơi nhận Quyết định

- Chữ ký và đóng dấu của người được ủy quyền bổ nhiệm

Trên đây là một số mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng thường được các công ty sử dụng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (845 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo