messenger whatsapp viber zalo phone mail

Quy định về thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện

Đơn vị truyền tải điện có đề nghị phải có thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện theo mẫu quy định. Bài viết sau đây chia sẻ một số Quy định về thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện để bạn đọc tham khảo.

Shutterstock 1913092489(1)
Quy định về thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện

1. Thỏa thuận là gì?

Thỏa thuận là gì? thỏa thuận được hiểu là sự nhất trí chung của các bên (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) về vấn đề, sự việc nào đó từ đó xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên để đạt được lợi ích. Sự thỏa thuận này có thể không được nhất trí hoàn toàn (tức không có ý kiến phản đối hoặc đối lập) của các bên tham gia thỏa thuận.

2. Hợp đồng thỏa thuận là gì?

– Hợp đồng là gì?

Pháp luật hợp đồng của Việt Nam trước năm 2005 không đưa ra một khái niệm chung về hợp đồng trong các văn bản pháp luật, mà có sự phân biệt giữa hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại. Ba loại hợp đồng này có đặc điểm khác biệt và được điều chỉnh bởi 03 văn bản pháp luật: Bộ luật Dân sự 1995, Luật Thương mại 1997, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989. Đây là nguyên nhân tạo ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực pháp luật hợp đồng của Việt Nam trước đây. Để khắc phục hạn chế này, pháp luật Việt Nam đã sửa đổi theo hướng không có sự phân biệt giữa ba loại hợp đồng trên. Điều này được thể hiện thông qua việc ban hành Bộ luật Dân sự 2005, Luật thương mại 2005, theo hướng Bộ luật Dân sự quy định chung về hợp đồng áp dụng chung cho tất cả các loại hợp đồng. Tuy nhiên Bộ luật Dân sự 2005 đã được thay thế bằng Bộ luật Dân sự 2015, bộ luật này quy định về hợp đồng như sau:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015).

– Thỏa thuận là gì?

Thỏa thuận là sự thể hiện ý chí của các bên trên cơ sở tự nguyện để cùng nhau bàn bạc và đi đến kết luận cuối cùng về một vấn đề nào đó.

Nguyên tắc thể hiện bản chất quan hệ dân sự trong đó các bên tự mình, theo ý chí của mình nhận nghĩa vụ, quyền dân sự thông qua việc cam kết hay thỏa thuận trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Không bên nào, không ai được áp đặt, cưỡng ép hoặc ngăn cấm bên nào. Các bên cam kết, thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên.

Như vậy, từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm hợp đồng thỏa thuận như sau:

Hợp đồng thỏa thuận là sự bàn bạc, thống nhất ý chí trên cơ sở tự nguyện về việc xác nhận, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận. 

3. Đặc điểm của Hợp đồng thỏa thuận
 • Dựa trên ý chí tự nguyện, tự do của các bên tham gia.
 • Nội dung hợp đồng theo thỏa thuận tồn tại dưới dạng quyền và nghĩa vụ. Các bên càng thỏa thuận nội dung càng chi tiết thì việc thực hiện hợp đồng càng thuận lợi, phòng ngừa được những tranh chấp có thể phát sinh.
 • Có tính pháp lý
 • Hợp đồng xác lập, làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
 • Đối tượng của hợp đồng thỏa thuận có thể là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ: bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, các quyền tài sản, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các loại động sản khác được lưu thông trên thị trường, nhà ở dùng để kinh doanh dưới hình thức cho thuê, mua, bán….

4. Vai trò của Hợp đồng thỏa thuận

 • Hợp đồng thỏa thuận được sử dụng khi sự thỏa thuận ý chí giữa các bên tham gia cần sự thống nhất cao và cần được đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc.
 • Tạo hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể tham gia hợp đồng thỏa thuận. Khi các bên tham gia hợp đồng thì cần có quyền tự do, tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.
 • Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Khi có tranh chấp thì chính những thỏa thuận của các  bên sẽ là chứng cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của mỗi người.
 • Có tính pháp lý cao, được pháp luật bảo vệ bằng các chế tài.
 • Đảm bảo cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những thỏa thuận, cam kết của các chủ thể tham gia hợp đồng là căn cứ quan trọng để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xem các chủ thể đó có thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hay không.

5. Sự khác nhau giữa hợp đồng thỏa thuận và biên bản thỏa thuận

Hợp đồng thỏa thuận và biên bản thỏa thuận trên thực tế là hai loại khác nhau nhưng có cùng điểm chung đó là mục đích xác nhận các thỏa thuận và ý kiến

Về bản chất:

 • Hợp đồng thỏa thuận và bản thỏa thuận đều có sự thống nhất ý chí giữa các bên và đều dùng làm căn cứ để các bên cùng nhau thực hiện để đi đến mục tiêu nhất định.
 • Bản thỏa thuận cũng là một dạng hình thức khác của hợp đồng thỏa thuận  tuy nhiên bản thỏa thuận được thể hiện bằng văn bản để trao đổi và bàn bạc về một vấn đề có liên quan tới hai hay nhiều bên cùng tham gia. Xét về mặt tính chất thì bản thỏa thuận thường là văn bản được thực hiện để bày tỏ nguyện vọng ý chí của một bên, các bên còn lại trong quan hệ liên quan đều đồng ý và phải thực hiện theo những điều đã thể hiện trong bản thỏa thuận

Về mặt hình thức:

 • Hợp đồng thỏa thuận có thể được giao kết thông qua hình thức bằng miệng (lời nói), bằng văn bản hoặc bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hợp đồng được chứng thực của các bên tham gia và có thể là cơ quan có thẩm quyền (áp dụng với một số bản hợp đồng thỏa thuận)
 • Bản thỏa thuận bắt buộc phải được thực hiện dưới hình thức văn bản được thể hiện bằng chữ viết, có thể có chứng thực hoặc không

Về mặt nội dung:

 • Nội dung của hợp đồng thỏa thuận phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Hợp đồng phải có những nội dung được pháp luật quy định cụ thể ví dụ như chủ thể hợp đồng, đối tượng hợp đồng, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; phương thức giải quyết tranh chấp…
 • Nội dung của bản thỏa thuận do các bên thỏa thuận với nhau theo ý chí thống nhất.

Về trình tự giao kết hợp đồng:

 • Đối với hợp đồng thỏa thuận được giao kết theo trình tự: Đề nghị giao kết hợp đồng => Thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng => Chấp nhận đề nghị giao kết
 • Đối với bản thỏa thuận: Được xác lập khi các bên thống nhất ý kiến, xác lập mối quan hệ pháp lý. Các bên tham gia sẽ chủ động gặp mặt tiến hành thỏa thuận xác lập và xây dựng bản thỏa thuận cùng giải quyết vấn đề.

6. Mẫu thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: /UBND-KT

V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
– Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Giao thông vận tải;
– Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
– UBND thị xã An Nhơn;
– UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát;
– Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1138/STC-QLNL ngày 18/7/2022 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung tại Văn bản số 1848/CREB-KTNV ngày 20/6/2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối, theo phương án 3 được nêu trong hồ sơ Phương án thỏa thuận tuyến và thể hiện trên bản vẽ Mặt bằng vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV đấu nối, ký hiệu TR1-17-29B-ĐĐ.ĐN.01B do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 lập tháng 6/2022 đã được các sở, ban ngành, địa phương liên quan thống nhất như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và các vấn đề khác có liên quan, đảm bảo các nội dung theo ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương liên quan, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện Dự án.

Lưu ý: Đối với đoạn tuyến từ trụ G12B đến cuối tuyến thiết kế trong phạm vi quy hoạch đất ở hiện hữu, Chủ đầu tư phải cam kết đảm bảo an toàn điện và tự thực hiện di dời công trình (không được bồi thường) khi nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định. Trong giai đoạn thiết kế, nếu các cột điện có độ cao hơn 45 m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tĩnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ. Đối với các đường dây 110kV, 22kV của Dự án có giao chéo với các tuyến đường ĐT.639, ĐT.640, đường trục Khu kinh tế nối dài, đường Quốc lộ 19B và Tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến – Diêm Vân, Chủ đầu tư phải đảm bảo các vị trí cột điện nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ các tuyến nêu trên theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ (lưu ý tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài được quản lý với lộ giới 65m (tương ứng tim đường ra mỗi bên 32,5m) theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018); phải đảm bảo tuân thủ khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng tính từ điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của đường dây tải điện không nhỏ hơn 4,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định của pháp luật về điện lực quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số
35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.036

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.626

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.002

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.765

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.132

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.538

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *