messenger whatsapp viber zalo phone mail

Phong trào cán bộ công chức thực hiện văn hóa công sở

Phong trào cán bộ công chức thực hiện văn hóa công sở
Phong trào cán bộ công chức thực hiện văn hóa công sở

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ hòa nhã, lịch sự, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của Nhân dân, nâng cao tính chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với tính chất công việc tại cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua đang diễn ra hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở.
Các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị. Phân công lao động hợp lý, từng cán bộ, công chức, viên chức có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm cao; bảo đảm thời giờ làm việc, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua được cụ thể hóa và phát động sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục phù hợp với công việc, gắn với môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng phát triển, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sẵn sàng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để cùng phát triển. Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội hàng năm và các chuyên đề thi đua do cấp trên phát động.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh, gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc.
Công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua; tự tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phong trào cũng đã xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, tận tình, thân thiện gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.
Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua đã đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng và đầy đủ hơn về văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước, từ cấp lãnh đạo, quản lý, điều hành cho tới nhân viên phục vụ; đó là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công việc, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng với ý thức trau dồi kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ hiểu biết pháp luật để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần thành công trong hoạt động văn hóa công sở; đã loại bỏ văn hóa, nếp nghĩ đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng phải tự phải làm, tránh chậm trễ trong xử lý các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị.
Qua 03 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua các mặt:
Một là, công tác xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.
Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy vào tình hình thực tế đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng các thang bảng điểm, quy định cụ thể từng tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện văn hóa công sở để cuối năm đánh giá thi đua và xét khen thưởng. Hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc, từ đó hoàn thiện cơ sở pháp lý trong ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu chức năng, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức triển khai phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua.
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử, các Trang Thông tin điện tử, nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở.
Hai là, thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều vấn đề trọng tâm trong công tác CCHC như: Lập kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa; triển khai thí điểm mô hình chính quyền điện tử tại huyện Gò Công Đông,… được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt. Công tác quản lý, điều hành RAP được tăng cường. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được yêu cầu cao. Các chức năng công cộng và văn hóa công sở đã thay đổi tốt hơn. Chủ đề thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được triển khai sâu rộng trong tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vận hành ổn định, thông suốt, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử ở tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã; tỷ lệ văn bản đi, văn bản đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không sử dụng văn bản giấy) trong nội bộ và giữa các chi nhánh đạt 95%, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản để quản lý việc ủy ​​quyền ký số trên SIM di động để thực hiện thuận tiện cho lãnh đạo cơ quan ký điện tử khi đi công tác, hội họp; Phần mềm cũng đáp ứng việc gửi, nhận văn bản 4 cấp qua Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản hành chính với Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay, Hệ thống gửi nhận liên thông 04 cấp, các sở, ban, ngành có thể gửi nhận văn bản liên thông cho nhau. Các Bộ ngành Trung ương.
Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.870 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.559; cấp huyện: 221; cấp xã: 90). Các thủ tục hành chính sau khi được công bố, công khai, minh bạch hoàn toàn với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử theo quy định. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đang kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa lại danh mục, nội dung các TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh để tiếp tục cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Hệ thống họp trực tuyến đã được đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ tỉnh đến xã, phục vụ các cuộc họp trực tuyến trên toàn tỉnh như: Kết nối họp trực tuyến từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối họp trực tuyến với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương có cùng hệ thống, các cuộc họp trực tuyến cho từng UBND huyện, thị, thành như kết nối họp trực tuyến từ UBND huyện, thị, thành đến toàn bộ UBND cấp xã trực thuộc (hệ thống cùng lúc phục vụ nhiều cuộc họp trực tuyến riêng biệt cho các huyện, thị, thành). Bên cạnh đó, các cơ quan ngành dọc cũng có phòng họp trực tuyến tại một số sở, ngành kết nối với các Bộ, ngành Trung ương.
Ba là, thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành và triển khai Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về việc phê duyệt Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 11/5/2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, hệ thống máy tính, thiết bị phục vụ công tác cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị được đảm bảo; 100% lãnh đạo, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được trang bị máy vi tính trong công việc. 100% máy tính của chi nhánh, đơn vị được kết nối mạng nội bộ (LAN) và Internet tốc độ cao.
Hệ thống đường truyền chuyên dùng (WAN) được kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đến 100% các sở, ngành, UBND quận, huyện, thành phố và UBND thị trấn, phường, thị trấn với tốc độ 4,0 Mbps, cơ bản đảm bảo hoạt động của các phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Ngoài hệ thống đường truyền mạng WAN của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, huyện, huyện cũng được trang bị đường truyền cáp quang để kết nối Internet.
Ứng dụng Chữ ký số (CKS) đã cấp 1.598 CKS (gồm: 1.049 CKS cơ quan, 549 CKS cá nhân) và 204 CKS cá nhân sử dụng SIM PKI. Với tỷ lệ văn bản được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 95%.
Bốn là, xây dựng và duy trì cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện sắp xếp công sở như: Treo cờ Đảng, đoàn thể; Quốc huy, Quốc kỳ, Trụ sở hành chính theo quy định. Đồng thời, xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, “Xanh – Sạch – Đẹp”, “An toàn về an ninh trật tự”. Các cơ quan, đơn vị còn tận dụng những khoảng trống, những vị trí dễ quan sát như cầu thang, hành lang, ban công để trồng những chậu cây xanh, đặt vị trí phù hợp đảm bảo thẩm mỹ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua về bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm năng lượng, điện nước, văn phòng phẩm, trong đó, có việc trang trí không gian làm việc xanh – sạch – đẹp; phòng làm việc đều được sắp xếp, trang trí những chậu cây xanh, tạo nên góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cán bộ, công chức, viên chức và khách đến cơ quan làm việc. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng của xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Năm là, công tác tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong toàn tỉnh, được tổ chức một cách khoa học, có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng với chủ đề “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” và “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực đời sống xã hội và được các tầng lớp Nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang đồng tình hưởng ứng, góp phần đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị.
Phong trào thi đua cũng đã xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tác phong chuyên nghiệp, toàn tâm, toàn ý hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất; tác phong làm việc năng động, khoa học, kết hợp với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào công việc, luôn tận tụy vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp, luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân; thể hiện sự chuyên nghiệp trong giao tiếp ứng xử với cấp trên, đồng cấp và cấp dưới, biết cách thức tổ chức công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn và tích cực tham gia hoạt động của tổ chức, cạnh tranh lành mạnh trong cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực và thành quả công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị.
Sáu là, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; phong cách, trang phục làm việc.
Cán bộ, công chức, viên chức luôn nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; khi thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức mang thẻ đúng quy định, có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả, nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; trong giao tiếp với người dân luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Đồng thời cán bộ, công chức, viên chức luôn thực hiện “4 xin, 4 luôn”.
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ, tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc…; không mê tín dị đoan, tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh công sở, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự phù hợp với tính chất công việc, trang phục của ngành. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. .
Phong trào thi đua đã xác định rõ mục tiêu thi đua cho tập thể, cá nhân, gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua triển khai đến nay đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, năng động, minh bạch, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, hết lòng phục vụ nhân dân, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, nhất là các chỉ tiêu, nội dung đã cam kết. Hàng năm đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung phương pháp thực hiện phù hợp. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra văn hóa công sở, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Có cơ chế để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp thực hiện quyền giám sát, đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Bên cạnh những kết quả nổi bật qua 03 năm thực hiện thì phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua, nên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc và văn hóa công sở có lúc chưa nghiêm, chưa thực sự gương mẫu chấp hành, thiếu nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc; có thái độ giao tiếp, phục vụ người dân trong thi hành nhiệm vụ chưa đúng mực, còn thờ ơ, vô cảm nguyện vọng, bức xúc của người dân, doanh nghiệp, làm giảm niềm tin của Nhân dân với cơ quan Nhà nước; chưa thường xuyên nghiên cứu, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác hạn chế. Công tác thông tin tuyên truyền về văn hóa công sở vẫn chưa thật sự đa dạng, phong phú do chưa phát huy tốt các hình thức tuyên truyền, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông.
Những hạn chế trên là do, một số ít cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong phát động thi đua văn hóa công sở; việc ban hành nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị còn chậm chưa triển khai đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến trong cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại một số ít cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, một số ít cán bộ, công chức thiếu năng động, sáng tạo, thiếu ý thức tự giác, đổi mới tư duy trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thậm chí có biểu hiện lơ là, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trung thực.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.000

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.290

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.230

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.739

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.005

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.368

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *