1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm giám đốc đối với công ty cổ phần thường do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm nếu điều lệ công ty không có quy định khác.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN.....

Số: ../20.../QĐ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

Hà Nội, ... ngày ... tháng ... năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ..... 

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN .... 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ........ ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ....  ;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………… Giới tính :................ 

Sinh ngày :………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: … do công an .... cấp ngày :…… 

Nơi đăng ký HKTT :.…………………..................... 

Chỗ ở hiện tại :.…………….................................. 

Giữ chức vụ: Giám đốc

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

- Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông .................. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3

- Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê (theo hợp đồng lao động) thì việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này. Công ty luật ACC giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm để Quý khách hàng tham khảo:

Giám đốc điều hành có thể là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người phụ trách việc đối ngoại của doanh nghiệp. Thông thường, các giám đốc điều hành công ty hoặc doanh nghiệp thường là người đại điện cho công tác đối ngoại của doanh nghiệp nên vị trí của họ có ý nghĩa đặc biệt trong bộ máy quản lý và điều hành của công ty. Giám đốc điều hành là "bộ mặt" của doanh nghiệp và góp phần định hướng các quan hệ pháp lý hoặc triển khai các công việc cụ thể của công ty.

 

 

CÔNG TY …………….

-----------------

Số: ........ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

............, ngày .......tháng...... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

__________ 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………… ;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………… ;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………… 

CMND/CCCD số: ………………………………………………… 

Nơi cấp: ……………………………… Ngày cấp: ………………

Địa chỉ thường trú: .……………………………………………… 

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty......., là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

 

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Đối với những tập đoàn, tổng công ty việc bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng giám đốc - Thường giữ vị trí quản lý điều hành tập đoàn, tổng công ty này, Công ty luật ACC cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm này để Quý khách hàng tham khảo:

Tổng giám đốc là một khái niệm xã hội (đây không phải là một khái niệm pháp lý) thường chỉ những công ty có quy mô lớn dưới dạng tập đoàn, tổng công ty. Trong công ty có thể có một tổng giám đốc duy nhất và quản lý các giám đốc bộ phận chuyên môn khác nhau nhưng cũng có thể tổ chức dưới dạng đứng đầu là tổng giám đốc điều hành bên dưới là các phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn: Phó tổng giám đốc tài chính; Phó tổng giám đốc kinh doanh... Suy cho cùng, tổng giám đốc hay tổng giám đốc điều hành chỉ là tên gọi của một chức danh theo cơ cấu tổ chức của công ty. Họ có thể có vị trí, chức năng tương đương với giám đốc điều hành nhưng quy mô, tổ chức rộng lớn hơn với những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giới thiệu Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành của công ty: Đối với công ty cổ phần thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do Chủ tịch hội đồng quản trị ban hành dựa trên biên bản họp của đại hội đồng cổ đông, còn với công ty TNHH thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do chủ tịch hội đồng thành viên ban hành dựa trên biên bản họp của hội đồng thành viên.

CÔNG TY …………….

-----------------

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

....., ngày .... tháng ..... năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty

_________ 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …… 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………… ;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………… ;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………

CMND/CCCD số: ………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………

Giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành Công ty........, phụ trách quản lý và điều hành mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/Bà ………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT